Veilingdatum
14 december 2020
Vanaf
18:00
Locatie
internet-only
Soort veiling
Executieveiling (hypotheek)
Dossiernummer
45093
Status
Gesloten

Omschrijving

Het woonhuis met ondergrond en verder toebehoren, plaatselijk bekend te 1759 JR Callantsoog, Nijverheidsweg 6, kadastraal bekend gemeente Callantsoog, sectie D, nummer 1760 ter grootte van acht are en veertig centiare (8 a 40 ca).

Kenmerken

  • Type registergoed: Woonhuis
  • Oppervlakte perceel: 840 m²

Kadastrale informatie

Het woonhuis met ondergrond en verder toebehoren, plaatselijk bekend te 1759 JR Callantsoog, Nijverheidsweg 6, kadastraal bekend gemeente Callantsoog, sectie D, nummer 1760 ter grootte van acht are en veertig centiare (8 a 40 ca)

Bezichtigen

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Overige informatie

Woonhuis met ondergrond en verder toebehoren.

gebruik/oplevering
De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt: administratief onbewoond.

oppervlakte
Oppervlakte volgens BAG 283 m².

bouwjaar
1985 (volgens BAG).

energie (EPA)
Tot de Objectinformatie behoort geen (kopie van een) definitief energielabel. Voor zover een tijdelijk energielabel beschikbaar is gesteld door de overheid, zal dit tijdelijke energielabel worden gepubliceerd en in kopie aan de akte van overdracht worden gehecht. Geëxecuteerde is verplicht dit voorlopige label voor de eigendomsoverdracht definitief te laten maken.

ontruiming
Indien het Registergoed in gebruik is en niet vrij van gebruik wordt geleverd, is het aan de Koper om op zijn kosten en voor zijn risico ontruiming van het Registergoed te bewerkstelligen. De Verkoper staat niet in voor Kopers bevoegdheid tot ontruiming van het Registergoed.

overige bepalingen
Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding zal bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank worden ingediend.
Op verzoek van de executant wordt voorts het huurbeding ingeroepen tegen alle ingeschreven entiteiten alsmede tegen alle onbekende zakelijke (onder)huurders en/of gebruikers middels het uitbrengen van een exploit. In dit exploit wordt tevens de ontruiming aangezegd.
Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

FINANCIËLE INFORMATIE

kosten koper
Voor rekening van Koper komen alle kosten - voor zover de wet dit toestaat - waaronder begrepen:
- het notarieel honorarium;
- de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
- de eventuele ontruimingskosten;
al welke kosten vermeerderd worden met daarover verschuldigde omzetbelasting ad éénentwintig procent (21%).

Indicatie van de veilingkosten € 5.823.

betaling koopsom
De Koopprijs tezamen met alle kosten van de veiling die voor rekening van Koper komen, moeten derhalve worden betaald vóór of op vijfentwintig januari tweeduizend eenentwintig (25-1-2021), voor des middags twaalf uur.

plok
1% incl BTW t.l.v. verkoper.

belasting
Voor zover verkoper bekend, is terzake van de levering geen omzetbelasting, wel overdrachtsbelasting verschuldigd. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Financieel

Plok 1% incl BTW t.l.v. verkoper
Indicatie veilingkosten € 5823 (per 12-11-2020 om 16:40 )
incl. BTW en excl. overdrachtsbelasting, kosten eventuele ontruiming en diversen kosten (per 12-11-2020 om 16:40)
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 09-12-2020 om 12:45)

Lasten

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Overige documenten PDF AVVE 2017
PDF BAG
PDF bijzondere veilingvoorwaarden
PDF Bodemloket
PDF debiteur ontvangen informatie
PDF Energielabel voorlopig
PDF informatie en WKPB
PDF Ruimtelijkeplannen - Beheersverordening Buitengebied Zijpe
PDF Ruimtelijkeplannen - Buitengebied Zijpe 2
PDF Ruimtelijkeplannen - Buitengebied Zijpe_1
PDF Ruimtelijkeplannen - Paraplu-omgevingsplan, 1e tranche
PDF Ruimtelijkeplannen - Parkeren
PDF Ruimtelijkeplannen - Reactieve aanwijzing bestemmingsplan Buitengebied gemeente Zijpe (deel onherroepelijk in werking)
PDF tekeningen nijverheidsweg 6
PDF uittrekselkadastralekaart Callantsoog-D-1760
PDF bouwtekeningen_2
PDF bouwtekeningen vergroten woning
PDF rapportage mbt de artikelen 3.46 3.133 en 4.20 van het bouwbesluit
PDF kostenoverzicht WONINGEN - PDF (2)
Kadastrale kaart PDF

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 29-11-2020 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.