Veilingdatum
10 februari 2020
Vanaf
18:00
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Executieveiling (hypotheek)
Dossiernummer
44611
Status
Vervallen

Omschrijving

Hoekhuis met garage en tuin.
Vermoedelijke indeling:
Begane grond: voortuin, entree, hal met meterkast, toilet, trapopgang naar 1-ste verdieping woonkamer met open keuken, achtertuin met garage.
1-ste verdieping: overloop, 3 slaapkamers;
2-de verdieping: niet nader ingedeelde zolderruimte.

Oppervlakte volgens BAG 112 m².

Kenmerken

  • Type registergoed: Hoekhuis
  • Kamers: 4
  • Gebruik: Bewoond/in eigen gebruik
  • Soort eigendom: Erfpacht
  • Bouwjaar: 1991
  • Oppervlakte wonen: 120 m²
  • Inhoud: 340 m³
  • Oppervlakte perceel: 148 m²

Kadastrale informatie

Het voortdurend recht van erfpacht van een perceel grond, eigendom van de gemeente Purmerend, met de rechten van de erfpacher, van een woonhuis met berging en verdere aanhorigheden te 1447 ET Purmerend, Winand Staringstraat 47, kadastraal bekend gemeente Purmerend, sectie H, nummer 2715, groot een are en achtenveertig centiare.

Bezichtigen

Geen bezichtiging mogelijk

Overige informatie

Hoekhuis met tuin en garage.

gebruik/oplevering
Bewoond.

oppervlakte
Volgens BAG 112 m².

bouwjaar
1991.

energie (EPA)
Voorlopig energielabel: C.

milieu
Volgens een melding op de internetsite ''bodemloket'' ingezien op achttien december tweeduizend negentien, is geen informatie beschikbaar over bodemverontreiniging met betrekking tot het registergoed.

risico
Het registergoed is een tot bewoning bestemd recht op een aandeel in een onroerende zaak. Op grond van artikel 525 lid 4 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering juncto artikel 18 van de AVVE is het registergoed voor risico van de koper vanaf het moment van inschrijving van het proces-verbaal van toewijzing in de openbare registers.

ontruiming
Voor zover na de veiling blijkt dat sprake is van bewoning/gebruik door de eigenaar en/of personen die zich zonder recht of titel in het registergoed bevinden en als zodanig niet bekend waren aan de koper, kan de koper deze personen tot ontruiming dwingen op de wijze als in artikel 525 lid 3 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is bepaald.

erfpacht
Het recht van erfpacht is door de gemeente Purmerend gevestigd bij akte, tevens houdende constatering van de afkoop van alle canonbetalingsverplichtingen, op achttien januari negentienhonderd eenennegentig verleden voor meester T.M.J.L. van Eeuwijk, destijds notaris te Purmerend, welke akte bij afschrift is overgeschreven ten kantore van de Openbare Registers van het Kadaster te Alkmaar in op eenentwintig januari negentienhonderd eenennegentig in register 4, deel 6226 nummer 57.
Bij deze akte zijn van toepassing verklaard de Algemene Erfpachtvoorwaarden 1987 van de gemeente Purmerend, vastgesteld door de raad van de gemeente op vierentwintig september negentienhonderd zevenentachtig, nummer 87-173, goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland bij besluit van zevenentwintig oktober daarna, nummer 469, zoals vastgelegd in de akte vierentwintig november negentienhonderd zevenentachtig voor een plaatsvervanger van meester J.P. Schmal, destijds notaris te Purmerend, verleden, welke akte bij afschrift is overgeschreven ten voormelde hypotheekkantore op dezelfde dag in register 4, deel 5464 nummer 37.
Bijzondere erfpachtvoorwaarden zijn vermeld in de pdf ‘voorwaarden’.

FINANCIËLE INFORMATIE

lasten per jaar
OZB € 275,42
Rioolheffing € 168,70
Waterschapslasten € 51,28

kosten koper
- het honorarium van de notaris op basis van een uurtarief van twee honderd vijf en twintig euro (€ 225,00) exclusief BTW voor alle veilingwerkzaamheden (waaronder indien de notaris deze werkzaamheden verricht, de kosten van het maken, bespreken en ondertekenen van de koopovereenkomst, het indienen en de behandeling van het verzoekschrift tot goedkeuring van de koopovereenkomst en het maken, bespreken en ondertekenen van de leveringsakte bij onderhandse executoriale verkoop);
- de overdrachtsbelasting;
- het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche;
- de kosten van ontruiming na de aflevering;
- de kosten waarvoor de koper op grond van de wet aansprakelijk is.
Indicatie veilingkosten € 4.300,00.

betaling koopsom
De volledige koopsom, te vermeerderen met de kosten, dienen binnen vier (4) weken na gunning te zijn betaald.

belasting
Voor zover de verkoper bekend, is met betrekking tot de levering geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.Overige eigendomgegevens

Erfpacht is eeuwigdurend en afgekocht.

Financieel

Plok 1% incl BTW t.l.v. verkoper
Indicatie veilingkosten € 4300 (per 02-01-2020 om 14:13 )

Lasten

OZB € 275,42 per jaar
Rioolheffing € 168,70 per jaar
Waterschapslasten € 51,28 per jaar

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Overige documenten PDF uitgifte erfpacht
PDF algemene bepalingen erfpacht purmerend 1987
Kadastrale kaart PDF

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 26-01-2020 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.