Veilingdatum
18 oktober 2021
Vanaf
18:00
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Executieveiling (hypotheek)
Dossiernummer
45464
Status
Vervallen

Omschrijving

Een perceel grond met het daarop bevindende opstallen, gelegen naast Uitgeesterweg 35, 1911 NK Uitgeest, kadastraal bekend gemeente Uitgeest sectie GA nummer 162, groot vijfenveertig are negentig centiare.

Kenmerken

  • Type registergoed: Perceel grond met opstal(len)
  • Gebruik: Onbekend
  • Soort eigendom: Vol eigendom
  • Oppervlakte perceel: 4590 m²

Kadastrale informatie

Een perceel grond met het daarop bevindende opstallen, gelegen naast Uitgeesterweg 35, 1911 NK Uitgeest, kadastraal bekend gemeente Uitgeest sectie GA nummer 162, groot vijfenveertig are negentig centiare.

Bezichtigen

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Overige informatie

Perceel grond met opstallen.

Status perceel en opstallen en bestemming
Het perceel grond heeft geen huisnummeraanduiding blijkens de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).
Het is thans onbekend of er zich op het perceel grond een voor bewoning bestemde onroerende zaak bevindt, en het is thans onbekend of het perceel grond is aangesloten op de openbare (nuts)voorzieningen.
Bij de Gemeente Uitgeest staat het perceel grond bekend als onbebouwd terrein. Blijkens het bestemmingsplan is de bestemming deels woning en deels agrarisch (zie ook de bestemmingsplankaarten). Op grond van het bestemmingsplan kan er geen woning worden gebouwd op het perceel grond, omdat er zich geen bouwvlak bevindt op dit perceel. Op grond van het bestemmingsplan (artikel 20.2 sub c) dient een woning binnen een bouwvlak gebouwd te worden.

gebruik/oplevering
Het registergoed wordt, voor zover bekend, op dit moment niet bewoond door de eigenaar en zijn gezin.
De hypotheekakte op grond waarvan deze executoriale verkoop plaatsvindt, bevat het huurbeding zoals bedoeld in artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek. Voor zover nodig heeft de verkoper gebruikgemaakt van zijn bevoegdheden op grond van het huurbeding, zoals hierna omschreven.
Voor zover na de veiling blijkt dat sprake is van bewoning of gebruik door de eigenaar en/of personen die zich zonder recht of titel in het registergoed bevinden en als zodanig niet bekend waren aan de koper, kan de koper deze personen tot ontruiming dwingen op de wijze zoals in artikel 525 lid 3 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is bepaald. Bij onderhandse verkoop kan de koper de eigenaar en de zijnen na de levering dwingen tot ontruiming op grond van de beschikking van de voorzieningenrechter, als de voorzieningenrechter deze personen hiertoe veroordeelt.

Het toegestane gebruik volgens het bestemmingsplan is: deels enkelbestemming overig en deels agrarisch met waarden.
Het registergoed is, voor zover de verkoper bekend, nu in gebruik als woning met paardenstal en schuur.
Het registergoed is, voor zover de gemeente Uitgeest bekend, nu onbebouwd terrein.

oppervlakte
4.590 m².

energie (EPA)
Op www.ep-online.nl staat heden geen voorlopig en ook geen definitief energielabel van het registergoed geregistreerd.

milieu
Het is de verkoper niet bekend of het registergoed is verontreinigd met giftige, chemische en/of andere gevaarlijke stoffen. Het is de verkoper ook niet bekend of zich in het registergoed (ondergrondse) olie- en/of septic tanks bevinden. Het is hem verder niet bekend of zich in het registergoed asbesthoudende en/of andere voor de gezondheid schadelijke materialen bevinden.
Voor zover aan de verkoper bekend, is in het registergoed geen ondergrondse tank voor het opslaan van vloeistoffen aanwezig.
Verkoper heeft geen technisch- of milieuonderzoek danwel een asbestinventarisatie laten uitvoeren, alle in verband daarmede voorzienbare of te verwachten tekortkomingen komen volledig voor risico van koper. Verkoper aanvaardt te dezen geen enkele aansprakelijkheid.

risico
Het registergoed is een tot bewoning bestemde onroerende zaak. Op grond van artikel 525 lid 4 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en artikel 18 AVVE is het egistergoed voor risico van de koper vanaf het moment van inschrijving van het proces-verbaal van toewijzing in de openbare registers.

ontruiming
De ontruiming komt voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor de bevoegdheid van de koper tot ontruiming.

FINANCIËLE INFORMATIE

lasten per jaar
OZB € 67,14

WOZ
€ 22.000,-

kosten koper
Aan de koper worden in rekening gebracht:
- het honorarium van de notaris voor alle veilingwerkzaamheden (waaronder, indien de notaris deze werkzaamheden verricht, de kosten van het maken, bespreken en ondertekenen van de koopovereenkomst, het indienen en de behandeling van het verzoekschrift tot goedkeuring van de koopovereenkomst en het maken, bespreken en ondertekenen van de leveringsakte bij onderhandse executoriale verkoop);
- de overdrachtsbelasting;
- het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche;
- de kosten van ontruiming na de aflevering;
- de kosten waarvoor de koper op grond van de wet aansprakelijk is.
Voor het overige zijn de kosten die direct verband houden met de veiling voor rekening van de verkoper.
In aanvulling daarop worden de volgende kosten aan de koper in rekening gebracht:
- (bij onderhandse executoriale verkoop) de kosten van de voorbereiding en indiening van het verzoekschrift, de behandeling op de zitting bij de voorzieningenrechter en alle overige werkzaamheden en kosten die met deze procedure verband houden, in de ruimste zin van het woord.

belasting
Voor zover de verkoper bekend, is met betrekking tot de levering geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.

