Veilingdatum
22 november 2021
Vanaf
18:00
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Executieveiling (hypotheek)
Dossiernummer
45463
Status
Gegund

Omschrijving

Een woonhuis van ca 81m2 met ondergrond en verdere aanhorigheden.

Kenmerken

  • Type registergoed: Woonhuis
  • Gebruik: Onbekend
  • Soort eigendom: Vol eigendom
  • Bouwjaar: 1915
  • Oppervlakte wonen: 81 m²
  • Oppervlakte perceel: 64 m²

Kadastrale informatie

Het woonhuis met ondergrond en verdere aanhorigheden, gelegen te 1781 RK Den Helder, Jonkerstraat 58, kadastraal bekend gemeente Den Helder, sectie C nummer 7015, ter grootte van vierenzestig centiare (64 ca).

Bezichtigen

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Overige informatie

huurbeding
De beschikking inzake het huurbeding is inmiddels afgegeven door de Rechtbank Noord-Holland en is reeds betekend.


Omschrijving
Een woonhuis met ondergrond en verdere aanhorigheden.

gebruik/oplevering
Het registergoed wordt, voor zover bekend, op dit moment niet bewoond door de eigenaar.
Diverse malen is bij de gemeente Den Helder gevraagd om informatie met betrekking tot de inschreven personen op het registergoed. Van de gemeente is geen reactie ontvangen.

oppervlakte
ca 81m2

bouwjaar
1915

energie (EPA)
Op www.energielabel.nl staat een definitief energielabel C van het registergoed geregistreerd. Dit label is geldig tot eenentwintig juni tweeduizend zesentwintig.

privaatrechtelijke beperkingen
Met betrekking tot bijzondere lasten en beperkingen is uit voormelde aankomsttitel niets gebleken.

publiekrechtelijke beperkingen
Er zijn geen publiekrechtelijke beperkingen met betrekking tot het registergoed bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de kadastrale registratie. Dit blijkt uit informatie van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers. Daarnaast heeft de verkoper bij de gemeente Den Helder geïnformeerd naar de aanwezigheid van publiekrechtelijke beperkingen. Hierbij is de gemeente meegedeeld dat er bij geen of niet tijdige reactie wordt verondersteld dat er geen publiekrechtelijke beperkingen bij de gemeente bekend zijn. Van de gemeente is geen reactie ontvangen.

De verkoper heeft aan de notaris verklaard, dat hem geen feiten of omstandigheden bekend zijn waaruit blijkt dat er inschrijfbare publiekrechtelijke beperkingen zijn die niet zijn ingeschreven.

milieu
Het is de verkoper niet bekend of het registergoed is verontreinigd met giftige, chemische en/of andere gevaarlijke stoffen. Het is de verkoper wel bekend dat zich in het registergoed een (ondergrondse) tank voor het opslaan van (vloei)stoffen bevind. Het is hem verder niet bekend of zich in het registergoed asbesthoudende en/of andere voor de gezondheid schadelijke materialen bevinden.

risico
Het registergoed is een tot bewoning bestemde onroerende zaak. Op grond van artikel 525 lid 4 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en artikel 18 AVVE is het registergoed voor risico van de koper vanaf het moment van inschrijving van het proces-verbaal van toewijzing in de openbare registers.

ontruiming
Voor zover na de veiling blijkt dat sprake is van bewoning/gebruik door de eigenaar en/of personen die zich zonder recht of titel in het registergoed bevinden en als zodanig niet bekend waren aan de koper, kan de koper deze personen tot ontruiming dwingen op de wijze zoals in artikel 525 lid 3 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is bepaald. Bij onderhandse verkoop kan de koper de eigenaar en de zijnen na de levering dwingen tot ontruiming op grond van de beschikking van de voorzieningenrechter, als de voorzieningenrechter deze personen hiertoe veroordeelt. De ontruiming komt voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor de bevoegdheid van de koper tot ontruiming.

overige bepalingen
De verkoper staat geen ‘akte de command’ toe.

gunning
Na de Veiling beraadt de Verkoper zich omtrent de Gunning. De Verkoper heeft het recht niet te gunnen.

