Veilingdatum
20 juni 2022
Vanaf
18:00
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Executieveiling (hypotheek)
Dossiernummer
45766
Status
Onderhands verkocht

Omschrijving

HET APPARTEMENTSRECHT, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van het woonhuis gelegen te 1319 AR ALMERE, Kajuit 116, kadastraal bekend gemeente ALMERE, sectie E, complexaanduiding 307, appartementsindex 19

Kenmerken

  • Type registergoed: Appartement
  • Gebruik: Bewoond/in eigen gebruik
  • Soort eigendom: Vol eigendom
  • Bouwjaar: 2007
  • Oppervlakte wonen: 111 m²

Kadastrale informatie

gemeente ALMERE, sectie E, complexaanduiding 307, appartementsindex 19

Bezichtigen

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Overige informatie

Het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van het woonhuis gelegen te 1319 AR Almere, Kajuit 116, kadastraal bekend gemeente Almere, sectie E, complexaanduiding 307, appartementsindex 19

gebruik/oplevering
Het registergoed wordt, voor zover bekend, op dit moment bewoond door de eigenaar en zijn gezin. Volgens een bericht van de gemeente Almere, met datum negentien april tweeduizend tweeëntwintig (19-04-2022), staan er geen andere personen als bewoner ingeschreven op het adres van het registergoed dan de eigenaar en zijn gezin. Uit onderzoek ter plaatse is niet gebleken dat het registergoed bewoond wordt door andere personen dan de eigenaar en zijn gezin.

oppervlakte/NEN 2580
ca.111m2

bouwjaar
2007
energie (EPA)
Op www.ep-online.nl staat een definitief energielabel van het registergoed geregistreerd. Het appartement heeft label A. Het label is afgegeven op 15 maart 2017 en geldig tot 15 maart 2027. Er is geen opnamedatum beschikbaar.

aanschrijvingen/publiekrechtelijke beperkingen
Er zijn geen publiekrechtelijke beperkingen met betrekking tot het registergoed bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de kadastrale registratie. Dit blijkt uit informatie van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers. De verkoper heeft mij, notaris, verklaard, dat hem geen feiten of omstandigheden bekend zijn waaruit blijkt dat er inschrijfbare publiekrechtelijke beperkingen zijn die niet zijn ingeschreven. Voor meer informatie zie de Bijzondere veilingvoorwaarden.

risico
Het registergoed is een tot bewoning bestemd recht op een onroerende zaak. Op grond van artikel 525 lid 4 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en artikel 18 AVVE is het registergoed voor risico van de koper vanaf het moment van inschrijving van het proces-verbaal van toewijzing in de openbare registers.

milieu
Het is de verkoper niet bekend of het registergoed is verontreinigd met giftige, chemische en/of andere gevaarlijke stoffen. Het is de verkoper ook niet bekend of zich in het registergoed (ondergrondse) olie- en/of septic tanks bevinden. Het is hem verder niet bekend of zich in het registergoed asbesthoudende en/of andere voor de gezondheid schadelijke materialen bevinden. Voor zover aan de verkoper bekend, is in het registergoed geen ondergrondse tank voor het opslaan van vloeistoffen aanwezig.

splitsing
De gemeenschap (het complex) waarvan het registergoed deel uitmaakt, is gesplitst in appartementsrechten bij akte van splitsing op zevenentwintig januari tweeduizend zes ondertekend bij mr. A. van der Meer, notaris te Almere. Een afschrift van die akte is ingeschreven in de openbare registers te Lelystad op dertig januari tweeduizend zes, in register Onroerende Zaken Hypotheken 4, deel 2769 nummer 177.

ontruiming
Voor zover na de veiling blijkt dat sprake is van bewoning/gebruik door de eigenaar en/of personen die zich zonder recht of titel in het registergoed bevinden en als zodanig niet bekend waren aan de koper, kan de koper deze personen tot ontruiming dwingen op de wijze zoals in artikel 525 lid 3 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is bepaald. Bij onderhandse verkoop kan de koper de eigenaar en de zijnen na de levering dwingen tot ontruiming op grond van de beschikking van de voorzieningenrechter, als de voorzieningenrechter deze personen hiertoe veroordeelt. De ontruiming komt voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor de bevoegdheid van de koper tot ontruiming.

bestemming
Wat betreft de bestemming en het toegestane gebruik van het registergoed wordt verwezen naar het bestemmingsplan Noorderplassen Oost en West (www.ruimtelijkeplannen.nl). De bestemming volgens het bestemmingsplan is: wonen. Het registergoed is, voor zover de verkoper bekend, nu in gebruik als woonhuis.

