Veilingdatum
21 maart 2022
Vanaf
18:00
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Vrijwillige veiling
Dossiernummer
45590
Status
Gegund

Veiling in combinatie

Dit object maakt deel uit van een veiling in combinatie. Het betekent dat dit object eerst afzonderlijk wordt geveild in opbod en afslag, maar daarna ook in combinatie met één of meer andere objecten (kavels) wordt geveild. De "veiling in combinatie" van de objecten vindt alleen bij afslag plaats. De verkoper heeft de keuze om de combinatie (niet) te gunnen, of toch (niet) te gunnen aan een of meer bieders op de afzonderlijke kavels.
Een overzicht van alle overige bij deze "veiling in combinatie" behorende objecten, vindt u bij het tabje 'Kavels'.

Omschrijving

Een verhuurde winkelruimte. De maandelijkse huur bedraagt € 3.404,13. De winkel is gelegen op grond uitgegeven in erfpacht. De jaarlijkse erfpachtcanon bedraagt € 2.308,50.

Op 21 maart worden eerst de 2 winkels (2 kavels) geveild gevolgd door de appartementen (1 kavel). Vervolgens wordt de gehele portefeuille in combinatie afgeslagen

Kenmerken

  • Type registergoed: Winkel
  • Gebruik: Verhuurd
  • Soort eigendom: Erfpacht
  • Bouwjaar: 1937

Kadastrale informatie

Het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de bedrijfsruimte gelegen op de begane grond met tuin en verder aan- en toebehoren, plaatselijk bekend als Ten Katestraat 21-huis te 1053 BW Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie T complexaanduiding 6785-A, appartementsindex 7, uitmakende het twee/drieënzestigste (2/63e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap.

Bezichtigen


Belangstellenden kunnen zich melden bij de directie makelaars. Er wordt onderzocht of bezichtiging ter plaatse mogelijk is.

Smit & Heinen Makelaars & Taxateurs o/z
Dhr. Sven Heinen
Van Woustraat 161
1074 AK Amsterdam
020-6727074
sven@smitenheinen.nl

Overige informatie

locatie
De Ten Katestraat is een bijzondere straat binnen stadsdeel Oud-West. Zeer levendig overdag door de markt, 's avonds lekker rustig en autovrij. Daarnaast ligt het natuurlijk midden in de Kinkerbuurt op loopafstand van het de Hallen met restaurants, bioscoop en de bibliotheek. Maar ook het Vondelpark en de binnenstad zijn op slechts enkele minuten gelegen. Er is een aanbod van diverse winkels, leuke cafés en koffiebarretjes en gezellige restaurants. Het appartement is zowel met het openbaar vervoer als met de auto (Ring A-10) goed te bereiken. Verschillende tram- en bushaltes zijn op een steenworp afstand gelegen.

De wachttijd voor het verkrijgen van een parkeervergunning is circa 4 maanden.
Parkeergebied: West 11.1
Bron: Gemeente Amsterdam, opgave per 23-11-2021

gebruik/oplevering
De winkel wordt volgens opgave van de eigenaar momenteel verhuurd.

oppervlakte/NEN 2580
M.b.t. het/de registergoed(eren) verklaart verkoper dat, hij wel beschikt over een NEN2580/ BBMI meting.

21-h | 360m2 volgens BAG & BBMI 339,20m2

bouwjaar
1937

energie (EPA)
M.b.t. de registergoederen verklaart verkoper dat hij wel beschikt over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen.

garanties/aansprakelijkheid

De verkoper geeft geen garantie / is niet aansprakelijk voor hetgeen mondeling dan wel schriftelijk is medegedeeld. Het/de registergoed(eren) wordt/worden geveild en geleverd ‘as is, where is’. Zie verder de veilingvoorwaarden.