Als de verkoper niet tot gunning overgaat, worden:
- de kosten en heffingen die de koper al heeft betaald, terugbetaald;
- de waarborgsom terugbetaald en/of de bankgarantie teruggestuurd;
Dit geldt niet als de bieder/koper in gebreke is.

FINANCIËLE INFORMATIE

lasten per jaar
OZB € 135,24
rioolbelasting € 130,-
waterschapslasten (HHNK) € 53,46

WOZ
€ 105.000,- (peildatum 1-1-2020)

kosten koper
- het honorarium van de notaris;
- de overdrachtsbelasting;
- het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche;
- de eventuele achterstallige waterschapslasten;
- de kosten waarvoor de koper op grond van de wet aansprakelijk is.

waarborgsommen
De in artikel 27 lid 6 AVVE vermelde opschortende voorwaarde is niet van toepassing op de verplichting van de koper tot betaling van de waarborgsom.

aanvaarding
Direct nadat de verkoper, de eigenaar of de beslaglegger kenbaar heeft gemaakt het bod van koper te accepteren is de koopovereenkomst tot stand gekomen, tenzij artikel 7:2 lid 1 Burgerlijk Wetboek van toepassing is. In dat geval komt de koopovereenkomst tot stand als deze schriftelijk is vastgelegd.
De koopovereenkomst wordt schriftelijk door de notaris vastgelegd en ondertekend door de koper en degene die het verzoek tot onderhandse verkoop indient. Op eerste verzoek van de notaris moet de koper daartoe in eigen persoon verschijnen op het kantoor van de notaris en een geldig identiteitsbewijs overleggen.

plok
1 % inclusief BTW ten laste van verkoper

belasting
Voor zover de verkoper bekend, is met betrekking tot de levering geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.Een woonhuis met ondergrond en verdere aanhorigheden.

gebruik/oplevering
Het registergoed wordt, voor zover bekend, op dit moment niet bewoond door de eigenaar.
Diverse malen is bij de gemeente Den Helder gevraagd om informatie met betrekking tot de inschreven personen op het registergoed. Van de gemeente is geen reactie ontvangen.

oppervlakte
Oppervlakte wonen is ca 81 m². Perceel oppervlakte is 64 m².

bouwjaar
1915.

energie (EPA)
Op www.energielabel.nl staat een definitief energielabel C van het registergoed geregistreerd. Dit label is geldig tot eenentwintig juni tweeduizend zesentwintig.

privaatrechtelijke beperkingen
Met betrekking tot bijzondere lasten en beperkingen is uit voormelde aankomsttitel niets gebleken.

publiekrechtelijke beperkingen
Er zijn geen publiekrechtelijke beperkingen met betrekking tot het registergoed bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de kadastrale registratie. Dit blijkt uit informatie van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers. Daarnaast heeft de verkoper bij de gemeente Den Helder geïnformeerd naar de aanwezigheid van publiekrechtelijke beperkingen. Hierbij is de gemeente meegedeeld dat er bij geen of niet tijdige reactie wordt verondersteld dat er geen publiekrechtelijke beperkingen bij de gemeente bekend zijn. Van de gemeente is geen reactie ontvangen.

