Veilingdatum
14 december 2020
Vanaf
18:00
Locatie
internet-only
Soort veiling
Executieveiling (hypotheek)
Dossiernummer
45092
Status
Gegund

Omschrijving

Een perceel grond met woning, vrijstaande stenen berging en verdere
aanhorigheden, staande en gelegen aan de Jan van Riebeeckstraat 10 te 4105 BB
Culemborg, kadastraal bekend gemeente Culemborg, sectie C, nummer 2093,
groot een are en drieëntwintig centiare (1 a 23 ca).

De aangehaalde informatie met betrekking tot onder andere de indeling is afkomstig van derden en overgenomen uit een taxatierapport de dato 23 oktober 2020 (verkoper geeft hierover geen garanties, koper kan hieraan geen rechten ontlenen). De taxateur heeft geen toegang tot het object gehad, op basis van referentieobjecten verwacht taxateur de vermelde indeling.

Kenmerken

  • Type registergoed: Tussenwoning
  • Kamers: 4
  • Gebruik: Bewoond/in eigen gebruik
  • Soort eigendom: Vol eigendom
  • Bouwjaar: 1974
  • Oppervlakte wonen: 110 m²
  • Inhoud: 400 m³
  • Oppervlakte perceel: 123 m²

Kadastrale informatie

kadastraal bekend gemeente Culemborg, sectie C, nummer 2093

Bezichtigen

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Overige informatie

BESTEMMINGSPLAN INFORMATIE
Het registergoed is gelegen in het bestemmingsplan: “Culemborg West” van de gemeente Culemborg. De bestemming van het registergoed is: “Wonen”.

HUURBEDING
De verkoper heeft het huurbeding ingeroepen jegens de bewoner(s), niet zijnde de gerechtigde(n). De ter zake nodige gerechtelijke procedure is aanhangig gemaakt bij de voorzieningenrechter van de bevoegde rechtbank. Zodra de rechter een beschikking heeft gewezen met betrekking tot voormeld verzoekschrift, zal de uitspraak worden vermeld op www.openbareverkoop.nl. De voorzieningenrechter van de bevoegde rechtbank zal bepalen of er verlof zal worden verleend. Indien verlof wordt verleend door de voorzieningenrechter aanvaardt de koper een eventueel opgelegde ontruimingstermijn.

BESCHIKKING HUURBEDING
De voorzieningenrechter heeft bij beschikking van 10 december 2020 verlof verleend om het huurbeding in te roepen jegens de onbekende huurders c.q. onderhuurders. Voorts heeft de voorzieningenrechter bepaald dat gedurende een termijn van veertien dagen na de betekening van de beschikking aan de onbekende huurders c.q. onderhuurders niet ontruimd mag worden.
De betekening van de beschikking wordt aan koper overgelaten.

ONDERZOEKSPLICHT KOPER
Van de koper wordt verwacht dat hij zelf onderzoek instelt naar de feitelijke en juridische eigenschappen van het verkochte, dan wel dat hij, als hij dit onderzoek achterwege laat of gelaten heeft, hij welbewust de daaraan verbonden risico’s aanvaardt zonder enig voorbehoud of enige aanspraak jegens de verkoper of de notaris.

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR EEN PARTICULIERE KOPER BIJ HET DOEN VAN EEN ONDERHANDSE BIEDING
Indien in het kader van het veilingtraject een onderhandse bieding van een particuliere koper (dat wil zeggen dat het onderpand gekocht wordt voor eigen gebruik en bewoning) door de bank wordt geaccepteerd, dient deze koper zich de dag na sluiting van de biedtermijn (te weten de maandag na de sluitingstermijn) beschikbaar te houden voor ondertekening van de koopakte op het notariskantoor in verband met de wettelijke bedenktijd van 3 dagen.
Bij twijfel hieromtrent, adviseren wij u te allen tijde contact op te nemen met Sanne Baljet-Beke van Dirkzwager legal & tax te Arnhem.

