Veilingdatum
28 mei 2018
Vanaf
16:30
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Executieveiling (hypotheek)
Dossiernummer
43075
Status
Onderhands verkocht

Omschrijving

Het betreft een appartement welke is gelegen op de 10de verdieping van een grootschalig appartementencomplex dat gebouwd is in ca. 1968.
Het appartement (type galerijflat) heeft naar verwachting een bruto woonoppervlakte van ca. 70 m² en er is een balkon op het zuiden. Het appartement ligt in Amsterdam-Zuidoost nabij het NS- en busstation Bijlmer Arena, het winkelcentrum “de Amsterdamse Poort”, de Arena Boulevard en het Ziggo Dome. De canon is afgekocht tot en met 31 maart 2049.

oplevering
Het appartement dient door de eigenaar leeg opgeleverd te worden en verder is het huurbeding ingeroepen.
Voor het geval het beroep op het huurbeding door de Rechtbank Amsterdam wordt afgewezen, zal Verkoper niet aansprakelijk zijn voor de daaruit voortvloeiende gevolgen. Koper aanvaardt uitdrukkelijk de gevolgen mocht het beroep op het huurbeding door de Rechtbank Amsterdam worden afgewezen.

energie (EPA)
Met betrekking tot het Registergoed verklaart Verkoper dat hij niet beschikt over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen; de koper wordt geacht hiermee in te stemmen.

NEN 2580
M.b.t. het registergoed verklaart verkoper dat hij niet in de mogelijkheid is gesteld het registergoed volgens de NEN2580 op te meten en dat de eventueel vermelde bvo volgens informatie is verkregen.

garanties/aansprakelijkheid
De verkoper geeft geen garantie c.q. is niet aansprakelijk voor hetgeen mondeling danwel schriftelijk is medegedeeld of waarvan mededeling achterwege blijft.

aanschrijvingen
Blijkens een kadastraal uittreksel per datum 24 april 2018 zijn er geen inschrijvingen bekend.

publiekrechtelijke beperkingen
Blijkens een kadastraal uittreksel per datum 24 april 2018 zijn er geen publiekrechtelijke beperkingen bekend.

milieu
M.b.t. het registergoed verklaart verkoper dat er geen milieumelding bekend is.

risico
In afwijking van artikel 18 lid 1 AVEA is vanaf het moment van de inschrijving van het proces verbaal van toewijzing het risico van het registergoed voor rekening van koper.

ontruiming
Indien het registergoed niet vrij van gebruik wordt geleverd, kan de koper de ontruiming bewerkstelligen uit kracht van de grosse van de daartoe benodigde akte(n), desnoods met behulp van de sterke arm; het bepaalde in art. 20 lid 2 sub b en g AVEA 2001 is ten deze van toepassing.

VvE
Vereniging van Eigenaars Hofgeest Oost te Amsterdam, gevestigd te Ampèrelaan 4, 2e verd., 2289CD Rijswijk, met e-mailadres vve@provvebeheer.nl.

erfpacht
Ja, er is een voortdurend recht van erfpacht van toepassing. De canon is afgekocht tot en met 31 maart 2049 en de Algemene Bepalingen van 1994 zijn van toepassing.

overige bepalingen
Zie onder voorwaarden.

gunning
Verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 48 uur na de veiling van het appartement. Vanaf de gunning is het risico voor de koper.

Kenmerken

  • Type registergoed: Appartement - Galerijflat
  • Gebruik: Leegstaand

Kadastrale informatie

Kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie L, complexaanduiding 6234-A, appartementsindex 136.

Bezichtigen

Geen bezichtiging mogelijk

De directiemakelaar krijgt geen gelegenheid om het appartement te laten bezichtigen.

Overige informatie

Het betreft een appartement welke is gelegen op de 10de verdieping van een grootschalig appartementencomplex dat gebouwd is in ca. 1968.
Het appartement (type galerijflat) heeft naar verwachting een bruto woonoppervlakte van ca. 70 m² en er is een balkon op het zuiden. Het appartement ligt in Amsterdam-Zuidoost nabij het NS- en busstation Bijlmer Arena, het winkelcentrum “de Amsterdamse Poort”, de Arena Boulevard en het Ziggo Dome. De canon is afgekocht tot en met 31 maart 2049.

oplevering
Het appartement dient door de eigenaar leeg opgeleverd te worden en verder is het huurbeding ingeroepen.
Voor het geval het beroep op het huurbeding door de Rechtbank Amsterdam wordt afgewezen, zal Verkoper niet aansprakelijk zijn voor de daaruit voortvloeiende gevolgen. Koper aanvaardt uitdrukkelijk de gevolgen mocht het beroep op het huurbeding door de Rechtbank Amsterdam worden afgewezen.

energie (EPA)
Met betrekking tot het Registergoed verklaart Verkoper dat hij niet beschikt over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen; de koper wordt geacht hiermee in te stemmen.

