Veilingdatum
17 januari 2022
Vanaf
18:00
Locatie
internet-only
Soort veiling
Executieveiling (hypotheek)
Dossiernummer
45587
Status
Gegund

Attentie

Wijze van veilen: Internet-only Live (via openbareverkoop.nl), registreer als bieder, u kunt niet in de zaal bieden.

Omschrijving

een hoekwoning met ondergrond, tuin en verdere aanhorigheden, staande en gelegen aan het Laantje van Heijenbrock 8 te 1261 ZK Blaricum, kadastraal bekend gemeente Blaricum, sectie C, nummer 3624, groot twee are en vijfentwintig centiare (2 a 25 ca).

Het registergoed is gedeeltelijk belast met een opstalrecht nutsvoorzieningen ten behoeve van Eteck Warmte 2 B.V., ingeschreven in de daartoe bestemde openbare registers op dertig november tweeduizend twaalf in register Hypotheken 4 deel 62227 nummer 196.

De aangehaalde informatie met betrekking tot onder andere de indeling is afkomstig van derden en overgenomen uit een taxatierapport de dato 11 november 2021 (verkoper geeft hierover geen garanties, koper kan hieraan geen rechten ontlenen). De taxateur heeft geen toegang tot het object gehad, op basis van referentieobjecten verwacht taxateur de vermelde indeling.

Kenmerken

  • Type registergoed: Hoekhuis
  • Kamers: 4
  • Gebruik: Bewoond/in eigen gebruik
  • Soort eigendom: Vol eigendom
  • Bouwjaar: 2014
  • Oppervlakte wonen: 132 m²
  • Oppervlakte perceel: 225 m²

Kadastrale informatie

kadastraal bekend gemeente Blaricum, sectie C, nummer 3624

Bezichtigen

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Overige informatie

Het huurbeding wordt niet ingeroepen.

ONDERZOEKSPLICHT KOPER
Van de koper wordt verwacht dat hij zelf onderzoek instelt naar de feitelijke en juridische eigenschappen van het verkochte, dan wel dat hij, als hij dit onderzoek achterwege laat of gelaten heeft, hij welbewust de daaraan verbonden risico’s aanvaardt zonder enig voorbehoud of enige aanspraak jegens de verkoper of de notaris.

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR EEN PARTICULIERE KOPER BIJ HET DOEN VAN EEN ONDERHANDSE BIEDING
Indien in het kader van het veilingtraject een onderhandse bieding van een particuliere koper (dat wil zeggen dat het onderpand gekocht wordt voor eigen gebruik en bewoning) door de bank wordt geaccepteerd, dient deze koper zich de dag na sluiting van de biedtermijn (te weten de maandag na de sluitingstermijn) beschikbaar te houden voor ondertekening van de koopakte op het notariskantoor in verband met de wettelijke bedenktijd van 3 dagen.
Bij twijfel hieromtrent, adviseren wij u te allen tijde contact op te nemen met Sanne Baljet – Beke van Dirkzwager N.V. te Arnhem.

BESTEMMINGSPLAN INFORMATIE
Het registergoed is gelegen in het bestemmingsplan: ''Blaricummermeent Werkdorp 2016 '' van de gemeente Blaricum. De enkelbestemming van het registergoed is: ''Wonen'' en de dubbelbestemming van het registergoed is: ''Waarde - Archeologie 5''.

omschrijving

Een hoekwoning met ondergrond, tuin en verdere aanhorigheden.

gebruik/oplevering
Het Registergoed wordt, voor zover bekend, op dit moment bewoond door de
Gerechtigde, haar meerderjarig kind, haar twee minderjarige kinderen en de vader van de twee minderjarige kinderen. Volgens een bericht van de gemeente Blaricum de dato zestien december tweeduizend eenentwintig, staan er geen andere personen ingeschreven op het adres van het Registergoed dan de hierboven genoemde personen.

huurbeding
Verkoper heeft het huurbeding niet ingeroepen.

oppervlakte
Wonen 132m2
Perceel 225m2

bouwjaar
2014

energie (EPA)
Verkoper beschikt niet over een Energielabel.

publiekrechtelijke beperkingen
1. Met betrekking tot bekende publiekrechtelijke beperkingen als bedoeld in artikel 2 van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken ten aanzien van het Registergoed, wordt vermeld dat er geen aantekeningen in de Basisregistratie kadaster staan vermeld.
2. Het vorenstaande laat onverlet dat er nog andere publiekrechtelijke beperkingen kunnen drukken op het Registergoed, welke niet zijn ingeschreven in de openbare registers en/of gemeentelijke beperkingenregistratie dan wel zijn ingeschreven als vorenbedoeld maar (nog) niet zijn verwerkt in de Basisregistratie kadaster.