VvE
Vereniging van Eigenaars Marsta, gevestigd te Almere (KvK 32153645). De notulen en een huishoudelijk reglement zijn beschikbaar en in te zien via de website.

FINANCIËLE INFORMATIE
lasten
OZB I € 313,80 per jaar
Rioolheffing I € 175,67 per jaar
Waterschapslasten I € 117,56 per jaar
Bijdrage VvE I € 50,24 per maand
Eigenaarslasten worden niet verrekend

WOZ-waarde (peildatum 1 januari 2021)
€ 311.000,-

kosten koper
Het registergoed is een tot bewoning bestemd recht op een onroerende zaak. Op grond van artikel 524a Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en artikel 9 lid 1 AVVE worden aan de koper in rekening gebracht:
- het honorarium van de notaris;
- de overdrachtsbelasting en omzetbelasting;
- het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche;
- de kosten van ontruiming na de aflevering;
- de kosten waarvoor de koper op grond van de wet aansprakelijk is;
- kosten afvoer zwarte grond;
- de kosten van het vestigen van het opstalrecht;
- de achterstallige bijdragen aan de vereniging van eigenaars € 301,44

verrekening baten en lasten
De achterstallige bijdragen aan de VvE zijn nog niet betaald en komen met de lopende termijnen tot de datum van betaling voor rekening van de koper. Eventuele overige achterstallige en lopende eigenaarslasten komen niet voor rekening van de koper.

betaling koopsom
Betaling waarborgsom en koopsom: zie veilingvoorwaarden.

waarborgsommen
Betaling waarborgsom en koopsom: zie veilingvoorwaarden.

plok
1% van de inzetsom

belasting
De overdrachtsbelasting en omzetbelasting zijn voor kosten van de koper.

Het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van het woonhuis gelegen te 1319 AR Almere, Kajuit 116, kadastraal bekend gemeente Almere, sectie E, complexaanduiding 307, appartementsindex 19

gebruik/oplevering
Het registergoed wordt, voor zover bekend, op dit moment bewoond door de eigenaar en zijn gezin. Volgens een bericht van de gemeente Almere, met datum negentien april tweeduizend tweeëntwintig (19-04-2022), staan er geen andere personen als bewoner ingeschreven op het adres van het registergoed dan de eigenaar en zijn gezin. Uit onderzoek ter plaatse is niet gebleken dat het registergoed bewoond wordt door andere personen dan de eigenaar en zijn gezin.


oppervlakte/NEN 2580
ca.111m2

bouwjaar
2007

energie (EPA)
Op www.ep-online.nl staat een definitief energielabel van het registergoed geregistreerd. Het appartement heeft label A. Het label is afgegeven op 15 maart 2017 en geldig tot 15 maart 2027. Er is geen opnamedatum beschikbaar.

aanschrijvingen/publiekrechtelijke beperkingen
Er zijn geen publiekrechtelijke beperkingen met betrekking tot het registergoed bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de kadastrale registratie. Dit blijkt uit informatie van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers. De verkoper heeft mij, notaris, verklaard, dat hem geen feiten of omstandigheden bekend zijn waaruit blijkt dat er inschrijfbare publiekrechtelijke beperkingen zijn die niet zijn ingeschreven. Voor meer informatie zie de Bijzondere veilingvoorwaarden.

risico
Het registergoed is een tot bewoning bestemd recht op een onroerende zaak. Op grond van artikel 525 lid 4 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en artikel 18 AVVE is het registergoed voor risico van de koper vanaf het moment van inschrijving van het proces-verbaal van toewijzing in de openbare registers.

