Veilingdatum
18 oktober 2021
Vanaf
18:00
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Executieveiling (hypotheek)
Dossiernummer
45452
Status
Gesloten

Omschrijving

Het recht op het uitsluitend gebruik van de woning op de vijfde woonlaag en verder toebehoren, plaatselijk bekend te 3564 XJ Utrecht, Yokohamadreef 26;
het recht op het uitsluitend gebruik van de berging gelegen in de onderbouw, plaatselijk bekend te Yokohamadreef (ongenummerd) te Utrecht;

Kenmerken

  • Type registergoed: Appartement

Kadastrale informatie

I. het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Utrecht, sectie F, complexaanduiding 2065-A, appartementsindex 24, omvattende: a. het zestig/vijfduizend tweehonderd vijftigste (60/5.250e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap bestaande uit het recht van erfpacht voor onbepaalde tijd van een perceel grond, eigendom van de gemeente Utrecht, met de rechten van de erfpachter op de zich op die grond bevindende opstallen, plaatselijk bekend te Utrecht, Yokohamadreef 2 tot en met 116 (even nummers), ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Utrecht, sectie F, nummers 1621, 2045 en 2046, respectievelijk groot vijf are drieënvijftig centiare (3a 53ca), acht centiare (8ca) en acht centiare (8ca); b. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning op de vijfde woonlaag en verder toebehoren, plaatselijk bekend te 3564 XJ Utrecht, Yokohamadreef 26; II. het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Utrecht, sectie F, complexaanduiding 2065-A, appartementsindex 97, omvattende: a. het vijf/vijfduizend tweehonderd vijftigste (5/5.250e) onverdeeld aandeel in de hiervoor onder I.a gemelde gemeenschap; b. het recht op het uitsluitend gebruik van de berging gelegen in de onderbouw, plaatselijk bekend te Yokohamadreef (ongenummerd) te Utrecht.

Download hier de kadastrale kaart: PDF

Bezichtigen

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

VERPLICHTING ZELFBEWONING
De appartementsrechten met de appartementsindex nummers 1 tot en met 58 (de flatwoningen) hebben de bestemming woning en dienen uitsluitend te worden gebruikt voor eigen bewoning door de eigenaar al dan niet met gezinsleden, levensgezel en/of één of meer inwonende huisgenoten. Een gebruik dat afwijkt van deze bestemming – waaronder met name begrepen het geval dat de eigenaar de aan zijn appartementsrecht met de bestemming woning verbonden gebruiksrechten door één of meer anderen ten titel van huur of onder andere titel laat uitoefenen - is slechts geoorloofd na voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur tenzij de vergadering deze toestemming aan zich heeft voorbehouden.

Teneinde een goed leefklimaat in het gebouw te waarborgen en te behouden is het te allen tijde verboden een appartementsrecht met de bestemming woning geheel of gedeeltelijk te exploiteren als pension of kamerverhuurbedrijf.

In een opgesteld taxatierapport staat het volgende vermeld:
'' Ja, de eigenaar meldde dat hij bezig is met het weghalen van een wietplantage in de woonkamer. Het is een rommel en het is vies en slecht onderhouden''

Soort/duur erfpacht:
Met betrekking tot onderhavig recht van erfpacht geldt het volgende:
- het erfpachtrecht is uitgegeven voor onbepaalde tijd;
- de erfpachtcanon is voor de gehele duur van de erfpacht afgekocht.
- op het erfpachtrecht zijn van toepassing verklaard de ''Algemene Voorwaarden voor de uitgifte van gronden in erfpacht van de gemeente Utrecht 1989 (AV 1989)'', zoals deze zijn vermeld in en gehecht aan een akte van depot op zesentwintig juli negentienhonderdnegenentachtig voor de destijds te Utrecht gevestigde notaris Mr. H.A. Teijen verleden, overgeschreven ten kantore van voormelde voormalige Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers op diezelfde dag, in Register Hypotheken 4, deel 6242, nummer 19. Deze voorwaarden, alsmede overige gegevens met betrekking tot de erfpacht zullen -voor zover deze kunnen worden achterhaald - eveneens worden gepubliceerd.
Eventuele achterstallige erfpachtcanon komt voor rekening van koper.

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt:
in gebruik bij debiteur(en).

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding is NIET bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank ingediend.
Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.

De overdrachtsbelasting bedraagt 8% over de heffingsgrondslag en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer. Indien een ander tarief van toepassing is, omdat het registergoed zal worden gebruikt als eigen woning; dan zal er bij de Belastingdienst bezwaar moeten worden gemaakt. Ten aanzien van de veiling wordt steeds het tarief van 8% toegepast.

Voor rekening van koper komt:
- het notarieel honorarium;
- de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
- de eventuele ontruimingskosten;
- de eventuele achterstallige erfpachtcanon;
- de achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum.

Achterstand VvE volgens opgave van de VvE € 5.004,34.
Bijdrage VvE per maand €163,30. Mutatiekosten pro memorie.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 3 oktober 2021 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van De Stichting Notarieel Instituut Internetveilen (NIIV) en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 15% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 29 november 2021.

Info: www.veilingbiljet.nl
RoX Legal B.V., Weena 220, Postbus 2560, 3000 CN Rotterdam, tel. 010 20 01 739, in behandeling bij J.M.Y. Rob.

