Veilingdatum
19 april 2021
Vanaf
18:00
Locatie
internet-only
Soort veiling
Executieveiling (hypotheek)
Dossiernummer
45246
Status
Gesloten

Omschrijving

Het woonhuis met ondergrond en verder toebehoren, plaatselijk bekend te 3438 GM Nieuwegein, Regaalsingel 9, kadastraal bekend gemeente Jutphaas, sectie B, nummer 10749, groot één are en drie centiare (1 a 3 ca)

Kenmerken

  • Type registergoed: Woonhuis
  • Soort eigendom: Vol eigendom
  • Oppervlakte perceel: 103 m²

Kadastrale informatie

Het woonhuis met ondergrond en verder toebehoren, plaatselijk bekend te 3438 GM Nieuwegein, Regaalsingel 9, kadastraal bekend gemeente Jutphaas, sectie B, nummer 10749, groot één are en drie centiare (1 a 3 ca).

Bezichtigen

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Overige informatie


Woonhuis met ondergrond en verder toebehoren.

gebruik/oplevering
De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt: in gebruik bij debiteur(en).

oppervlakte
Oppervlakte volgens BAG: 105 m².

bouwjaar
1981.

energie (EPA)
Tot de Objectinformatie behoort geen (kopie van een) definitief energielabel. Voor zover een tijdelijk energielabel beschikbaar is gesteld door de overheid, zal dit tijdelijke energielabel worden gepubliceerd en in kopie aan de akte van overdracht worden gehecht. Geëxecuteerde is verplicht dit voorlopige label voor de eigendomsoverdracht 20 definitief te laten maken. Het niet hebben van een gevalideerd label is voor rekening en risico van geëxecuteerde. De aan het definitief maken verbonden kosten komen voor rekening van geëxecuteerde, dan wel - na de overdracht op grond van de onderhavige executieveiling - voor Koper voor zover geëxecuteerde dit heeft nagelaten.

publiekrechtelijke beperkingen
De Verkoper heeft een onderzoek ingesteld naar de van toepassing zijnde publiekrechtelijke beperkingen, alsmede de overige bijzonderheden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de relevante informatie van de vereniging van eigenaren, voorzover van toepassing. De resultaten van deze onderzoeken worden zo spoedig mogelijk op de website www.eersteamsterdamse.nl gepubliceerd.

ontruiming
Indien het Registergoed in gebruik is en niet vrij van gebruik wordt geleverd, is het aan de Koper om op zijn kosten en voor zijn risico ontruiming van het Registergoed te bewerkstelligen. De Verkoper staat niet in voor Kopers bevoegdheid tot ontruiming van het Registergoed.

overige bepalingen
Op verzoek van de executant wordt het huurbeding voorts ingeroepen tegen alle bekende en/of onbekende zakelijke (onder)huurders en/of gebruikers waarvan casu quo van wie de namen niet kunnen worden achterhaald. Het inroepen van het huurbeding ten aanzien van de zakelijke huurders geschiedt middels het uitbrengen van een deurwaardersexploit, in welk exploit tevens de ontruiming wordt aangezegd.

FINANCIËLE INFORMATIE

kosten koper
Voor rekening van Koper komen alle kosten - voor zover de wet dit toestaat - waaronder begrepen:
• het notarieel honorarium,
• de kadasterkosten voor inschrijving en de kosten van de kadastrale recherches,
• de eventuele kosten om tot ontruiming te geraken waaronder begrepen (de betekening van) een eventueel vonnis tot ontruiming tegen de eigenaar/hypotheekgever en de zijnen en tegen eventuele huurders en/of gebruikers en
• de eventuele kosten voor het aanbrengen van nieuwe sloten,
al welke kosten vermeerderd worden met daarover verschuldigde omzetbelasting ad éénentwintig procent (21%).

betaling koopsom
De Koopprijs tezamen met alle kosten van de veiling die voor rekening van Koper komen, moeten derhalve worden betaald vóór of op eenendertig mei tweeduizend eenentwintig, voor des middags twaalf uur, ten kantore van de Notaris die de Veiling heeft gehouden, in goed gangbaar geld, welke betaling en onderberustingstelling van gelden tevens inhoudt machtiging aan de Notaris die de veiling heeft gehouden, het aldus ontvangene uit te keren aan wie zulks behoort.

plok
1% incl BTW t.l.v. verkoper.

belasting
Voor zover Verkoper bekend, is terzake van de levering geen omzetbelasting, wel overdrachtsbelasting verschuldigd.

Financieel

Plok 1% incl BTW t.l.v. verkoper
Indicatie veilingkosten € 4894 (per 19-03-2021 om 14:25 )
incl. BTW en excl. OVB, kosten eventuele ontruiming (per 18-03-2021 om 17:11)
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 19-03-2021 om 14:25)

Lasten

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Overige documenten PDF BAG Viewer Document
PDF Bodeminformatie_Nieuwegein_Perceelsrapportage_2021030505365751
PDF Bodemloket Rapport
PDF Energielabel
PDF Ruimtelijkeplannen Verklaring voorbereiding provinciale ruimtelijke verordening
PDF Ruimtelijkeplannen Zuilenstein-Huis de Geer
PDF Ruimtelijkeplannen Zuilenstein-Huis de Geer2
PDF van gemeente ontvangen informatie en WKPB
PDF van gemeente ontvangen informatie perceel niet opgenomen Wet Voorkeursrechten, niet op de lijst van subsidie(s)
Kadastrale kaart PDF

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 04-04-2021 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.