milieu
Het is de verkoper niet bekend of het registergoed is verontreinigd met giftige, chemische en/of andere gevaarlijke stoffen. Het is de verkoper ook niet bekend of zich in het registergoed (ondergrondse) olie- en/of septic tanks bevinden. Het is hem verder niet bekend of zich in het registergoed asbesthoudende en/of andere voor de gezondheid schadelijke materialen bevinden. Voor zover aan de verkoper bekend, is in het registergoed geen ondergrondse tank voor het opslaan van vloeistoffen aanwezig.

splitsing
De gemeenschap (het complex) waarvan het registergoed deel uitmaakt, is gesplitst in appartementsrechten bij akte van splitsing op zevenentwintig januari tweeduizend zes ondertekend bij mr. A. van der Meer, notaris te Almere. Een afschrift van die akte is ingeschreven in de openbare registers te Lelystad op dertig januari tweeduizend zes, in register Onroerende Zaken Hypotheken 4, deel 2769 nummer 177.

ontruiming
Voor zover na de veiling blijkt dat sprake is van bewoning/gebruik door de eigenaar en/of personen die zich zonder recht of titel in het registergoed bevinden en als zodanig niet bekend waren aan de koper, kan de koper deze personen tot ontruiming dwingen op de wijze zoals in artikel 525 lid 3 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is bepaald. Bij onderhandse verkoop kan de koper de eigenaar en de zijnen na de levering dwingen tot ontruiming op grond van de beschikking van de voorzieningenrechter, als de voorzieningenrechter deze personen hiertoe veroordeelt. De ontruiming komt voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor de bevoegdheid van de koper tot ontruiming.

bestemming
Wat betreft de bestemming en het toegestane gebruik van het registergoed wordt verwezen naar het bestemmingsplan Noorderplassen Oost en West (www.ruimtelijkeplannen.nl). De bestemming volgens het bestemmingsplan is: wonen. Het registergoed is, voor zover de verkoper bekend, nu in gebruik als woonhuis.

VvE
Vereniging van Eigenaars Marsta, gevestigd te Almere (KvK 32153645). De notulen en een huishoudelijk reglement zijn beschikbaar en in te zien via de website.

FINANCIËLE INFORMATIE

lasten
OZB I € 313,80 per jaar
Rioolheffing I € 175,67 per jaar
Waterschapslasten I € 117,56 per jaar
Bijdrage VvE I € 50,24 per maand
Eigenaarslasten worden niet verrekend

WOZ-waarde (peildatum 1 januari 2021)
€ 311.000,-

kosten koper
Het registergoed is een tot bewoning bestemd recht op een onroerende zaak. Op grond van artikel 524a Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en artikel 9 lid 1 AVVE worden aan de koper in rekening gebracht:
- het honorarium van de notaris;
- de overdrachtsbelasting en omzetbelasting;
- het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche;
- de kosten van ontruiming na de aflevering;
- de kosten waarvoor de koper op grond van de wet aansprakelijk is;
- kosten afvoer zwarte grond;
- de kosten van het vestigen van het opstalrecht;
- de achterstallige bijdragen aan de vereniging van eigenaars € 301,44
verrekening baten en lasten
De achterstallige bijdragen aan de VvE zijn nog niet betaald en komen met de lopende termijnen tot de datum van betaling voor rekening van de koper. Eventuele overige achterstallige en lopende eigenaarslasten komen niet voor rekening van de koper.

betaling koopsom
Betaling waarborgsom en koopsom: zie veilingvoorwaarden.

waarborgsommen
Betaling waarborgsom en koopsom: zie veilingvoorwaarden.

plok
1% van de inzetsom

belasting
De overdrachtsbelasting en omzetbelasting zijn voor kosten van de koper.

Financieel

Plok 1% van de inzetsom
Indicatie veilingkosten € 5000 (per 19-05-2022 om 14:54 )

Lasten

OZB € 313,80 per jaar
Rioolheffing € 175,67 per jaar
Waterschapslasten € 117,56 per jaar

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Overige documenten PDF Huishoudelijk_Reglement_2007
PDF 2021 notulen VvE marsta 24-2-2021 concept
Kadastrale kaart PDF

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 05-06-2022 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.