NEN 2580
M.b.t. het registergoed verklaart verkoper dat hij niet in de mogelijkheid is gesteld het registergoed volgens de NEN2580 op te meten en dat de eventueel vermelde bvo volgens informatie is verkregen.

garanties/aansprakelijkheid
De verkoper geeft geen garantie c.q. is niet aansprakelijk voor hetgeen mondeling danwel schriftelijk is medegedeeld of waarvan mededeling achterwege blijft.

aanschrijvingen
Blijkens een kadastraal uittreksel per datum 24 april 2018 zijn er geen inschrijvingen bekend.

publiekrechtelijke beperkingen
Blijkens een kadastraal uittreksel per datum 24 april 2018 zijn er geen publiekrechtelijke beperkingen bekend.

milieu
M.b.t. het registergoed verklaart verkoper dat er geen milieumelding bekend is.

risico
In afwijking van artikel 18 lid 1 AVEA is vanaf het moment van de inschrijving van het proces verbaal van toewijzing het risico van het registergoed voor rekening van koper.

ontruiming
Indien het registergoed niet vrij van gebruik wordt geleverd, kan de koper de ontruiming bewerkstelligen uit kracht van de grosse van de daartoe benodigde akte(n), desnoods met behulp van de sterke arm; het bepaalde in art. 20 lid 2 sub b en g AVEA 2001 is ten deze van toepassing.

VvE
Vereniging van Eigenaars Hofgeest Oost te Amsterdam, gevestigd te Ampèrelaan 4, 2e verd., 2289CD Rijswijk, met e-mailadres vve@provvebeheer.nl.

erfpacht
Ja, er is een voortdurend recht van erfpacht van toepassing. De canon is afgekocht tot en met 31 maart 2049 en de Algemene Bepalingen van 1994 zijn van toepassing.

overige bepalingen
Zie onder voorwaarden.

gunning
Verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 48 uur na de veiling van het appartement. Vanaf de gunning is het risico voor de koper.

Financiële informatie

huuropbrengst
Niet van toepassing.

jaarlijkse lasten (2018)
- onroerende zaak belasting € 53,39
- contributie watergeld € -
- rioolrecht/aansluitrecht € 125,83
- water via de meter €
- waterschapslasten € 18,88
- hoogheemraadschap € -
- bijdrage VVE € 2.550,00
- overige lasten € -
-----------------
- tezamen aan lasten per jaar € 198,10 (excl. bijdrage VVE)
erfpachtcanon € 0,00

achterstallige lasten
bijdrage servicekosten VVE t/m juli 2018: € 3.617,24

WOZ-waarde
De WOZ-waarde op bedraagt € 129.000

VvE
Opgave van het verenigingssaldo per 28 juni 2018 van het voorgaande jaar bedraagt € PM en het aandeel van het appartementsrecht hierin bedraagt € PM.

kosten verkoper
Voor rekening van de Verkoper zijn:
1. de courtage makelaar-verkoper, indien aangewezen;
2. alle overige aan de veiling verbonden kosten, een en ander te verhogen met de eventueel verschuldigde omzetbelasting.

kosten koper
Uiterlijk de achtste dag na de veiling dient de koper te betalen:
a. de kosten als bedoeld in artikel 9 lid 1 onder a tot en met d AVVE, waaronder:
1. de overdrachtsbelasting;
2. het notarieel honorarium volgens het tarief van het notariskantoor ad twee procent (2%) van de koopsom, met een minimum van tweeduizend negenhonderdvijftig euro (€ 2.950,--);
3. het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche;
4. de kosten van ontruiming,
b. de kosten van een eventuele akte de command;
c. de courtage van de makelaar-koper, indien deze is aangewezen;
d. de waarborgsom als bedoeld in artikel 12 AVVE;
e. de achterstallige lasten als hiervoor vermeld,
f. de toetredingskosten voor de vereniging van eigenaars: € 119,76
een en ander te verhogen met de eventueel verschuldigde omzetbelasting.

kosten ontruiming
Zijn voor rekening en risico van de koper.

waarborgsommen
Niet van toepassing.

aanvaarding
Na betaling der kooppenningen en het verder ter zake de veiling verschuldigde.

verrekening baten en lasten
De baten en lasten zijn vanaf de betaling der kooppenningen voor rekening van de koper.

betaling koopsom
De koopsom en hetgeen overigens ter zake van de veiling door koper verschuldigd is, moet uiterlijk worden voldaan op 28 juni 2018.

plok
De plokpenning is € 1.300 exclusief BTW en die is voor rekening van de verkoper.

belasting
Wegens de levering is geen omzetbelasting verschuldigd. Er is echter wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
(Indien van toepassing: koper is verplicht aan verkoper uit te keren het verschil tussen het bedrag dat aan overdrachtsbelasting zou zijn verschuldigd zonder vermindering van de grondslagwaarde ingevolge het bepaalde in art. 13 van de Wet op Belastingen van Rechtsverkeer en het werkelijk aan overdrachtsbelasting verschuldigde bedrag.)

verzekering
De verzekering van het geveilde loopt via de Vereniging van Eigenaars.

IV. VOORWAARDEN

De openbare verkoop zal worden gehouden - voor zover daarvan bij de bijzondere veilingvoorwaarden niet is afgeweken - onder de Algemene Voorwaarden Voor Executieverkopen 2017, hierna te noemen: ''AVVE'', vastgesteld door de publiekrechtelijke rechtspersoon: Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, statutair gevestigd te Den Haag, met adres: 2511 BW Den Haag, Spui 184, opgenomen in een akte op vijf december tweeduizend zestien voor mr. J.H. Oomen, notaris te 's-Hertogenbosch, verleden, bij afschrift ingeschreven in register hypotheken 4 van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op diezelfde dag in deel 69567 nummer 129.

Financieel

Plok € 1.300 exclusief BTW ten laste van verkoper.
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 26-04-2018 om 15:52)

Lasten

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Overige documenten PDF overige bepalingen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 13-05-2018 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.