Overige informatie

Het recht op het uitsluitend gebruik van de woning op de vijfde woonlaag, berging en verder toebehoren.

gebruik/oplevering
De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt: in gebruik bij debiteur(en).

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding is NIET bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank ingediend.

bouwjaar
Bouwjaar 1969 (BAG).

ontruiming
Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

VvE
''Vereniging van Eigenaars Yokohamadreef 2 tot en met 116 (even nummers) te Utrecht'' gevestigd te Utrecht.

overige bepalingen
VERPLICHTING ZELFBEWONING
De appartementsrechten met de appartementsindex nummers 1 tot en met 58 (de flatwoningen) hebben de bestemming woning en dienen uitsluitend te worden gebruikt voor eigen bewoning door de eigenaar al dan niet met gezinsleden, levensgezel en/of één of meer inwonende huisgenoten. Een gebruik dat afwijkt van deze bestemming – waaronder met name begrepen het geval dat de eigenaar de aan zijn appartementsrecht met de bestemming woning verbonden gebruiksrechten door één of meer anderen ten titel van huur of onder andere titel laat uitoefenen - is slechts geoorloofd na voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur tenzij de vergadering deze toestemming aan zich heeft voorbehouden.

Teneinde een goed leefklimaat in het gebouw te waarborgen en te behouden is het te allen tijde verboden een appartementsrecht met de bestemming woning geheel of gedeeltelijk te exploiteren als pension of kamerverhuurbedrijf.

In een opgesteld taxatierapport staat het volgende vermeld:
''Ja, de eigenaar meldde dat hij bezig is met het weghalen van een wietplantage in de woonkamer. Het is een rommel en het is vies en slecht onderhouden''.

soort/duur erfpacht
Met betrekking tot onderhavig recht van erfpacht geldt het volgende:
- het erfpachtrecht is uitgegeven voor onbepaalde tijd; - de erfpachtcanon is voor de gehele duur van de erfpacht afgekocht.
- op het erfpachtrecht zijn van toepassing verklaard de ''Algemene Voorwaarden voor de uitgifte van gronden in erfpacht van de gemeente Utrecht 1989 (AV 1989)'', zoals deze zijn vermeld in en gehecht aan een akte van depot op zesentwintig juli negentienhonderdnegenentachtig voor de destijds te Utrecht gevestigde notaris Mr. H.A. Teijen verleden, overgeschreven ten kantore van voormelde voormalige Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers op diezelfde dag, in Register Hypotheken 4, deel 6242, nummer 19. Deze voorwaarden, alsmede overige gegevens met betrekking tot de erfpacht zullen -voor zover deze kunnen worden achterhaald - eveneens worden gepubliceerd.
Eventuele achterstallige erfpachtcanon komt voor rekening van koper.

gunning
Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 15% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

FINANCIËLE INFORMATIE

Achterstand VvE volgens opgave van de VvE € 5.004,34. Bijdrage VvE per maand €163,30. Mutatiekosten pro memorie.

kosten koper
Voor rekening van koper komt:
- het notarieel honorarium;
- de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
- de eventuele ontruimingskosten;
- de eventuele achterstallige erfpachtcanon;
- de achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum.

betaling koopsom
De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 28 november 2021.

plok
1% incl BTW t.l.v. verkoper

belasting
Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.

De overdrachtsbelasting bedraagt 8% over de heffingsgrondslag en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer. Indien een ander tarief van toepassing is, omdat het registergoed zal worden gebruikt als eigen woning; dan zal er bij de Belastingdienst bezwaar moeten worden gemaakt. Ten aanzien van de veiling wordt steeds het tarief van 8% toegepast.

Financieel

Plok 1% incl BTW t.l.v. verkoper
Indicatie veilingkosten € 10049 (per 18-10-2021 om 12:38 )
incl. BTW en achterstand VVE en excl. OVB, kosten eventuele ontruiming (per 18-10-2021 om 12:39)
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 18-10-2021 om 12:36)

Lasten

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Overige documenten PDF Afschrift openbaar register - Hyp4 dl 6242 nr 19 reeks UTRECHT
PDF Afschrift openbaar register - Hyp4 dl 51204 nr 31
PDF BAG Viewer Document
PDF Bodemloket Rapport
PDF brondocument 51204-28-HYP4 onroerende zaken
PDF brondocument 52140-165-HYP4 onroerende zaken
PDF Energielabel
PDF Erfpacht Voorwaarden - Hyp4 dl 2089 nr 119 reeks UTRECHT
PDF erfpacht_1
PDF Ruimtelijkeplannen Verklaring voorbereiding provinciale ruimtelijke verordening geitenhouderijen Pr. Utrecht.
PDF Ruimtelijkeplannen Chw Algemene regels over bouwen en gebruik
PDF Ruimtelijkeplannen Overvecht-Noordelijke stadsrand
PDF Uitgifte in erfpacht - Hyp4 dl 10074 nr 27 reeks UTRECHT
PDF uittrekselkadastralekaart Utrecht-F-1621
PDF uittrekselkadastralekaart Utrecht-F-2065-24
PDF Utrecht.Omgevingsrapport
PDF van gemeente ontvangen informatie en WKPB
PDF bijzondere veilingvoorwaarden Yokohamadreef 26 Utrecht
PDF VvE opgave
PDF kostenoverzicht Yokohamadreef 26 Utrecht_1
Kadastrale kaart PDF

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 03-10-2021 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.