aanschrijvingen/publiekrechtelijke beperkingen
Ten Katestraat 7-H, 7-2, 11-3, 13-H, 13-2, 15-1, 15-3, 17-2, 19-3, 21-H, 21-1, 21-3 te Amsterdam:

Publiekrechtelijke beperking Basisregistratie Kadaster
Huisvestingswet 2014: Vaststelling huisvestingsverordening inzake vergunningstelsel splitsing

Betrokken (rechts)persoon Gemeente Amsterdam
Afkomstig uit stuk Hyp4 82338/00121
Beperking op basis van een overheidsbesluit (vestiging) Ingeschreven op 08-10-2021 om 11:41.
Overig stuk: Hyp4 82454/00051
Beperking op basis van een overheidsbesluit (handhaving). Ingeschreven op 29-10-2021 om 11:31.

milieu
M.b.t. het/de registergoed(eren) verklaart verkoper dat het hem niet bekend is of de grond meer of minder vervuild is dan elders in de stad. Bij eventueel funderingsherstel dient koper altijd rekening te houden met extra onderzoek naar de grond.
Rapport bodemrapportage op te vragen bij de directie makelaar.

fundering

Er is geen funderingsrapport beschikbaar.

risico
Alle risico’s, waaronder het krakersrisico, zijn vanaf de gunning voor rekening van de koper.

ontruiming
Niet van toepassing.

bestemming
Het bestemmingsplan ‘Oud West 2018’ is van toepassing (ruimteplijkeplannen.nl).
planstatus: geheel in werking (2019-11-07)
identificatie: NL.IMRO.0363.E1503BPSTD-VG01
type plan: bestemmingsplan
enkelbestemming: gemengd - 1

Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent het wel of niet toewijzen van dit gebruik.

VvE
KvK nummer: 34329426
De VvE telt in totaal 28 leden.
De VvE wordt professioneel beheert door: Delair Vastgoed Beheer B.V.

erfpacht
Het pand is gelegen op grond uitgegeven in erfpacht. De Algemene Bepalingen van 2000 van de gemeente Amsterdam zijn van toepassing. Het huidige tijdvak loopt van 01-04-2012 t/m 31-03-2062, de canon wordt elke 10 jaar aangepast. De totale jaarlijkse canon voor de winkelruimte bedraagt € 2.308,50.

waarborgsommen
Ingeval dat er voorafgaande aan de veiling en met inachtneming van de termijnen een reëel onvoorwaardelijk en onderhands bod wordt gedaan welke door de opdrachtgever wordt aanvaard, dient bieder er zorg voor te dragen dat 3 dagen na gunning de waarborgsom (ten bedrage van 15% van de koopsom) is gestort op de kwaliteitsrekening van de veilingnotaris.

het bieden
Koper(s) kunnen zowel in de zaal als online bieden. Koper(s) die bieden in de veiling dienen een rechtsgeldige bankgarantie van tenminste 10% van de uitgebrachte bieding af te geven aan de notaris dan wel een waarborgsom te grootte van tenminste 10% van de uitgebrachte bieding op de rekening van de notaris overgemaakt te hebben. De koper kan zich ook laten vertegenwoordigen door een makelaar die lid is van de NVM/MVA en die voor zijn client het proces-verbaal van de veiling tekent. Bij twijfel is een en ander ter beoordeling van de notaris.

gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde object niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen uiterlijk 5 dagen na de veiling van het betreffende perceel / de betreffende percelen.

FINANCIËLE INFORMATIE

huuropbrengst

De huuropbrengst bedraagt € 3.404,13 per maand en € 40.849,56- per jaar.
Huurovereenkomst: voortzetting voor aansluitende periode van 1 jaar.

Voor meer informatie zie algemene en bijzondere veilingvoorwaarden.

lasten per jaar
onroerend zaak belasting € 517,29 (niet woning)
waterschapslasten € 44,78
rioolrecht/aansluitrecht € 144,-
erfpachtcanon € 2.308,50

WOZ-waarde
21-h | € 370.000,- (peildatum 01-01-2020).

