Veilingdatum
28 juni 2021
Vanaf
18:00
Locatie
internet-only
Soort veiling
Executieveiling (hypotheek)
Dossiernummer
45303
Status
Gegund

Attentie

Bezichtiging maandag 21 juni 2021, van 10:00 tot 11:00 uur

Omschrijving

Het voortdurend recht van erfpacht op een perceel grond, eigendom van de stichting: Stichting Bewaarentiteit Grondvermogen Woningen 1, met het daarvan afhankelijke recht van opstal, alsmede de eigendom van de opstallen bestaande uit de boerderij met schuur, onder- en bijgelegen grond, erf, weiland en verdere aanhorigheden, staande en gelegen aan de Westfriese Zeedijk 5 te 1744 HG Sint Maarten.

Situatie waargenomen op 8 december 2020 (hieraan kunnen geen rechten worden ontleend):

BGG:
Entree, hal, woongedeelte met keuken, woonkamer, badkamer en slaapkamers.
Verder veel ongebruikte ruimtes en opslag.
Aan de achterzijde nog een bijkeuken en een soort winkelruimte.
EERSTE VERDIEPING:
Overloop, slaapkamer, woonkamer, badkamer en keuken.
Verder een ongebruikte ruimte (zolderruimte deels niet bevloerd)

Bouwjaar: 1900
Aantal kamers: 7
Aantal slaapkamers: 3
Oppervlakte:
Wonen: 445 m2
Overige inpandige ruimte: 115 m2
Gebouwgebonden buitenruimte: 0 m2
Externe bergruimte: 131 m2
Indicatie bruto inhoud: 2600 m3 (exclusief de externe bergruimte).

Kenmerken

  • Type registergoed: Vrijstaande woning
  • Kamers: 7
  • Gebruik: Verhuurd zonder toestemming schuldeiser
  • Soort eigendom: Erfpacht
  • Bouwjaar: 1900
  • Oppervlakte wonen: 232 m²
  • Inhoud: 2600 m³
  • Oppervlakte perceel: 10920 m²

Kadastrale informatie

Kadastraal bekend gemeente Sint Maarten, sectie E nummer 1436, groot één hectare, negen are en twintig centiare (1 ha, 9 a en 20 ca).

Bezichtigen

maandag 21 juni 2021, van 10:00 tot 11:00 uur
bezichtiging!

Overige informatie

Op heden bedraagt de ter zake van bedoeld recht van erfpacht verschuldigde canon éénduizend driehonderd éénenzestig euro en vierentwintig cent (€ 1.361,24) per maand.Op grond van het bepaalde in artikel 5:92 lid 2 Burgerlijk Wetboek is de Koper naast de Rechthebbende hoofdelijk aansprakelijk jegens de erfverpachter voor de betaling van de achterstallige canon die in de voorafgaande vijf (5) jaren opeisbaar is geworden. De achterstand in de betaling van de canon tot en met augustus tweeduizend éénentwintig - waarvoor de Koper naast de Rechthebbende hoofdelijk aansprakelijk is – bedraagt vierenveertigduizend negenhonderd éénenveertig euro en vierendertig cent (€ 44.941,34).Na overdracht of toedeling van de erfpacht op de zaak of een gedeelte daarvan of van een aandeel in de erfpacht zijn de verkrijger en zijn rechtsvoorganger hoofdelijk verbonden voor de door laatstgenoemde verschuldigde canon die in de voorafgaande vijf jaren opeisbaar is geworden.De stichting Stichting Bewaarentiteit Grondvermogen Woningen 1 heeft aan mij, notaris, verklaard:Wij hebben eerder aan de hypotheekhouder ook aangegeven dat het wellicht wenselijk is om potentiele kopers ook te informeren dat het bloot-eigendom van de grond teruggekocht kan worden, zodat door vermenging het erfpacht teniet gaat. De formule die hiervoor van toepassing is staat in artikel 7 van de erfpachtvoorwaarden ((maandcanon jaar van terugkoop) * (12 * terugkoopfactor + 6)). Toepassing van de formule voor 2021 leidt tot de volgende berekening: (€ 1.361,24 * 12) * (22,73+6) = 469.301,10.
Het verlof voor het inroepen van het huurbeding is ten
aanzien van de bekende huurders toegewezen. De voorzieningenrechter heeft
bepaald dat gedurende een termijn van zes maanden na de betekening van de
beschikking aan de bekende huurders niet ontruimd mag worden.