milieu
Voor zover niet uitdrukkelijk vermeld in de bijzonder voorwaarden, is het Verkoper niet bekend of het Registergoed is verontreinigd met giftige, chemische en/of andere gevaarlijke stoffen. Het is Verkoper ook niet bekend of zich in het Registergoed (ondergrondse) olie- en/of septic tanks bevinden. Het is hem verder niet bekend of zich in het Registergoed asbesthoudende en/of andere voor de gezondheid schadelijke materialen bevinden.

risico
Het Registergoed is een tot bewoning bestemde onroerende zaak dan wel een tot woning bestemd aandeel in een onroerende zaak. Op grond van artikel 525 lid 4 Rv juncto artikel 18 van de AVVE is het Registergoed voor risico van Koper vanaf het moment van inschrijving van het proces-verbaal van toewijzing in de openbare registers.

ontruiming
Eventuele kosten voor ontruiming zijn voor rekening en risico van de koper.

overige bepalingen
Het registergoed is gedeeltelijk belast met een opstalrecht nutsvoorzieningen ten behoeve van Eteck Warmte 2 B.V., ingeschreven in de daartoe bestemde openbare registers op dertig november tweeduizend twaalf in register Hypotheken 4 deel 62227 nummer 196.

De aangehaalde informatie met betrekking tot onder andere de indeling is afkomstig van derden en overgenomen uit een taxatierapport de dato 11 november 2021 (verkoper geeft hierover geen garanties, koper kan hieraan geen rechten ontlenen). De taxateur heeft geen toegang tot het object gehad, op basis van referentieobjecten verwacht taxateur de vermelde indeling.

gunning
De Verkoper heeft het recht niet te gunnen of zich omtrent het al dan niet gunnen te beraden, overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 van de AVVE, met dien verstande dat de termijn van beraad eindigt op de zesde werkdag volgende op de Afslag of zoveel eerder als de Verkoper al dan niet mocht hebben gegund.
Het Registergoed is aan Koper gegund terstond na de mededeling van Verkoper aan de Notaris dat laatstgenoemde het Bod heeft aanvaard waardoor, als resultaat van de Veiling, de koopovereenkomst tussen Verkoper en Koper tot stand komt. Van de Gunning na beraad dient te blijken uit een notariële akte, uit welke akte moet blijken aan wie is gegund.

FINANCIËLE INFORMATIE

kosten koper

Het Registergoed is een tot bewoning bestemde onroerende zaak dan wel een tot woning bestemd aandeel in een onroerende zaak. Op grond van artikel 524a Rv juncto artikel 9 lid 1 van de AVVE worden aan Koper in rekening gebracht:
a. het honorarium van de Notaris;
b. de verschuldigde overdrachtsbelasting en/of omzetbelasting;
c. het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche;
d. de kosten van ontruiming na de Aflevering;
e. de kosten waarvoor Koper op grond van de wet aansprakelijk is,
één en ander te verhogen met de over deze bedragen verschuldigde omzetbelasting, indien van toepassing.

Volgens het kostenoverzicht, gedateerd op 15 december 2021, welke gepubliceerd is op de website bedragen de kosten € 5.196,92 (wijzigingen onder voorbehoud).

waarborgsommen
De in artikel 27 lid 6 van de AVVE vermelde opschortende voorwaarde is niet van toepassing op de verplichting van Koper tot betaling van de waarborgsom.

betaling koopsom

De Koopprijs moet, met inachtneming van het bepaalde in artikel 10 AVVE, worden voldaan uiterlijk zes (6) weken na de Gunning.

plok
De inzetpremie bedraagt één procent (1%) van de Inzetsom. Indien de Inzetter omzetbelasting verschuldigd is, is deze in de inzetpremie begrepen. De Inzetpremie komt ten laste van Verkoper. Als door Verkoper niet wordt gegund, is er geen Inzetpremie verschuldigd.

belasting

Voor zover aan Verkoper bekend is ter zake van de Levering van het Registergoed geen omzetbelasting doch wel overdrachtsbelasting verschuldigd.

Een hoekwoning met ondergrond, tuin en verdere aanhorigheden.

gebruik/oplevering
Het Registergoed wordt, voor zover bekend, op dit moment bewoond door de
Gerechtigde, haar meerderjarig kind, haar twee minderjarige kinderen en de vader van de twee minderjarige kinderen. Volgens een bericht van de gemeente Blaricum de dato zestien december tweeduizend eenentwintig, staan er geen andere personen ingeschreven op het adres van het Registergoed dan de hierboven genoemde personen.

huurbeding
Verkoper heeft het huurbeding niet ingeroepen.

oppervlakte
Wonen 132m2
Perceel 225m2

bouwjaar
2014

energie (EPA)

Verkoper beschikt niet over een Energielabel.