VvE
De financiële stukken m.b.t. de VvE zijn te downloaden op de website. O.a. het MJOP, begroting 2022 en jaarstukken zijn in te zien.

kosten koper
Uiterlijk binnen 8 dagen dient koper te betalen:
- de kosten als bedoeld in art. 9 lid 1 onder a t/m d van de AVA/AVEA 2001;
- de waarborgsom;
- de kosten van het veilinghuis volgens haar tarief art. 1.2.;
- courtage makelaar-koper, indien aangewezen;
- overdrachtsbelasting of BTW;
- kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche;
- de kosten van ontruiming,
- etc.,
een en ander te verhogen met de eventueel verschuldigde omzetbelasting.

waarborgsommen huurders
Door huurders zijn wel waarborgsommen betaald. De betaalde waarborg bedraagt € 8.500,-. De door de huurders betaalde waarborgsommen worden wel met de koper verrekend.

aanvaarding
Na betaling der kooppenningen en het verder ter zake de veiling verschuldigde.

verrekening baten en lasten
De baten en lasten zijn vanaf de betaling der kooppenningen voor rekening van de koper.

betaling koopsom
De koopsom en het verder door koper verschuldigde moet uiterlijk 4 weken na gunning worden voldaan. De baten en lasten zijn vanaf deze dag voor rekening van koper.

plok
21-h | € 6.500,- incl. BTW ten laste van koper
Wordt door verkoper betaald aan provisionele koper en of verrekend via de notaris op datum kwijting.

kosten notaris
De kosten van de notaris zijn voor rekening van de koper.

belasting
Wegens de levering is geen omzetbelasting verschuldigd. Er is echter wel overdrachtsbelasting (8%) verschuldigd.

verzekering

De opstallen zijn verzekerd middels de opstalverzekering van de VVE.

Verhuurde winkelruimte. De jaarlijkse huuropbrengst bedraagt € 40.849,56.

locatie
De Ten Katestraat is een bijzondere straat binnen stadsdeel Oud-West. Zeer levendig overdag door de markt, 's avonds lekker rustig en autovrij. Daarnaast ligt het natuurlijk midden in de Kinkerbuurt op loopafstand van het de Hallen met restaurants, bioscoop en de bibliotheek. Maar ook het Vondelpark en de binnenstad zijn op slechts enkele minuten gelegen. Er is een aanbod van diverse winkels, leuke cafés en koffiebarretjes en gezellige restaurants. Het appartement is zowel met het openbaar vervoer als met de auto (Ring A-10) goed te bereiken. Verschillende tram- en bushaltes zijn op een steenworp afstand gelegen.

De wachttijd voor het verkrijgen van een parkeervergunning is circa 4 maanden.
Parkeergebied: West 11.1
Bron: Gemeente Amsterdam, opgave per 23-11-2021

gebruik/oplevering
De winkel wordt volgens opgave van de eigenaar momenteel verhuurd.

oppervlakte/NEN 2580
M.b.t. het/de registergoed(eren) verklaart verkoper dat, hij wel beschikt over een NEN2580/ BBMI meting.

21-h | 360m2 volgens BAG & BBMI 339,20m2

bouwjaar
1937

energie (EPA)
M.b.t. de registergoederen verklaart verkoper dat hij wel beschikt over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen.

garanties/aansprakelijkheid
De verkoper geeft geen garantie / is niet aansprakelijk voor hetgeen mondeling dan wel schriftelijk is medegedeeld. Het/de registergoed(eren) wordt/worden geveild en geleverd ‘as is, where is’. Zie verder de veilingvoorwaarden.

aanschrijvingen/publiekrechtelijke beperkingen
Ten Katestraat 7-H, 7-2, 11-3, 13-H, 13-2, 15-1, 15-3, 17-2, 19-3, 21-H, 21-1, 21-3 te Amsterdam:

