Veilingdatum
28 mei 2018
Vanaf
16:30
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Vrijwillige veiling
Dossiernummer
43122
Status
Gegund

Omschrijving

Een verhuurd benedenhuis gelegen in een goed onderhouden en breed herenhuis gelegen op erfpacht (de canon is afgekocht tot en met 28 februari 2037) in hartje Oud-Zuid. Deze buurt combineert het mooiste van oud-Amsterdam met het beste van deze tijd.

Het benedenhuis heeft een oppervlakte van ca. 120 m² en er is een kelder onder een klein gedeelte van de begane grond. Er is verder nog een tuin op het noordoosten met een tuinhuis achterin de tuin. De huidige bruto huur is € 16.226,64 per jaar en conform de huurverhoging die aangezegd is per 1 juli 2018 word de nieuwe huur per 1 juli 2018 € 16.818,36 per jaar.

oplevering
Het benedenhuis is verhuurd en wordt in verhuurde staat opgeleverd. De huurovereenkomst alsmede de huurverhoging per 1 juli 2018 is op te vragen bij ons kantoor.

energie (EPA)
M.b.t. het registergoed verklaart verkoper dat hij niet beschikt over een energielabel dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen. Koper wordt geacht hiermee in te stemmen.

NEN 2580
M.b.t. het registergoed verklaart verkoper dat hij niet in de gelegenheid is gesteld het verhuurde registergoed volgens de NEN2580 op te meten en dat de eventueel vermelde oppervlakte volgens informatie is verkregen.

garanties/aansprakelijkheid
Verkoper geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent datgene dat hij terzake het registergoed en/of het gebouw meedeelt dan wel heeft medegedeeld of waarvan mededeling achterwege blijft.

aanschrijvingen
Blijkens een kadastraal uittreksel per datum 4 mei 2018 zijn er geen aanschrijvingen bekend.

publiekrechtelijke beperkingen
Blijkens een kadastraal uittreksel per datum 4 mei 2018 zijn er geen publiekrechtelijke
beperkingen bekend.

milieu
Met betrekking tot het Registergoed verklaart Verkoper dat:
- het hem niet bekend is dat er feiten zijn, waaruit blijkt dat het Registergoed in zodanige mate is verontreinigd met giftige, chemische en/of andere (gevaarlijke) stoffen, dat het aannemelijk is dat deze verontreiniging ingevolge de thans geldende milieuwetgeving en/of milieurechtspraak aanleiding zou geven tot sanering of tot het nemen van andere maatregelen;
- het hem voorts niet bekend is dat zich in het Registergoed (ondergrondse), opslagtanks, zoals olie- en septictanks bevinden;
- het hem niet bekend is dat zich in het Registergoed asbesthoudende of andere voor de gezondheid schadelijke materialen bevinden.

risico
Het registergoed is voor risico van de koper vanaf de dag van de gunning.

ontruiming
Het benedenhuis wordt verhuurd opgeleverd.

VvE
De Vereniging, genaamd Vereniging van Eigenaars van het gebouw gelegen aan de Johannes Vermeerstraat 85 te Amsterdam is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamers van Koophandel onder nummer 50202987.
Verkoper verklaarde dat de Vereniging een “slapend” bestaan leidt, dat wil zeggen:
a. er worden geen maandelijkse servicekosten betaald;
b. er worden geen periodieke vergaderingen gehouden door de algemene leden vergadering, mitsdien zijn er ook geen notulen beschikbaar;
c. er is geen begroting, exploitatieoverzicht en balans van de Vereniging beschikbaar;
d. er is geen administrateur.

overige bepalingen
Zijn te vinden onder de brochures.

gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 48 uur na de veiling van het appartementsrecht.

Kenmerken

  • Type registergoed: Beneden woning
  • Gebruik: Verhuurd

Kadastrale informatie

Het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op de begane grond met kelder, tuin en tuinhuis, kadastraal bekend als gemeente Amsterdam, sectie U, nummer 10949 A appartementsindex 1, uitmakende het éénhonderd-negenentwintig/vierhonderd vijfenzestigste (129/465ste) aandeel in de gemeenschap, welke gemeenschap omvat het voortdurend recht van erfpacht van een perceel grond, eigendom van de gemeente Amsterdam, gelegen te Amsterdam aan de Johannes Vermeerstraat, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie U, nummer 8580, groot twee are en zevenentwintig centiare (2 a en 27 ca.), met de rechten van de erfpachter op de daarop gestichte opstallen, bestaande uit een woonhuis, omvattende een benedenhuis en drie (3) afzonderlijke bovenwoningen, plaatselijk bekend Johannes Vermeerstraat 85 te 1071 DP Amsterdam.