Perceel grond met opstallen.

Status perceel en opstallen en bestemming
Het perceel grond heeft geen huisnummeraanduiding blijkens de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).
Het is thans onbekend of er zich op het perceel grond een voor bewoning bestemde onroerende zaak bevindt, en het is thans onbekend of het perceel grond is aangesloten op de openbare (nuts)voorzieningen.
Bij de Gemeente Uitgeest staat het perceel grond bekend als onbebouwd terrein. Blijkens het bestemmingsplan is de bestemming deels woning en deels agrarisch (zie ook de bestemmingsplankaarten). Op grond van het bestemmingsplan kan er geen woning worden gebouwd op het perceel grond, omdat er zich geen bouwvlak bevindt op dit perceel. Op grond van het bestemmingsplan (artikel 20.2 sub c) dient een woning binnen een bouwvlak gebouwd te worden.

gebruik/oplevering
Het registergoed wordt, voor zover bekend, op dit moment niet bewoond door de eigenaar en zijn gezin.
De hypotheekakte op grond waarvan deze executoriale verkoop plaatsvindt, bevat het huurbeding zoals bedoeld in artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek. Voor zover nodig heeft de verkoper gebruikgemaakt van zijn bevoegdheden op grond van het huurbeding, zoals hierna omschreven.
Voor zover na de veiling blijkt dat sprake is van bewoning of gebruik door de eigenaar en/of personen die zich zonder recht of titel in het registergoed bevinden en als zodanig niet bekend waren aan de koper, kan de koper deze personen tot ontruiming dwingen op de wijze zoals in artikel 525 lid 3 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is bepaald. Bij onderhandse verkoop kan de koper de eigenaar en de zijnen na de levering dwingen tot ontruiming op grond van de beschikking van de voorzieningenrechter, als de voorzieningenrechter deze personen hiertoe veroordeelt.

Het toegestane gebruik volgens het bestemmingsplan is: deels enkelbestemming overig en deels agrarisch met waarden.
Het registergoed is, voor zover de verkoper bekend, nu in gebruik als woning met paardenstal en schuur.
Het registergoed is, voor zover de gemeente Uitgeest bekend, nu onbebouwd terrein.

oppervlakte
4.590 m².

energie (EPA)
Op www.ep-online.nl staat heden geen voorlopig en ook geen definitief energielabel van het registergoed geregistreerd.

milieu
Het is de verkoper niet bekend of het registergoed is verontreinigd met giftige, chemische en/of andere gevaarlijke stoffen. Het is de verkoper ook niet bekend of zich in het registergoed (ondergrondse) olie- en/of septic tanks bevinden. Het is hem verder niet bekend of zich in het registergoed asbesthoudende en/of andere voor de gezondheid schadelijke materialen bevinden.
Voor zover aan de verkoper bekend, is in het registergoed geen ondergrondse tank voor het opslaan van vloeistoffen aanwezig.
Verkoper heeft geen technisch- of milieuonderzoek danwel een asbestinventarisatie laten uitvoeren, alle in verband daarmede voorzienbare of te verwachten tekortkomingen komen volledig voor risico van koper. Verkoper aanvaardt te dezen geen enkele aansprakelijkheid.

risico
Het registergoed is een tot bewoning bestemde onroerende zaak. Op grond van artikel 525 lid 4 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en artikel 18 AVVE is het egistergoed voor risico van de koper vanaf het moment van inschrijving van het proces-verbaal van toewijzing in de openbare registers.

ontruiming
De ontruiming komt voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor de bevoegdheid van de koper tot ontruiming.

FINANCIËLE INFORMATIE

lasten per jaar
OZB € 67,14

WOZ
€ 22.000,- (peildatum 1-1-2020).

kosten koper
Aan de koper worden in rekening gebracht:
- het honorarium van de notaris voor alle veilingwerkzaamheden (waaronder, indien de notaris deze werkzaamheden verricht, de kosten van het maken, bespreken en ondertekenen van de koopovereenkomst, het indienen en de behandeling van het verzoekschrift tot goedkeuring van de koopovereenkomst en het maken, bespreken en ondertekenen van de leveringsakte bij onderhandse executoriale verkoop);
- de overdrachtsbelasting;
- het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche;
- de kosten van ontruiming na de aflevering;
- de kosten waarvoor de koper op grond van de wet aansprakelijk is.
Voor het overige zijn de kosten die direct verband houden met de veiling voor rekening van de verkoper.
In aanvulling daarop worden de volgende kosten aan de koper in rekening gebracht:
- (bij onderhandse executoriale verkoop) de kosten van de voorbereiding en indiening van het verzoekschrift, de behandeling op de zitting bij de voorzieningenrechter en alle overige werkzaamheden en kosten die met deze procedure verband houden, in de ruimste zin van het woord.

belasting
Voor zover de verkoper bekend, is met betrekking tot de levering geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.

Financieel

Plok 1% incl BTW t.l.v. verkoper
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 15-09-2021 om 14:53)

Lasten

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Overige documenten PDF Bestemmingsplan - enkelbestemming - woning
PDF Bestemmingsplan- enkelbestemming - agrarisch met waarden - open weidegebied
PDF Bestemmingsplan planviewer
PDF Bestemmingsplan- enkelbestemming - woning en agrarisch met waarden - open weidegebied
Kadastrale kaart PDF

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 03-10-2021 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.