Veilingdatum
16 december 2019
Vanaf
18:00
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Executieveiling (hypotheek)
Dossiernummer
44496
Status
Gesloten

Omschrijving

het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie AO,
complexaanduiding 2644-A, appartementsindex 7, omvattende:

a. het zesennegentig/zevenduizend vierhonderdste (96/7.400ste) onverdeeld aandeel in de
gemeenschap, bestaande uit het voortdurend recht van erfpacht van een perceel grond
in eigendom toebehorend aan de gemeente Amsterdam, met de rechten van
de erfpachter op de zich op die grond bevindende opstallen, bestaande uit
een gebouw omvattende tachtig (80) woningen met berging plaatselijk bekend te
Amsterdam, Wipmolen 1 tot en met 80, ten tijde van de splitsing in
appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie AO, nummer
2633, ter grootte van tien are, achtennegentig centiare (10 a 98 ca);

b. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op de eerste verdieping met berging gelegen op de begane grond, plaatselijk bekend Wipmolen 7 te 1035 CV Amsterdam.

Kenmerken

  • Type registergoed: Appartement
  • Oppervlakte wonen: 90 m²

Bezichtigen

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Overige informatie

Het recht op uitsluitend gebruik op de woning, gelegen op de eerste verdieping met berging gelegen op de begane grond.

gebruik/oplevering
De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt: in gebruik bij debiteur(en).

energie (EPA)
Energielabel E.

milieu
Bij het Bodemloket is geen informatie voor deze locatie beschikbaar over bodemonderzoek en/of sanering. Mogelijk is informatie beschikbaar bij gemeente, omgevingsdienst of provincie.

ontruiming
Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming.

erfpacht
Het recht van erfpacht is voortdurend. De erfpachtcanon is afgekocht tot en met 15 augustus 2052.Op het erfpachtrecht zijn van toepassing verklaard de ''Algemene bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000 Amsterdam'', zoals vastgesteld door de Gemeenteraad van Amsterdam bij zijn besluit van vijftien november tweeduizend nummer 689, in een notariële akte, van welke akte een afschrift is ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers in Register Hypotheken 4 deel 17109 nummer 37 op zevenentwintig december tweeduizend. Deze voorwaarden, alsmede overige gegevens met betrekking tot de erfpacht zullen -voor zover deze kunnen worden achterhaald - eveneens worden gepubliceerd. Eventuele achterstallige erfpachtcanon komt voor rekening van koper.

FINANCIËLE INFORMATIE

VvE
Bijdrage VvE per maand € 157,41. Mutatiekosten € 175,00.
Achterstand VvE volgens opgave van de VvE € 2.078,71.

kosten koper
Voor rekening van koper komt:
- het notarieel honorarium € 4.961,00 incl. BTW;
- de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches € 270,60 incl. BTW;
- de eventuele ontruimingskosten;
- de eventuele achterstallige erfpachtcanon;
- de achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum.

waarborgsommen
Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

betaling koopsom
De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 24 januari 2020.

belasting
Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd. De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de heffingsgrondslag en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

voorwaarden
De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken. De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen. Tot en met 1 december 2019 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen. Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van De Stichting Notarieel Instituut Internetveilen (NIIV) en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 9.000,00. Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen. De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 24 januari 2020. Info: www.veilingbiljet.nl RoX Legal B.V., Weena 220, Postbus 2560, 3000 CN Rotterdam, tel. 010 20 01 717, in behandeling bij Demi Hansum.
Financieel

Plok 1% van de inzetsom t.l.v. verkoper
Indicatie veilingkosten € 7310 (per 16-12-2019 om 15:14 )
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 15-11-2019 om 11:56)

Lasten

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Overige documenten PDF Afschrift openbaar register Hyp4 dl 17109 nr 37 reeks AMSTERDAM
PDF AVVE 2017
PDF BAG
PDF Bodemloket
PDF brondocument 16650-25-HYP4 onroerende zaken
PDF brondocument 18637-31-HYP4 onroerende zaken
PDF brondocument 18709-184-HYP4 onroerende zaken
PDF Energielabel
PDF gemeente ontvangen mail informatie erfpacht
PDF Ruimtelijke plannen
PDF uittrekselkadastralekaart Amsterdam-AO-2644-7
PDF Bijzondere veilingvoorwaarden
PDF kostenoverzicht - PDF (2)
Kadastrale kaart PDF

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 01-12-2019 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.