Download hier de kadastrale kaart: PDF

Bezichtigen

Geen bezichtiging mogelijk

De directie makelaar heeft niet de mogelijkheid het benedenhuis te bezichtigen.

Overige informatie

Een verhuurd benedenhuis gelegen in een goed onderhouden en breed herenhuis gelegen op erfpacht (de canon is afgekocht tot en met 28 februari 2037) in hartje Oud-Zuid. Deze buurt combineert het mooiste van oud-Amsterdam met het beste van deze tijd.

Het benedenhuis heeft een oppervlakte van ca. 120 m² en er is een kelder onder een klein gedeelte van de begane grond. Er is verder nog een tuin op het noordoosten met een tuinhuis achterin de tuin. De huidige bruto huur is € 16.226,64 per jaar en conform de huurverhoging die aangezegd is per 1 juli 2018 word de nieuwe huur per 1 juli 2018 € 16.818,36 per jaar.

oplevering
Het benedenhuis is verhuurd en wordt in verhuurde staat opgeleverd. De huurovereenkomst alsmede de huurverhoging per 1 juli 2018 is op te vragen bij ons kantoor.

energie (EPA)
M.b.t. het registergoed verklaart verkoper dat hij niet beschikt over een energielabel dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen. Koper wordt geacht hiermee in te stemmen.

NEN 2580
M.b.t. het registergoed verklaart verkoper dat hij niet in de gelegenheid is gesteld het verhuurde registergoed volgens de NEN2580 op te meten en dat de eventueel vermelde oppervlakte volgens informatie is verkregen.

garanties/aansprakelijkheid
Verkoper geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent datgene dat hij terzake het registergoed en/of het gebouw meedeelt dan wel heeft medegedeeld of waarvan mededeling achterwege blijft.

aanschrijvingen
Blijkens een kadastraal uittreksel per datum 4 mei 2018 zijn er geen aanschrijvingen bekend.

publiekrechtelijke beperkingen
Blijkens een kadastraal uittreksel per datum 4 mei 2018 zijn er geen publiekrechtelijke
beperkingen bekend.

milieu
Met betrekking tot het Registergoed verklaart Verkoper dat:
- het hem niet bekend is dat er feiten zijn, waaruit blijkt dat het Registergoed in zodanige mate is verontreinigd met giftige, chemische en/of andere (gevaarlijke) stoffen, dat het aannemelijk is dat deze verontreiniging ingevolge de thans geldende milieuwetgeving en/of milieurechtspraak aanleiding zou geven tot sanering of tot het nemen van andere maatregelen;
- het hem voorts niet bekend is dat zich in het Registergoed (ondergrondse), opslagtanks, zoals olie- en septictanks bevinden;
- het hem niet bekend is dat zich in het Registergoed asbesthoudende of andere voor de gezondheid schadelijke materialen bevinden.

risico
Het registergoed is voor risico van de koper vanaf de dag van de gunning.

ontruiming
Het benedenhuis wordt verhuurd opgeleverd.

VvE
De Vereniging, genaamd Vereniging van Eigenaars van het gebouw gelegen aan de Johannes Vermeerstraat 85 te Amsterdam is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamers van Koophandel onder nummer 50202987.
Verkoper verklaarde dat de Vereniging een “slapend” bestaan leidt, dat wil zeggen:
a. er worden geen maandelijkse servicekosten betaald;
b. er worden geen periodieke vergaderingen gehouden door de algemene leden vergadering, mitsdien zijn er ook geen notulen beschikbaar;
c. er is geen begroting, exploitatieoverzicht en balans van de Vereniging beschikbaar;
d. er is geen administrateur.

overige bepalingen
Zijn te vinden onder de brochures.

gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 48 uur na de veiling van het appartementsrecht.

Financiële informatie

huuropbrengst
Bruto huur per maand € 1.352,22
Aftrek van de diverse kosten: € 87,95
Netto huur per maand: € 1.264,27

1) De netto huur wordt per 1 juli 2018 € 1.313,58. De huurverhogingsbrief is reeds verstuurd, waarop tot op heden geen reactie van de huurder is ontvangen..
2) Het bedrag van de kosten, die genoemd worden in de bovenstaande tabel betreft een vergoeding voor de verhuurder voor o.a. de keukenapparatuur en/of voor de vloerafwerking en/of voor een wasmachine en/of een droogtrommel etc.
3) De huurovereenkomst is vastgelegd in een onderhandse akte. De onderhandse akte waarin de huurovereenkomst is neergelegd bevat de volledige rechtsverhouding tussen verhuurder en de huurder. Buiten de huurovereenkomst om zijn er geen voor verhuurder nadelige afspraken met de huurder gemaakt.
4) Tot op heden zijn de huurders hun verplichtingen correct nagekomen.
5) Met betrekking tot het registergoed loopt er geen procedure bij de huurcommissie. Verkoper beschikt evenmin over informatie dat een huurder voornemens is daartoe.
6) Met betrekking tot het registergoed is er niet verzocht om een huurprijsaanpassing, noch is een dergelijk verzoek aangekondigd.
7) De huurovereenkomst bevat geen voorkeursrecht of koopoptie

jaarlijkse lasten (2017)
- onroerende zaak belasting: € 368,37
- waterschapslasten (systeemheffing gebouwd): € 130,26
- rioolrecht/aansluitrecht: € 125,83
- totaal per jaar: € 624,46

