Veilingdatum
28 mei 2018
Vanaf
16:30
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Executieveiling (hypotheek)
Dossiernummer
43076
Status
Onderhands verkocht

Omschrijving

Het betreft een penthouse gelegen op de derde en vierde verdieping van een in 2004 opgeleverd appartementencomplex genaamd ‘’Frija’’. De bruto woonoppervlakte van het penthouse is ca. 200 m². Er zijn twee dakterrassen en er is een loggia. In de onderbouw zijn twee parkeerplaatsen en een berging. Het penthouse is gunstig gelegen op ca. 5 minuten rijden van de dorpskern van Bussum en tegenover een sportveldencomplex en nabij theater ’t Spant en de Bussumerheide.

oplevering
Het penthouse is voor zover bekend in gebruik bij de Hypotheekgever en is volgens verkregen informatie, niet verhuurd of in gebruik bij derden. De hypotheekgever is op grond van de hypotheekvoorwaarden en de algemene bepalingen van geldlening en zekerheidstelling van de schuldeiseres verplicht het registergoed bij de levering op eerste verzoek van de verkoper of de koper te ontruimen. Het registergoed is thans in gebruik middels een anti-kraakmaatregel, maar zal leeg opgeleverd worden bij levering.

energie (EPA)
Met betrekking tot het Registergoed verklaart Verkoper dat hij niet beschikt over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen; de koper wordt geacht hiermee in te stemmen.

NEN 2580
M.b.t. het registergoed verklaart verkoper dat hij niet zelf in de mogelijkheid is gesteld het registergoed volgens de NEN2580 op te meten en dat de eventueel vermelde bvo volgens informatie is verkregen. De makelaar is wel in het bezit van een meetrapport die d.d. 24 juni 2013 is opgesteld door derden. Hieraan kunnen echter geen rechten worden verleend en er wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt.

garanties/aansprakelijkheid
De verkoper geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent datgene dat hij terzake het registergoed meedeelt of waarvan mededeling achterwege blijft.

aanschrijvingen
Blijkens een kadastraal uittreksel per datum 25 april 2018 zijn er geen inschrijvingen bekend.

publiekrechtelijke beperkingen
Blijkens een kadastraal uittreksel per datum 25 april 2018 zijn er geen publiekrechtelijke beperkingen bekend.

milieu
M.b.t. het registergoed verklaart verkoper dat er geen milieumelding bekend is. De verkoper aanvaardt evenwel geen enkele aansprakelijkheid omtrent de mogelijke aanwezigheid casu quo gevolgen van stoffen in, onder of aan het registergoed welke volgens de geldende milieumaatstaven schadelijk zouden kunnen zijn voor mens en milieu of die ingevolge de thans geldende milieuwetgeving en/of milieurechtspraak aanleiding zou geven tot sanering of het nemen van andere maatregelen.

risico
Alle risico’s, waaronder het krakersrisico, zijn van de inschrijving van de gunning af voor rekening van de koper.

ontruiming
Ontruiming en kosten voor de ontruiming komen voor rekening en risico van de koper.
Indien het Registergoed niet vrij van gebruik wordt geleverd, kan de koper de ontruiming bewerkstelligen uit kracht van de grosse van de daartoe benodigde akte(n), desnoods met behulp van de sterke arm. In dat geval is het aan de koper om op zijn kosten ontruiming van het Registergoed te bewerkstelligen. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming.
De uitoefening van de in artikel 3:264 van het Burgerlijk Wetboek vermelde bevoegdheid wordt aan de koper overgelaten. De uitoefening van de bevoegdheid geschiedt voor rekening en risico van de koper.

VvE
Gegevens zijn op te vragen bij de makelaar.

overige bepalingen
Er loopt momenteel een splitsingswijziging. De concept-wijzigingsplitsingsakte en tekening zijn op te vragen bij de makelaar. Koper verklaart toestemming te verlenen tot het aangaan van de wijziging van de akte van splitsing.

erfpacht
Niet van toepassing.

gunning
Verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 48 uur na de veiling van het appartement.