De verkoper heeft aan de notaris verklaard, dat hem geen feiten of omstandigheden bekend zijn waaruit blijkt dat er inschrijfbare publiekrechtelijke beperkingen zijn die niet zijn ingeschreven.

milieu
Het is de verkoper niet bekend of het registergoed is verontreinigd met giftige, chemische en/of andere gevaarlijke stoffen. Het is de verkoper wel bekend dat zich in het registergoed een (ondergrondse) tank voor het opslaan van (vloei)stoffen bevind. Het is hem verder niet bekend of zich in het registergoed asbesthoudende en/of andere voor de gezondheid schadelijke materialen bevinden.

risico
Het registergoed is een tot bewoning bestemde onroerende zaak. Op grond van artikel 525 lid 4 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en artikel 18 AVVE is het registergoed voor risico van de koper vanaf het moment van inschrijving van het proces-verbaal van toewijzing in de openbare registers.

ontruiming
Voor zover na de veiling blijkt dat sprake is van bewoning/gebruik door de eigenaar en/of personen die zich zonder recht of titel in het registergoed bevinden en als zodanig niet bekend waren aan de koper, kan de koper deze personen tot ontruiming dwingen op de wijze zoals in artikel 525 lid 3 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is bepaald. Bij onderhandse verkoop kan de koper de eigenaar en de zijnen na de levering dwingen tot ontruiming op grond van de beschikking van de voorzieningenrechter, als de voorzieningenrechter deze personen hiertoe veroordeelt. De ontruiming komt voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor de bevoegdheid van de koper tot ontruiming.

overige bepalingen
De verkoper staat geen ‘akte de command’ toe.

gunning
Na de Veiling beraadt de Verkoper zich omtrent de Gunning. De Verkoper heeft het recht niet te gunnen.

Als de verkoper niet tot gunning overgaat, worden:
- de kosten en heffingen die de koper al heeft betaald, terugbetaald;
- de waarborgsom terugbetaald en/of de bankgarantie teruggestuurd;
Dit geldt niet als de bieder/koper in gebreke is.

FINANCIËLE INFORMATIE

lasten per jaar
OZB € 135,24
Rioolbelasting € 130,-
Waterschapslasten (HHNK) € 53,46

WOZ
€ 105.000,- (peildatum 1-1-2020).

kosten koper
- het honorarium van de notaris;
- de overdrachtsbelasting;
- het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche;
- de eventuele achterstallige waterschapslasten;
- de kosten waarvoor de koper op grond van de wet aansprakelijk is.

waarborgsommen
De in artikel 27 lid 6 AVVE vermelde opschortende voorwaarde is niet van toepassing op de verplichting van de koper tot betaling van de waarborgsom.

aanvaarding
Direct nadat de verkoper, de eigenaar of de beslaglegger kenbaar heeft gemaakt het bod van koper te accepteren is de koopovereenkomst tot stand gekomen, tenzij artikel 7:2 lid 1 Burgerlijk Wetboek van toepassing is. In dat geval komt de koopovereenkomst tot stand als deze schriftelijk is vastgelegd.
De koopovereenkomst wordt schriftelijk door de notaris vastgelegd en ondertekend door de koper en degene die het verzoek tot onderhandse verkoop indient. Op eerste verzoek van de notaris moet de koper daartoe in eigen persoon verschijnen op het kantoor van de notaris en een geldig identiteitsbewijs overleggen.

plok
1 % incl BTW t.l.v. verkoper.

belasting
Voor zover de verkoper bekend, is met betrekking tot de levering geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.

Financieel

Plok 1% incl BTW t.l.v. verkoper
Indicatie veilingkosten € 6000 (per 18-10-2021 om 12:37 )
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 15-10-2021 om 14:20)

Lasten

Onroerende zaak belasting (OZB) 2021 € 135,24 per jaar
Rioolbelasting 2021 € 130,00 per jaar
Waterschapslasten (HHNK) 2021 € 53,45 per jaar

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Overige documenten PDF Bestemmingsplan Kamerverhuur woningsplitsing en BedenBreakfast 2021 vaststellingsplan
PDF Bestemmingsplan Kamerverhuur woningsplitsing en BedenBreakfast 2021_1
PDF Bestemmingsplan Stadshart Zuid 2012
PDF Energielabel C geldig tot 21-6-2026
PDF uittreksel_kadastrale_kaart_1781RK58_09-09-2021_14-40-32
Kadastrale kaart PDF

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 07-11-2021 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.