WOZ-waarde
De WOZ-waarde op de peildatum van 1 januari 2017 is: achthonderdnegentigduizend euro (€ 890.000).

kosten verkoper
Uiterlijk binnen 8 dagen dient verkoper te betalen:
- courtage makelaar-verkoper, indien aangewezen;
een en ander te verhogen met de eventueel verschuldigde omzetbelasting.

kosten koper
Uiterlijk binnen 8 dagen dient koper te betalen:
- de waarborgsom als bedoeld in artikel 12 lid 1 AVA;
- het honorarium volgens het tarief van de notaris ad 1% van de koopsom;
- de kosten van het veilinghuis volgens haar tarief 1.1. én 1.2, inclusief de eventuele kosten van bieden via internet;
- de courtage makelaar-koper, indien aangewezen;
- het bedrag gelijk aan de overdrachtsbelasting welke bij de levering verschuldigd zal zijn;
- het kadastrale recht en de kosten van kadastrale en hypothecaire recherche;
- de kosten van een eventuele akte de command;
- de plokpenning ad vijfduizend vijfhonderd euro (€ 5.500,00) exclusief omzetbelasting (ex artikel 6.1 van het tarief van het veilinghuis),
een en ander te verhogen met de eventueel verschuldigde omzetbelasting.

kosten ontruiming
n.v.t.

waarborgsom
Door huurder is een waarborgsom betaald van € 3.000. Over deze waarborgsom is geen rente verschuldigd.
Deze waarborgsom zal in mindering strekken op de koopsom.

aanvaarding
Na betaling der kooppenningen en het verder ter zake de veiling verschuldigde.

verrekening baten en lasten
De baten en lasten zijn vanaf de betaling der kooppenningen voor rekening van de koper.

betaling koopsom
De koopsom en hetgeen overigens ter zake van de veiling door koper verschuldigd is, moet uiterlijk worden voldaan op 28 juni 2018.

plok
De plokpenning is € 5.500 exclusief BTW.
De inzetpremie komt voor rekening van de koper.
De koper betaalt de inzetpremie aan de notaris uiterlijk op de dag van kwijting door overmaking naar of storting op diens kwaliteitsrekening voor derdengelden, waarna de notaris zorgt voor uitbetaling aan de inzetter.
Bij niet gunning wordt geen inzetpremie uitgekeerd.

belasting
Wegens de levering is geen omzetbelasting verschuldigd. Er is echter wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
De overdrachtsbelasting wordt berekend over de koopprijs van het registergoed vermeerderd met de gekapitaliseerde vooruitbetaalde erfpachtcanon.

verzekering
Het object is verzekerd voor een bedrag van € 1.063.909 bij Reaal Verzekeringen.

IV. VOORWAARDEN
De veiling vindt plaats onder de Algemene veilingvoorwaarden onroerend goed Amsterdam 2001, vastgelegd in een notariële akte op achtentwintig juni tweeduizend één verleden voor notaris mr P.J.N. van Os te Amsterdam, gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Amsterdam op vier juli tweeduizend één onder nummer 115/2001 en bij afschrift ingeschreven ten kantore van voormelde Dienst op diezelfde dag in het register Hypotheken 4 deel 17492 nummer 17, de akte van veilingvoorwaarden van mr. P.J.F.M. Le Cat, notaris te Amsterdam, alsmede de bepalingen van het veilinghuis die van toepassing zijn op het via internet bieden.

Financieel

Plok € 5.500 exclusief BTW en voor rekening van koper.
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 08-05-2018 om 09:54)

Lasten

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Overige documenten PDF 180522 definitieve veilingbrochure Johannes Vermeerstraat 85-huis
PDF 180508 overige bepalingen
PDF 180508 akte van splitsing in appartementsrechten met splitsingstekening
PDF 180508 concept splitsingstekening
PDF 180508 conceptakte van wijziging splitsing
Kadastrale kaart PDF

Onderhands bod

Ook u kunt op een veiling een bod uitbrengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Indien u na het lezen van de spelregels toch onzeker bent, schakel dan een deskundige in, bijvoorbeeld uw makelaar.