Landelijk gelegen woonboerderij.

gebruik
Voor zover aan de Verkoper bekend, is de Onroerende Zaak in strijd met het huurbeding als bedoeld in artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek geheel of gedeeltelijk verhuurd aan (een) derde(n).

Het verlof voor het inroepen van het huurbeding is ten aanzien van de bekende huurders toegewezen. De voorzieningenrechter heeft bepaald dat gedurende een termijn van zes maanden na de betekening van de beschikking aan de bekende huurders niet ontruimd mag worden.

oppervlakte
Oppervlakte wonen 445 m².
Perceel oppervlakte 10.920 m².

bouwjaar
1900.

gemeentelijke beperkingen
Het registergoed is bezwaard met een zakelijk recht als bedoeld in artikel 5 lid 3 onder b. van de Belemmeringenwet Privaatrecht en een opstalrecht nutsvoorzieningen ten behoeve van de naamloze vennootschap Liander N.V. en een opstalrecht nutsvoorzieningen op gedeelte van perceel ten behoeve van de publiekrechtelijke rechtspersoon Gemeente Schagen.

erfpacht
Het bloot-eigendom van de grond kan teruggekocht worden, zodat door vermenging het erfpacht teniet gaat.

ontruiming
Koper aanvaardt een eventueel door de Voorzieningenrechter opgelegde ontruimingstermijn.

overige bepalingen
Met betrekking tot erfdienstbaarheden wordt verwezen naar de bijzondere veilingvoorwaarden.
Voor de bepalingen van het Erfpachtrecht en het Opstalrecht wordt verwezen naar de bijzondere veilingvoorwaarden.

FINANCIËLE INFORMATIE

lasten per jaar
OZB € 695,31
Waterschapslasten € 267,93

Erfpachtcanon € 1.361,24 per maand.

Achterstallige lasten
Waterschapslasten € 1.057,95
Erfpachtcanon € 44.941,34

kosten koper
Indicatie van de veilingkosten: € 50.499,79 (dat is inclusief de achterstand erfpachtcanon t/m augustus 2021)

waarborgsommen
In afwijking van het bepaalde in artikel 12 lid 1 AVVE 2017 bedraagt de waarborgsom ten minste vijftienduizend euro (€ 15.000,00).

plok
1% incl. BTW t.l.v. verkoper.

belasting
De wegens de verkrijging van het Registergoed verschuldigde overdrachtsbelasting is geheel voor rekening van de Koper.
Wegens de levering van het Registergoed is van rechtswege geen omzetbelasting verschuldigd.

Overige eigendomgegevens

Het registergoed is bezwaard met een zakelijk recht als bedoeld in artikel 5 lid 3 onder b. van de Belemmeringenwet Privaatrecht en een opstalrecht nutsvoorzieningen ten behoeve van de naamloze vennootschap Liander N.V. en een opstalrecht nutsvoorzieningen op gedeelte van perceel ten behoeve van de publiekrechtelijke rechtspersoon Gemeente Schagen.

Financieel

Plok 1% incl BTW t.l.v. verkoper
Indicatie veilingkosten € 50500 (per 04-06-2021 om 12:05 )
exclusief overdrachtsbelasting (per 27-05-2021 om 09:58)
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 04-06-2021 om 12:05)

Lasten

OZB € 695,31 per jaar
Waterschapslasten € 267,93 per jaar
Erfpachtscanon (€ 1.361,24 per maand) € 16334,88 per jaar

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Overige documenten PDF Akte van levering Onroerende Zaken Hyp4 in deel 55993 nr 150
Kadastrale kaart PDF

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 13-06-2021 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.