Veilingdatum
18 januari 2021
Vanaf
18:00
Locatie
internet-only
Soort veiling
Executieveiling (hypotheek)
Dossiernummer
45118
Status
Vervallen

Omschrijving

Het woonhuis met ondergrond en verder toebehoren, plaatselijk bekend te 3452 CJ Vleuten, Veldbloemlaan 1, kadastraal bekend gemeente Vleuten, sectie E, nummer 4920 ter grootte van drie are en zevenenveertig centiare (3 a 47 ca).

Kenmerken

  • Type registergoed: Woonhuis
  • Oppervlakte perceel: 347 m²

Kadastrale informatie

Het woonhuis met ondergrond en verder toebehoren, plaatselijk bekend te 3452 CJ Vleuten, Veldbloemlaan 1, kadastraal bekend gemeente Vleuten, sectie E, nummer 4920 ter grootte van drie are en zevenenveertig centiare (3 a 47 ca).

Bezichtigen

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Overige informatie

Woonhuis met ondergrond en verder toebehoren

gebruik/oplevering
De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt: in gebruik bij debiteur(en) en mogelijk verhuurd en/of in gebruik gegeven aan (een) derde(n).

ontruiming
Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

overige
Aanvullende toelichting op de onderhouds- en bouwkundige staat van het object:
Taxateur heeft het buitenonderhoud omschreven als 'matig' daar een schilderbeurt buitenwerk nodig lijkt. Ter plaatse van de veranda is een zachte plek geconstateerd in het houtwerk, voor het overige lijken de kozijnen van woning en veranda nog wel hard (slechts steekproefsgewijs nagegaan) maar een schilderbeurt van in ieder geval liggende delen met waar nodig reparatie lijkt nodig. Wat tevens opvalt is dat de hardkern-rabatt delen aan met name de zuidzijde (zonzijde) deels loslatende verf vertonen. Volgens de partner van de eigenaar van de woning was dit bij meer woningen het geval en heeft de bouwer het daar opgelost onder garantie. Of hier nu nog aanspraak op kan worden gemaakt is onduidelijk, het is wel iets dat voor het aanzicht hersteld zou moeten worden (bouwkundig niet, deze rabatt delen gaan uiteraard niet rotten).

Er is een aantekening bij het Kadaster, woordelijk luidende:
''Overige aantekening Kwalitatieve verplichting
Afkomstig uit stuk Hyp4 50777/161 ingeschreven op 13-10-2006''.

FINANCIËLE INFORMATIE

kosten koper
Voor rekening van koper komt:
- het notarieel honorarium;
- de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
- de eventuele ontruimingskosten;
Indicatie van de veilingkosten € 5.393,75 incl. BTW en excl. OVB, kosten eventuele ontruiming, negatieve bankrente en div.

betaling koopsom
De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 15 februari 2021.

plok
1% van de inzetsom t.l.v. verkoper.

belasting
Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.

De overdrachtsbelasting bedraagt 8% over de heffingsgrondslag en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer. Indien een ander tarief van toepassing is omdat het registergoed zal worden gebruikt als eigen woning dan zal er bij de belastingdienst bezwaar moeten worden gemaakt ten aanzien van de veiling wordt steeds het tarief van 8% toegepast.

Financieel

Plok 1% van de inzetsom t.l.v. verkoper
Indicatie veilingkosten € 5394 (per 14-12-2020 om 17:02 )
incl. BTW en excl. OVB, kosten eventuele ontruiming, negatieve bankrente en div. (per 14-12-2020 om 17:02)
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 14-12-2020 om 17:01)

Lasten

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Overige documenten PDF BAG
PDF Bodemloket
PDF Energielabel voorlopig
PDF geen publiekrechtelijke beperkingen
PDF kostenoverzicht WONINGEN - PDF
PDF Ruimtelijkeplannen - Chw Algemene regels over bouwen en gebruik
PDF Ruimtelijkeplannen - Chw Algemene regels over bouwen en gebruik_1
PDF Ruimtelijkeplannen - Verklaring voorbereiding provinciale ruimtelijke verordening geitenhouderijen provincie Utrecht
PDF Ruitmelijkeplannen - Vleuterweide, Vleuten
PDF uittrekselkadastralekaart Vleuten-E-4920
PDF Utrecht.Omgevingsrapport (1) Veldbloemlaan 1
PDF bijzondere veilingvoorwaarden
PDF AVVE 2017
Kadastrale kaart PDF

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 03-01-2021 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.