Publiekrechtelijke beperking Basisregistratie Kadaster
Huisvestingswet 2014: Vaststelling huisvestingsverordening inzake vergunningstelsel splitsing

Betrokken (rechts)persoon Gemeente Amsterdam
Afkomstig uit stuk Hyp4 82338/00121
Beperking op basis van een overheidsbesluit (vestiging) Ingeschreven op 08-10-2021 om 11:41.
Overig stuk: Hyp4 82454/00051
Beperking op basis van een overheidsbesluit (handhaving). Ingeschreven op 29-10-2021 om 11:31.

milieu
M.b.t. het/de registergoed(eren) verklaart verkoper dat het hem niet bekend is of de grond meer of minder vervuild is dan elders in de stad. Bij eventueel funderingsherstel dient koper altijd rekening te houden met extra onderzoek naar de grond.
Rapport bodemrapportage op te vragen bij de directie makelaar.

fundering
Er is geen funderingsrapport beschikbaar.

risico
Alle risico’s, waaronder het krakersrisico, zijn vanaf de gunning voor rekening van de koper.

ontruiming

Niet van toepassing.

bestemming
Het bestemmingsplan ‘Oud West 2018’ is van toepassing (ruimteplijkeplannen.nl).
planstatus: geheel in werking (2019-11-07)
identificatie: NL.IMRO.0363.E1503BPSTD-VG01
type plan: bestemmingsplan
enkelbestemming: gemengd - 1

Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent het wel of niet toewijzen van dit gebruik.

VvE
KvK nummer: 34329426
De VvE telt in totaal 28 leden.
De VvE wordt professioneel beheert door: Delair Vastgoed Beheer B.V.

erfpacht

Het pand is gelegen op grond uitgegeven in erfpacht. De Algemene Bepalingen van 2000 van de gemeente Amsterdam zijn van toepassing. Het huidige tijdvak loopt van 01-04-2012 t/m 31-03-2062, de canon wordt elke 10 jaar aangepast. De totale jaarlijkse canon voor de winkelruimte bedraagt € 2.308,50.

waarborgsommen
Ingeval dat er voorafgaande aan de veiling en met inachtneming van de termijnen een reëel onvoorwaardelijk en onderhands bod wordt gedaan welke door de opdrachtgever wordt aanvaard, dient bieder er zorg voor te dragen dat 3 dagen na gunning de waarborgsom (ten bedrage van 15% van de koopsom) is gestort op de kwaliteitsrekening van de veilingnotaris.

het bieden
Koper(s) kunnen zowel in de zaal als online bieden. Koper(s) die bieden in de veiling dienen een rechtsgeldige bankgarantie van tenminste 10% van de uitgebrachte bieding af te geven aan de notaris dan wel een waarborgsom te grootte van tenminste 10% van de uitgebrachte bieding op de rekening van de notaris overgemaakt te hebben. De koper kan zich ook laten vertegenwoordigen door een makelaar die lid is van de NVM/MVA en die voor zijn client het proces-verbaal van de veiling tekent. Bij twijfel is een en ander ter beoordeling van de notaris.

gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde object niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen uiterlijk 5 dagen na de veiling van het betreffende perceel / de betreffende percelen.

FINANCIËLE INFORMATIE

huuropbrengst
De huuropbrengst bedraagt € 3.404,13 per maand en € 40.849,56- per jaar.
Huurovereenkomst: voortzetting voor aansluitende periode van 1 jaar.

Voor meer informatie zie algemene en bijzondere veilingvoorwaarden.

lasten per jaar
onroerend zaak belasting € 517,29 (niet woning)
waterschapslasten € 44,78
rioolrecht/aansluitrecht € 144,-
erfpachtcanon € 2.308,50

WOZ-waarde
21-h | € 370.000,- (peildatum 01-01-2020).

