Amsterdamseweg 222, AMSTELVEEN

  • Gegund
Bekijk online Bied online Download brochure

Omschrijving

Het perceel grond met de zich op die grond bevindende opstallen bestaande uit het woonhuis en verder aan- en toebehoren, plaatselijk bekend Amsterdamseweg 222, 1182 HM Amstelveen, kadastraal bekend gemeente Amstelveen sectie H nummer 2097, groot tweehonderdzesenvijftig vierkante meter.

Oppervlakte volgens BAG: 183 m².

Kenmerken

Type registergoed
Woonhuis
Gebruik
Leegstaand
Soort eigendom
Vol eigendom
Kadastrale omschrijving
Gemeente Amstelveen sectie H nummer 2097.

Lasten

Rioolheffing
€ 125,83 per jaar
OZB
€ 217,30 per jaar
Waterschapslasten
€ 76,84 per jaar

Kavelinformatie

Bezichtiging
dinsdag 12 maart 2019, van 14:00 tot 15:00 uur
maandag 18 maart 2019, van 14:00 tot 15:00 uur
Met betrekking tot het herstellen van de fundering van het registergoed heeft de gemeente Amstelveen op 3 juni 2016 een omgevingsvergunning verleend (geregistreerd onder nummer Z-2016/026773), welke vergunning ter inzage ligt bij de notaris.
In dat verband heeft de gemeente Amstelveen op 22 januari 2016 een bestuursdwangbesluit/dwangsombesluit (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht) laten aantekenen in het Kadaster.
Blijkens een kostenbeschikking betreffende besluit last onder bestuursdwang brengt de gemeente Amstelveen de met de bestuursdwang gemoeide kosten in rekening.
Volgens opgaaf van de gemeente bedragen deze kosten EUR 75.764,08.
Koper dient bij het uitbrengen van zijn bieding hiermee rekening te houden.
Genoemde beschikking ligt ter inzage bij de notaris.
In dit verband geven de verkoper en de notaris geen garantie en aanvaarden geen aansprakelijkheid omtrent de juistheid van het hiervoor vermelde, of waarvan mededeling achterwege blijft.
Bijzondere veilingvoorwaarden
In afwijking van/in aanvulling op art. 5 AVVE 2017 geldt het volgende:
Bieden voor een ander
Artikel 5
1. Artikel 5 lid 3 van de AVVE 2017 wordt als volgt gewijzigd:
Deze verklaring dient op de Veiling, direct na Inzet hetzij Afslag, door de Bieder aan de Notaris te worden gedaan en door de vertegenwoordigde schriftelijk te zijn bevestigd. Van deze verklaring, bevestiging en de acceptatie bedoeld in lid 4, dient te blijken uit het procesverbaal van Inzet en/of Afslag, waardoor de vertegenwoordigde in de rechten en verplichtingen van de Bieder treedt, alsof hij zelf het Bod heeft uitgebracht, onverminderd het hierna in lid 5 bepaalde.
Het is een Bieder uitdrukkelijk niet toegestaan middels een Akte de command een derde als Koper aan te wijzen.
2. Artikel 5 lid 4 van de AVVE 2017 wordt als volgt gewijzigd:
De Verkoper heeft het recht de vertegenwoordigde te accepteren of niet te accepteren. Als de Verkoper de vertegenwoordigde niet accepteert, wordt de Bieder geacht uitsluitend voor zichzelf te hebben geboden. Als de Verkoper de vertegenwoordigde wel accepteert, wordt de vertegenwoordigde geacht zelf het Bod te hebben uitgebracht, behoudens het hierna in lid 5 van dit artikel bepaalde.
3. Artikel 5 lid 6 van de AVVE 2017 wordt als volgt gewijzigd:
Het in de voorgaande leden bepaalde geldt ook voor degene die verklaart te bieden als gevolmachtigde of vertegenwoordigingsbevoegd orgaan van een rechtspersoon.

Veiling informatie

Type
Executieveiling hypotheek
Status
Gegund
Veilinglocatie
Café-Restaurant Dauphine
Prins Bernhardplein 175
1097 BL Amsterdam
Kantoor
Loyens & Loeff, notarissen
Dhr. P. Soddemann
Fred. Roeskestraat 100
1076 ED AMSTERDAM
T: 020 578 57 85
F: 020 578 58 00
E: peter.soddemann@loyensloeff.com
Bijzondere voorwaarden

In afwijking van/in aanvulling op art. 5 AVVE 2017 geldt het volgende:
Bieden voor een ander
Artikel 5
1. Artikel 5 lid 3 van de AVVE 2017 wordt als volgt gewijzigd:
Deze verklaring dient op de Veiling, direct na Inzet hetzij Afslag, door de Bieder aan de Notaris te worden gedaan en door de vertegenwoordigde schriftelijk te zijn bevestigd. Van deze verklaring, bevestiging en de acceptatie bedoeld in lid 4, dient te blijken uit het procesverbaal van Inzet en/of Afslag, waardoor de vertegenwoordigde in de rechten en verplichtingen van de Bieder treedt, alsof hij zelf het Bod heeft uitgebracht, onverminderd het hierna in lid 5 bepaalde.
Het is een Bieder uitdrukkelijk niet toegestaan middels een Akte de command een derde als Koper aan te wijzen.
2. Artikel 5 lid 4 van de AVVE 2017 wordt als volgt gewijzigd:
De Verkoper heeft het recht de vertegenwoordigde te accepteren of niet te accepteren. Als de Verkoper de vertegenwoordigde niet accepteert, wordt de Bieder geacht uitsluitend voor zichzelf te hebben geboden. Als de Verkoper de vertegenwoordigde wel accepteert, wordt de vertegenwoordigde geacht zelf het Bod te hebben uitgebracht, behoudens het hierna in lid 5 van dit artikel bepaalde.
3. Artikel 5 lid 6 van de AVVE 2017 wordt als volgt gewijzigd:
Het in de voorgaande leden bepaalde geldt ook voor degene die verklaart te bieden als gevolmachtigde of vertegenwoordigingsbevoegd orgaan van een rechtspersoon.

Opbrengst veiling
€ 585.000,00

Financieel

Plok
1% van de hoogste bieding bij opbod (tlv verkoper)
Indicatie veilingkosten
€ 79.592,00 (per 07-03-2019 om 14:16 uur)
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 07-03-2019 om 14:15 uur)

Veiling

Café-Restaurant Dauphine
Prins Bernhardplein 175
1097 BL Amsterdam
Executieveiling hypotheek
Status: Gegund
Veilingdossiernummer: 43783

Makelaar

Geldhof Makelaardij O.G.
De Lairessestraat 109
1071 NX Amsterdam
T: 020 676 59 35

Notaris

Dhr. P. Soddemann
Fred. Roeskestraat 100
1076 ED AMSTERDAM
T: 020 578 57 85
F: 020 578 58 00

Inzetpremie

1% van de hoogste bieding bij opbod (tlv verkoper)

Onderhands bod

Tot en met 3 maart 2019 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Delen

Kaart

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 03-03-2019 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.