Veilingdatum
10 februari 2020
Vanaf
18:00
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Executieveiling (hypotheek)
Dossiernummer
44606
Status
Gesloten

Omschrijving

Het woonhuis met ondergrond en verder toebehoren, plaatselijk bekend te 3451 DC Vleuten, Houtwerf 12, kadastraal bekend gemeente Vleuten, sectie E, nummers 1763 en 1764 respectievelijk ter grootte van één are en eenentachtig centiare (1 a 81 ca) en vijfenveertig centiare (45 ca).

Kenmerken

  • Type registergoed: Woonhuis
  • Kamers: 0
  • Bouwjaar: 0
  • Oppervlakte wonen: 0 m²
  • Inhoud: 0 m³
  • Oppervlakte perceel: 226 m²

Bezichtigen

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Overige informatie

Woonhuis met ondergrond en verder toebehoren.

gebruik/oplevering
In gebruik bij debiteur(en) en mogelijk verhuurd en/of in gebruik gegeven aan (een) derde(n).

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding zal bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank worden ingediend.
Op verzoek van de executant wordt voorts het huurbeding ingeroepen tegen alle ingeschreven entiteiten alsmede tegen alle onbekende zakelijke (onder)huurders en/of gebruikers middels het uitbrengen van een exploit. In dit exploit wordt tevens de ontruiming aangezegd.

oppervlakte
Volgens BAG 186 m².

bouwjaar
1988.

energie (EPA)
Voorlopig energielabel: B.

ontruiming
Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

FINANCIËLE INFORMATIE

kosten koper
- het notarieel honorarium € 4.598,00 incl BTW;
- de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches € 447,00 incl BTW;
- de eventuele ontruimingskosten;
- kosten deurwaarder betekening beschikking huurbeding € 500,00 (geschat)

gunning en waarborgsommen
Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00. Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

betaling koopsom
De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 20 maart 2020.

belasting
Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de heffingsgrondslag en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Financieel

Plok 1% incl BTW t.l.v. verkoper
Indicatie veilingkosten € 5545 (per 10-01-2020 om 15:37 )
incl. BTW en excl. overdrachtsbelasting, kosten eventuele ontruiming en diversen kosten (per 06-01-2020 om 16:56)
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 06-01-2020 om 16:56)

Lasten

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Overige documenten PDF AVVE 2017
PDF BAG
PDF kostenoverzicht WONINGEN - PDF
PDF Rapport Bodemloket
PDF ruimtelijke plannen Verklaring voorbereiding provinciale ruimtelijke verordening
PDF ruimtelijke plannen Chw Algemene regels over bouwen en gebruik
PDF uittrekselkadastralekaart Vleuten-E-1763
PDF van gemeente ontvangen informtie wkpb
PDF van gemeente ontvangen verklaring bestemming en gebruik
PDF voorlopig energielabel
Kadastrale kaart PDF

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 26-01-2020 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.