VvE
De financiële stukken m.b.t. de VvE zijn te downloaden op de website. O.a. het MJOP, begroting 2022 en jaarstukken zijn in te zien.

kosten koper
Uiterlijk binnen 8 dagen dient koper te betalen:
- de kosten als bedoeld in art. 9 lid 1 onder a t/m d van de AVA/AVEA 2001;
- de waarborgsom;
- de kosten van het veilinghuis volgens haar tarief art. 1.2.;
- courtage makelaar-koper, indien aangewezen;
- overdrachtsbelasting of BTW;
- kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche;
- de kosten van ontruiming,
- etc.,
een en ander te verhogen met de eventueel verschuldigde omzetbelasting.

waarborgsommen huurders
Door huurders zijn wel waarborgsommen betaald. De betaalde waarborg bedraagt € 8.500,-. De door de huurders betaalde waarborgsommen worden wel met de koper verrekend.

aanvaarding
Na betaling der kooppenningen en het verder ter zake de veiling verschuldigde.

verrekening baten en lasten
De baten en lasten zijn vanaf de betaling der kooppenningen voor rekening van de koper.

betaling koopsom
De koopsom en het verder door koper verschuldigde moet uiterlijk 4 weken na gunning worden voldaan. De baten en lasten zijn vanaf deze dag voor rekening van koper.

plok

21-h | € 6.500,- incl. BTW ten laste van koper
Wordt door verkoper betaald aan provisionele koper en of verrekend via de notaris op datum kwijting.

kosten notaris
De kosten van de notaris zijn voor rekening van de koper.

belasting
Wegens de levering is geen omzetbelasting verschuldigd. Er is echter wel overdrachtsbelasting (8%) verschuldigd.

verzekering
De opstallen zijn verzekerd middels de opstalverzekering van de VVE.

Financieel

Plok € 6.500,- incl. BTW ten laste van koper
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 18-03-2022 om 14:37)

Lasten

Erfpachtcanon € 2.308,80 per jaar
Onroerend zaak belasting (niet woning) € 517,29 per jaar
Waterschapslasten € 44,87 per jaar
Rioolrecht/aansluiting € 144,- per jaar

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Overige documenten PDF voorlopige veilingbrochure ten katestraat 7-21 220311
PDF 211122 bag ten katestraat 21-hs
PDF 211124 avg huurcontract ten katestraat 21-parterre ingaande 1-8-2009
PDF vve begroting 2021 ten katestraat 7-21 211130
PDF vve begroting 2022 ten katestraat 7-21 211130
PDF vve begroting 2023 ten katestraat 7-21 220311
PDF vve jaarrekening 2020 ten katestraat 7-21 211130
PDF vve jaarrekening ten katestraat 7-21 2020 en 2021 220311
PDF vve agenda vergadering van eigenaren 29-03-2022 ten katestraat 220311
PDF vve notulen vergadering van eigenaren 22 november 2021 ten katestraat 7-21 220311
PDF vve kopie verzekerings polis interpolis ten katestraat 7-21 211130
PDF vve uittreksel kvk ten katestraat 7-21 211130
PDF vve advies voegwerk ten katestraat 7-21 door van erven reiniging 220311
PDF vve e-mail type voegwerk van erven ten katestraat 220311
PDF vve offerte rookmelders delair vastgoedbeheer ten katestraat 220311
PDF vve offerte elektra bv rookmelders ten katestraat 220311
PDF vve inventarisatie kruipruimte rapportage ten katestraat 17 amsterdam 220311
PDF vve offerte zwamtotaal ten katestraat 17 amsterdam 220311
PDF meetrapport - woning media - ten katestraat 21-hs 211202
PDF vve balkonrenovatie ten katestraat 7-21 delair vastgoed 220311

Onderhands bod

Ook u kunt op een veiling een bod uitbrengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Indien u na het lezen van de spelregels toch onzeker bent, schakel dan een deskundige in, bijvoorbeeld uw makelaar.