Kenmerken

  • Type registergoed: Appartement
  • Gebruik: Bewoond/in eigen gebruik

Kadastrale informatie

Het penthouse met terras en ruimte op de derde en de vierde verdieping alsmede de berging in de onderbouw: Kadastraal bekend gemeente Bussum Sectie: D Nummer: 6850 Indexnummer: A-32 (er loopt en splitsingswijzing. Indexnummer A-32 komt te vervallen en het nieuwe indexnummer wordt A-78). Parkeerplaats 1: Kadastraal bekend gemeente Bussum Sectie: D Nummer: 6850 Indexnummer: A-39 Parkeerplaats 2: Kadastraal bekend gemeente Bussum Sectie: D Nummer: 6850 Indexnummer: A-40

Bezichtigen

dinsdag 22 mei 2018, van 12:00 tot 14:00 uur
donderdag 24 mei 2018, van 12:00 tot 14:00 uur
maandag 28 mei 2018, van 12:00 tot 14:00 uur
De directie makelaar heeft de mogelijkheid het penthouse te bezichtigen. Overige bezichtigingsafspraken zijn in goed overleg met het makelaarskantoor mogelijk.

Overige informatie

Het betreft een penthouse gelegen op de derde en vierde verdieping van een in 2004 opgeleverd appartementencomplex genaamd ‘’Frija’’. De bruto woonoppervlakte van het penthouse is ca. 200 m². Er zijn twee dakterrassen en er is een loggia. In de onderbouw zijn twee parkeerplaatsen en een berging. Het penthouse is gunstig gelegen op ca. 5 minuten rijden van de dorpskern van Bussum en tegenover een sportveldencomplex en nabij theater ’t Spant en de Bussumerheide.

oplevering
Het penthouse is voor zover bekend in gebruik bij de Hypotheekgever en is volgens verkregen informatie, niet verhuurd of in gebruik bij derden. De hypotheekgever is op grond van de hypotheekvoorwaarden en de algemene bepalingen van geldlening en zekerheidstelling van de schuldeiseres verplicht het registergoed bij de levering op eerste verzoek van de verkoper of de koper te ontruimen. Het registergoed is thans in gebruik middels een anti-kraakmaatregel, maar zal leeg opgeleverd worden bij levering.

energie (EPA)
Met betrekking tot het Registergoed verklaart Verkoper dat hij niet beschikt over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen; de koper wordt geacht hiermee in te stemmen.

NEN 2580
M.b.t. het registergoed verklaart verkoper dat hij niet zelf in de mogelijkheid is gesteld het registergoed volgens de NEN2580 op te meten en dat de eventueel vermelde bvo volgens informatie is verkregen. De makelaar is wel in het bezit van een meetrapport die d.d. 24 juni 2013 is opgesteld door derden. Hieraan kunnen echter geen rechten worden verleend en er wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt.

garanties/aansprakelijkheid
De verkoper geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent datgene dat hij terzake het registergoed meedeelt of waarvan mededeling achterwege blijft.

aanschrijvingen
Blijkens een kadastraal uittreksel per datum 25 april 2018 zijn er geen inschrijvingen bekend.

publiekrechtelijke beperkingen
Blijkens een kadastraal uittreksel per datum 25 april 2018 zijn er geen publiekrechtelijke beperkingen bekend.

milieu
M.b.t. het registergoed verklaart verkoper dat er geen milieumelding bekend is. De verkoper aanvaardt evenwel geen enkele aansprakelijkheid omtrent de mogelijke aanwezigheid casu quo gevolgen van stoffen in, onder of aan het registergoed welke volgens de geldende milieumaatstaven schadelijk zouden kunnen zijn voor mens en milieu of die ingevolge de thans geldende milieuwetgeving en/of milieurechtspraak aanleiding zou geven tot sanering of het nemen van andere maatregelen.

risico
Alle risico’s, waaronder het krakersrisico, zijn van de inschrijving van de gunning af voor rekening van de koper.

ontruiming
Ontruiming en kosten voor de ontruiming komen voor rekening en risico van de koper.
Indien het Registergoed niet vrij van gebruik wordt geleverd, kan de koper de ontruiming bewerkstelligen uit kracht van de grosse van de daartoe benodigde akte(n), desnoods met behulp van de sterke arm. In dat geval is het aan de koper om op zijn kosten ontruiming van het Registergoed te bewerkstelligen. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming.
De uitoefening van de in artikel 3:264 van het Burgerlijk Wetboek vermelde bevoegdheid wordt aan de koper overgelaten. De uitoefening van de bevoegdheid geschiedt voor rekening en risico van de koper.