publiekrechtelijke beperkingen
1. Met betrekking tot bekende publiekrechtelijke beperkingen als bedoeld in artikel 2 van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken ten aanzien van het Registergoed, wordt vermeld dat er geen aantekeningen in de Basisregistratie kadaster staan vermeld.
2. Het vorenstaande laat onverlet dat er nog andere publiekrechtelijke beperkingen kunnen drukken op het Registergoed, welke niet zijn ingeschreven in de openbare registers en/of gemeentelijke beperkingenregistratie dan wel zijn ingeschreven als vorenbedoeld maar (nog) niet zijn verwerkt in de Basisregistratie kadaster.

milieu
Voor zover niet uitdrukkelijk vermeld in de bijzonder voorwaarden, is het Verkoper niet bekend of het Registergoed is verontreinigd met giftige, chemische en/of andere gevaarlijke stoffen. Het is Verkoper ook niet bekend of zich in het Registergoed (ondergrondse) olie- en/of septic tanks bevinden. Het is hem verder niet bekend of zich in het Registergoed asbesthoudende en/of andere voor de gezondheid schadelijke materialen bevinden.

risico
Het Registergoed is een tot bewoning bestemde onroerende zaak dan wel een tot woning bestemd aandeel in een onroerende zaak. Op grond van artikel 525 lid 4 Rv juncto artikel 18 van de AVVE is het Registergoed voor risico van Koper vanaf het moment van inschrijving van het proces-verbaal van toewijzing in de openbare registers.

ontruiming
Eventuele kosten voor ontruiming zijn voor rekening en risico van de koper.

overige bepalingen
Het registergoed is gedeeltelijk belast met een opstalrecht nutsvoorzieningen ten behoeve van Eteck Warmte 2 B.V., ingeschreven in de daartoe bestemde openbare registers op dertig november tweeduizend twaalf in register Hypotheken 4 deel 62227 nummer 196.

De aangehaalde informatie met betrekking tot onder andere de indeling is afkomstig van derden en overgenomen uit een taxatierapport de dato 11 november 2021 (verkoper geeft hierover geen garanties, koper kan hieraan geen rechten ontlenen). De taxateur heeft geen toegang tot het object gehad, op basis van referentieobjecten verwacht taxateur de vermelde indeling.

gunning
De Verkoper heeft het recht niet te gunnen of zich omtrent het al dan niet gunnen te beraden, overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 van de AVVE, met dien verstande dat de termijn van beraad eindigt op de zesde werkdag volgende op de Afslag of zoveel eerder als de Verkoper al dan niet mocht hebben gegund.
Het Registergoed is aan Koper gegund terstond na de mededeling van Verkoper aan de Notaris dat laatstgenoemde het Bod heeft aanvaard waardoor, als resultaat van de Veiling, de koopovereenkomst tussen Verkoper en Koper tot stand komt. Van de Gunning na beraad dient te blijken uit een notariële akte, uit welke akte moet blijken aan wie is gegund.

FINANCIËLE INFORMATIE

kosten koper

Het Registergoed is een tot bewoning bestemde onroerende zaak dan wel een tot woning bestemd aandeel in een onroerende zaak. Op grond van artikel 524a Rv juncto artikel 9 lid 1 van de AVVE worden aan Koper in rekening gebracht:
a. het honorarium van de Notaris;
b. de verschuldigde overdrachtsbelasting en/of omzetbelasting;
c. het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche;
d. de kosten van ontruiming na de Aflevering;
e. de kosten waarvoor Koper op grond van de wet aansprakelijk is,
één en ander te verhogen met de over deze bedragen verschuldigde omzetbelasting, indien van toepassing.

Volgens het kostenoverzicht, gedateerd op 15 december 2021, welke gepubliceerd is op de website bedragen de kosten € 5.196,92 (wijzigingen onder voorbehoud).

waarborgsommen
De in artikel 27 lid 6 van de AVVE vermelde opschortende voorwaarde is niet van toepassing op de verplichting van Koper tot betaling van de waarborgsom.

betaling koopsom
De Koopprijs moet, met inachtneming van het bepaalde in artikel 10 AVVE, worden voldaan uiterlijk zes (6) weken na de Gunning.

plok
De inzetpremie bedraagt één procent (1%) van de Inzetsom. Indien de Inzetter omzetbelasting verschuldigd is, is deze in de inzetpremie begrepen. De Inzetpremie komt ten laste van Verkoper. Als door Verkoper niet wordt gegund, is er geen Inzetpremie verschuldigd.

belasting
Voor zover aan Verkoper bekend is ter zake van de Levering van het Registergoed geen omzetbelasting doch wel overdrachtsbelasting verschuldigd.

Financieel

Plok 1% voor rekening van verkoper
Indicatie veilingkosten € 5170 (per 17-12-2021 om 16:42 )
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 17-12-2021 om 16:43)

Lasten

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Kadastrale kaart PDF

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 02-01-2022 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.