Veilingdatum
02 juli 2018
Vanaf
16:30
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Vrijwillige veiling
Dossiernummer
43250
Status
Niet gegund

Omschrijving

Een appartementsrecht in verhuurde staat, de woning is voorzien van een lift en balkon, is gelegen op de zesde etage met een afzonderlijke berging in de onderbouw. Woonoppervlak ca 100m² gelegen op grond uitgegeven in voortdurend recht van erfpacht door de gemeente Amsterdam, canon € 110,72 per jaar, canon herzieningsdatum 1 september 2038, A.B. 1955.

oplevering
Verhuurde staat voor onbepaalde tijd.

energie (EPA)
Energielabel F
Het energielabel is te vinden onder het tabblad voorwaarden.

NEN 2580
Bruto vloeroppervlak woning: 102,20 m2
Het meetrapport is te vinden onder het tabblad voorwaarden.

garanties/aansprakelijkheid
De verkoper geeft geen garantie / is niet aansprakelijk voor hetgeen mondeling danwel schriftelijk is medegedeeld etc.

risico
Alle risico’s, waaronder het krakersrisico, zijn vanaf de gunning voor rekening van de koper.

VvE
Ttorenwijck II, vrijzicht 184, 1068 CK Amsterdam
Torenwijck2@outlook.com

overige bepalingen
Huur: 595,30 per maand (exclusief 65,- voorschot stookkosten)
Servicekosten VVE € 211,25 per maand

gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 24 uur na de veiling van het betreffende perceel/of combinatie van percelen.

Kenmerken

  • Type registergoed: Appartement
  • Gebruik: Verhuurd

Kadastrale informatie

Het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning op de zesde verdieping van het gebouw met een afzonderlijke berging in de onderbouw, gelegen te 1068CJ, Vrijzicht 146, kadastraal bekend gemeente Sloten Noor-Holland, sectie D, complexaanduiding 5772, appartementsindex 35.

Bezichtigen

Geen bezichtiging mogelijk

Overige informatie

Een appartementsrecht in verhuurde staat, de woning is voorzien van een lift en balkon, is gelegen op de zesde etage met een afzonderlijke berging in de onderbouw. Woonoppervlak ca 100m² gelegen op grond uitgegeven in voortdurend recht van erfpacht door de gemeente Amsterdam, canon € 110,72 per jaar, canon herzieningsdatum 1 september 2038, A.B. 1955.

oplevering
Verhuurde staat voor onbepaalde tijd.

energie (EPA)
M.b.t. het registergoed verklaart verkoper dat hij niet beschikt over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen, zijnde een label (A t/m G), op welke datum dit geregistreerd is etc. In geval hij niet beschikt over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen wordt koper geacht hiermee in te stemmen.

NEN 2580
M.b.t. het/de registergoed(eren) verklaart verkoper dat, hij niet in de mogelijkheid is gesteld het registergoed volgens de NEN2580 op te meten.

garanties/aansprakelijkheid
De verkoper geeft geen garantie / is niet aansprakelijk voor hetgeen mondeling danwel schriftelijk is medegedeeld etc.

risico
Alle risico’s, waaronder het krakersrisico, zijn vanaf de gunning voor rekening van de koper.

VvE
Ttorenwijck II, vrijzicht 184, 1068 CK Amsterdam
Torenwijck2@outlook.com

overige bepalingen
Huur: 595,30 per maand (exclusief 65,- voorschot stookkosten)
Servicekosten VVE € 211,25 per maand

gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 24 uur na de veiling van het betreffende perceel/of combinatie van percelen.

Financiële informatie

huuropbrengst
€ 595,30 per maand.

jaarlijkse lasten
- onroerende zaak belasting € 99,75
- rioolrecht/aansluitrecht € 125,83
- waterschapslasten € 33,85
- bijdrage VVE € 2.535,-
- tezamen aan lasten per jaar € 2.794,43
- erfpachtcanon € 110.72
-----------------
- totale lasten per jaar € 2.905.15

achterstallige lasten: Geen

WOZ-waarde
De WOZ-waarde op peildatum 1-1-2016 bedraagt: € 212.000.

kosten verkoper
Uiterlijk binnen 30 dagen dient verkoper te betalen:
de kosten als bedoeld in art. 9 lid 1 onder a t/m d van de AVA/AVEA 2001;
- de kosten van het veilinghuis;
- courtage makelaar-verkoper, indien aangewezen;
- plokpenning ad € 1.800 inclusief BTW;
- eventuele plaatsing extra veilingadvertentie in Het FD € 450,00 exclusief BTW;NVT
- etc.,
een en ander te verhogen met de eventueel verschuldigde omzetbelasting.

kosten koper
Uiterlijk binnen 30 dagen dient koper te betalen:
- de waarborgsom;
- de kosten van het veilinghuis volgens haar tarief art. 1.3.;
- courtage makelaar-koper, indien aangewezen;
- overdrachtsbelasting of BTW;
- kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche;
- de kosten van ontruiming,
- etc.,
een en ander te verhogen met de eventueel verschuldigde omzetbelasting.

kosten ontruiming
Zijn voor rekening en risico van de koper.

waarborgsommen
Door huurders zijn geen waarborgsommen betaald. De door de huurders betaalde waarborgsommen worden wel/niet met de koper verrekend.

aanvaarding
Na betaling der kooppenningen en het verder ter zake de veiling verschuldigde.

verrekening baten en lasten
De baten en lasten zijn vanaf de betaling der kooppenningen voor rekening van de koper.

betaling koopsom
De koopsom en hetgeen overigens ter zake van de veiling door koper verschuldigd is, moet uiterlijk worden voldaan op 2 augustus 2018

plok
€ 1.800,- inclusief btw voor verkoper.

belasting
Wegens de levering is geen omzetbelasting verschuldigd. Er is echter wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
(Indien van toepassing: koper is verplicht aan verkoper uit te keren het verschil tussen het bedrag dat aan overdrachtsbelasting zou zijn verschuldigd zonder vermindering van de grondslagwaarde ingevolge het bepaalde in art. 13 van de Wet op Belastingen van Rechtsverkeer en het werkelijk aan overdrachtsbelasting verschuldigde bedrag.)

verzekering
Het object is wel verzekerd via VVE Torenwijck II.

Financieel

Plok € 1.800 inclusief BTW ten laste van verkoper.
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 25-06-2018 om 12:34)

Lasten

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Overige documenten PDF Vrijzicht 146 - Energielabel woning
PDF Woning Media - Meetrapport - Vrijzicht 146 - Amsterdam

Onderhands bod

Ook u kunt op een veiling een bod uitbrengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Indien u na het lezen van de spelregels toch onzeker bent, schakel dan een deskundige in, bijvoorbeeld uw makelaar.