Veilingdatum
28 mei 2018
Vanaf
16:30
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Vrijwillige veiling
Dossiernummer
43110
Status
Niet gegund

Omschrijving

Het woonhuis met ondergrond, erf en verdere aanhorigheden, staande en gelegen op eigen grond aan de Rupel 11 te Amstelveen. Augustus 2017 is de buitenkant geheel geschilderd. Gelegen op eigen grond. Verhuurd opgeleverd met een jaarlijkse huuropbrengst van € 9.082,80.

oplevering
Woning in zijn geheel verhuurd en zal verhuurd opgeleverd worden.

energie (EPA)
Energielabel zal bij oplevering aanwezig zijn.

NEN 2580
Volgens bagviewer: 128 m², zie bijlage.
Niet in bezit van NEN-2580 plattegronden.

garanties/aansprakelijkheid
De verkoper is niet aansprakelijk voor hetgeen mondeling danwel schriftelijk is medegedeeld etc.

aanschrijvingen
Verkoper is geen aanschrijving inzake het object bekend.

publiekrechtelijke beperkingen
Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de Basisregistratie Kadaster.

milieu
Zie bijlage bodemloket/omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

risico
Alle risico’s, waaronder het krakersrisico, zijn vanaf de gunning voor rekening
van de koper.

ontruiming
Niet van toepassing.

VvE
Niet van toepassing.

overige bepalingen
Niet van toepassing.

gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 48 uur na de veiling van het betreffende perceel/of combinatie van percelen.

Kenmerken

  • Type registergoed: Tussenwoning
  • Gebruik: Verhuurd

Kadastrale informatie

Gemeente Amstelveen, sectie L, nummer 993, groot 1 are en 15 centiare.

Bezichtigen

donderdag 24 mei 2018, van 13:00 tot 00:00 uur
De bezichtigingen zijn op afspraak.

Overige informatie

Het woonhuis met ondergrond, erf en verdere aanhorigheden, staande en gelegen op eigen grond aan de Rupel 11 te Amstelveen. Augustus 2017 is de buitenkant geheel geschilderd. Gelegen op eigen grond. Verhuurd opgeleverd met een jaarlijkse huuropbrengst van € 9.082,80.

oplevering
Woning in zijn geheel verhuurd en zal verhuurd opgeleverd worden.

energie (EPA)
Energielabel zal bij oplevering aanwezig zijn.

NEN 2580
Volgens bagviewer: 128 m², zie bijlage.
Niet in bezit van NEN-2580 plattegronden.

garanties/aansprakelijkheid
De verkoper is niet aansprakelijk voor hetgeen mondeling danwel schriftelijk is medegedeeld etc.

aanschrijvingen
Verkoper is geen aanschrijving inzake het object bekend.

publiekrechtelijke beperkingen
Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de Basisregistratie Kadaster.

milieu
Zie bijlage bodemloket/omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

risico
Alle risico’s, waaronder het krakersrisico, zijn vanaf de gunning voor rekening
van de koper.

ontruiming
Niet van toepassing.

VvE
Niet van toepassing.

overige bepalingen
Niet van toepassing.

gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 48 uur na de veiling van het betreffende perceel/of combinatie van percelen.

Financiele informatie

huuropbrengst€ 9.082,80 per jaar, € 756,90 per maand.

jaarlijkse lasten
- OZB (0,00084757%): € 272,07
- rioolheffing: € 198,00
- waterschapslasten: € 51,25
Totaal lasten per jaar € 521,27

WOZ-waarde
WOZ (waardepeildatum 01-01-20126) € 321.000

VvE
Niet van toepassing.

kosten verkoper
Uiterlijk binnen 30 dagen dagen dient verkoper te betalen:
de kosten als bedoeld in art. 9 lid 1 onder a t/m d van de AVA/AVEA 2001;
- honorarium volgens het tarief van het notariskantoor;
- de kosten van een eventuele akte de command;
- de kosten van het veilinghuis volgens haar tarief art. 1.1. en 1.6.;
- courtage makelaar-verkoper, indien aangewezen;
- plokpenning ad € 3.000,- exclusief BTW ex art. 6.1. tarief veilinghuis;
- eventuele plaatsing veilingobject op Funda ad € 75,00 exclusief BTW;
- eventuele plaatsing extra veilingadvertentie in Het FD € 450,00 exclusief BTW, een en ander te verhogen met de eventueel verschuldigde omzetbelasting.

kosten koper
Uiterlijk binnen 8 dagen dient koper te betalen:
- de waarborgsom als bedoeld in art. 12 lid 1 van de AVA/AVEA 2001;
- de kosten van het veilinghuis volgens haar tarief art. 1.3.;
- courtage makelaar-koper, indien aangewezen;
- overdrachtsbelasting of BTW;
- kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche;
- de kosten van ontruiming,
een en ander te verhogen met de eventueel verschuldigde omzetbelasting.

kosten ontruiming
Niet van toepassing.

waarborgsommen
Niet bekend.

aanvaarding
Na betaling der kooppenningen en het verder ter zake de veiling verschuldigde.

verrekening baten en lasten
De baten en lasten zijn vanaf de betaling der kooppenningen voor rekening van de koper.

betaling koopsom
De koopsom en hetgeen overigens ter zake van de veiling door koper
verschuldigd is, moet uiterlijk worden voldaan op 28 juni 2018.

plok
De omvang van de plokpenning € 3.000 exclusief BTW ten laste van verkoper.

verzekering
p.m.

IV. VOORWAARDEN

Deze veiling geschiedt onder Algemene Veilingvoorwaarden, vastgesteld bij akte op achtentwintig juni tweeduizend één verleden voor mr. P.J.N. van Os, destijds notaris te Amsterdam, hiervoor te noemen: “AVA 2001”, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam op vier juli daarna onder nummer 115/2001 en bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Kadastrale Dienst en openbare registers op diezelfde dag in, register Hypotheken 4, deel 17492 nummer 17, voor zover hierbij niet gewijzigd en onverminderd de aanvullingen daarop bij de bijzonder veilingvoorwaarden.

Financieel

Plok € 3.000 exclusief BTW ten laste van verkoper.
Indicatie veilingkosten € 5226 (per 25-05-2018 om 17:53 )
Het vermelde bedrag dient nog te worden vermeerderd met de nota van het veilinghuis (per 25-05-2018 om 17:53)
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 25-05-2018 om 16:19)

Lasten

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Overige documenten PDF bag-viewer-0362010002030068
PDF Bodemrapportage_makelaar_Dynamisch_Rapport_-_03-05-2018__2018050311084345
PDF KB AMSTELVEEN L 993
Kadastrale kaart PDF

Onderhands bod

Ook u kunt op een veiling een bod uitbrengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Indien u na het lezen van de spelregels toch onzeker bent, schakel dan een deskundige in, bijvoorbeeld uw makelaar.