VvE
Gegevens zijn op te vragen bij de makelaar.

overige bepalingen
Er loopt momenteel een splitsingswijziging. De concept-wijzigingsplitsingsakte en tekening zijn op te vragen bij de makelaar. Koper verklaart toestemming te verlenen tot het aangaan van de wijziging van de akte van splitsing.

erfpacht
Niet van toepassing.

gunning
Verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 48 uur na de veiling van het appartement.

Financiële informatie

huuropbrengst
Niet van toepassing.

jaarlijkse lasten (2018)
- onroerende zaak belasting € 477,97
- contributie watergeld €
- rioolrecht/aansluitrecht € 194,64
- water via de meter €
- waterschapslasten € 79,80
- hoogheemraadschap €
- bijdrage VVE (2017) € 4.699,20
- overige lasten €
-----------------
- tezamen aan lasten per jaar € 5.451,61

achterstallige lasten: servicekosten vereniging van eigenaars:
EUR 23.541,25. Overigens: dit bedrag is exclusief de afrekening servicekosten over 2017 welke afrekening ten tijde van deze publicatie nog niet bekend was.

WOZ-waarde
De WOZ-waarde op bedraagt € 545.000

VvE
Opgave van het verenigingssaldo per 31 december 2017 van het voorgaande jaar bedraagt PM en het aandeel van het appartementsrecht hierin bedraagt PM

kosten verkoper
Uiterlijk binnen 8 dagen dient verkoper te betalen:
de kosten als bedoeld in art. 9 lid 1 onder a t/m d van de AVA/AVEA 2001;
- honorarium volgens het tarief van het notariskantoor.
- de kosten van een eventuele akte de command;
- de kosten van het veilinghuis volgens haar tarief art. 1.1. en 1.6.;
- courtage makelaar-verkoper, indien aangewezen;
- plokpenning ad € 5.500,- exclusief BTW ex art. 6.1. tarief veilinghuis;
een en ander te verhogen met de eventueel verschuldigde omzetbelasting.

kosten koper
a. de kosten als bedoeld in artikel 9 lid 1 onder a tot en met d AVVE, waaronder:
1. de overdrachtsbelasting;
2. het notarieel honorarium volgens het tarief van het notariskantoor ad één vijf/tiende procent (1,5%) van de koopsom, met een minimum van tweeduizend negenhonderdvijftig euro (€ 2.950,--);
3. het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche;
4. de kosten van ontruiming,
b. de kosten van een eventuele akte de command;
c. de courtage van de makelaar-koper, indien deze is aangewezen;
d. de waarborgsom als bedoeld in artikel 12 AVVE;
e. de toetredingskosten van de vereniging van eigenaren; en
f. de achterstallige lasten als hiervoor vermeld,
een en ander te verhogen met de eventueel verschuldigde omzetbelasting.
kosten ontruiming:
Zijn voor rekening en risico van de koper. Met inachtneming van hetgeen opgenomen terzake het anti-kraak gebruik.

waarborgsommen
Niet van toepassing.

aanvaarding
Na betaling der kooppenningen en het verder ter zake de veiling verschuldigde.

verrekening baten en lasten
De baten en lasten zijn vanaf de betaling der kooppenningen voor rekening van de koper.

betaling koopsom
De koopsom en hetgeen overigens ter zake van de veiling door koper verschuldigd is, moet uiterlijk worden voldaan op 28 juni 2018.

plok
De plokpenning is € 5.500 exclusief BTW en die is voor rekening van de verkoper.

belasting
Wegens de levering is geen omzetbelasting verschuldigd. Er is echter wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
(Indien van toepassing: koper is verplicht aan verkoper uit te keren het verschil tussen het bedrag dat aan overdrachtsbelasting zou zijn verschuldigd zonder vermindering van de grondslagwaarde ingevolge het bepaalde in art. 13 van de Wet op Belastingen van Rechtsverkeer en het werkelijk aan overdrachtsbelasting verschuldigde bedrag.)

verzekering
De verzekering van het geveilde loopt via de Vereniging van Eigenaars.

Financieel

Plok € 5.500 exclusief BTW ten laste van verkoper.
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 26-04-2018 om 19:15)

Lasten

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Overige documenten PDF Veilingbrochure Dc. Abraham Kuyperlaan 130
PDF 180515 bijzondere bepalingen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 13-05-2018 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.