Een perceel grond met woning, vrijstaande stenen berging en verdere aanhorigheden.

gebruik/oplevering
Het Registergoed wordt, voor zover bekend, op dit moment bewoond door de Gerechtigde.

oppervlakte
De oppervlakte wonen is 110 m².
De perceel oppervlakte is 123 m².

bouwjaar
1974.

energie (EPA)
Verkoper beschikt niet over een Energielabel. De Gerechtigde van de woning is hiervoor verantwoordelijk. Verkoper heeft de Gerechtigde op die verantwoordelijkheid gewezen. Koper is hiermee volledig bekend en vrijwaart Verkoper en de executerend Notaris voor alle hieruit voortvloeiende gevolgen. Koper is zich ervan bewust, dat indien hij een Energielabel wenst te verkrijgen, hij daartoe zelf melding dient te maken bij de Inspectie Leefomgeving en Transport.

milieu
Voor zover hierna niet uitdrukkelijk anders is vermeld, is het Verkoper niet bekend of het Registergoed is verontreinigd met giftige, chemische en/of andere gevaarlijke stoffen. Het is Verkoper ook niet bekend of zich in het Registergoed (ondergrondse) olie- en/of septic tanks bevinden. Het is hem verder niet bekend of zich in het Registergoed asbesthoudende en/of andere voor de gezondheid schadelijke materialen bevinden. Voor zover aan Verkoper bekend, is in het Registergoed geen ondergrondse tank voor het opslaan van vloeistoffen aanwezig.

risico
Het Registergoed is een tot bewoning bestemde onroerende zaak dan wel een tot woning bestemd aandeel in een onroerende zaak. Op grond van artikel 525 lid 4 Rv juncto artikel 18 van de AVVE is het Registergoed voor risico van Koper vanaf het moment van inschrijving van het proces-verbaal van toewijzing in de openbare registers.

ontruiming
Eventuele ontruiming komt voor rekening en risico van Koper. Verkoper staat niet in voor de bevoegdheid van Koper tot ontruiming.

overige bepalingen
HUURBEDING
De verkoper heeft het huurbeding ingeroepen jegens de bewoner(s), niet zijnde de gerechtigde(n). De ter zake nodige gerechtelijke procedure is aanhangig gemaakt bij de voorzieningenrechter van de bevoegde rechtbank. Zodra de rechter een beschikking heeft gewezen met betrekking tot voormeld verzoekschrift, zal de uitspraak worden vermeld op www.openbareverkoop.nl. De voorzieningenrechter van de bevoegde rechtbank zal bepalen of er verlof zal worden verleend. Indien verlof wordt verleend door de voorzieningenrechter aanvaardt de koper een eventueel opgelegde ontruimingstermijn.

FINANCIËLE INFORMATIE

kosten koper
Aan Koper in rekening gebracht:
- het honorarium van de Notaris;
- de verschuldigde overdrachtsbelasting en/of omzetbelasting;
- het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche;
- de kosten van ontruiming na de Aflevering;
- de kosten waarvoor Koper op grond van de wet aansprakelijk is;
één en ander te verhogen met de over deze bedragen verschuldigde omzetbelasting, indien van toepassing.
Indicatie van de veilingkosten € 5.301.

betaling koopsom
De koopprijs moet, met inachtneming van het bepaalde in artikel 10 AVVE, worden voldaan uiterlijk zes (6) weken na de Gunning.

plok
1% incl BTW t.l.v. verkoper.

belasting
Voor zover aan Verkoper bekend is ter zake van de Levering van het Registergoed geen omzetbelasting doch wel overdrachtsbelasting verschuldigd. De overdrachtsbelasting wordt berekend over de waarde in het economisch verkeer (koopprijs) vermeerderd met de zogenaamde onraadsgelden.


Financieel

Plok 1% incl BTW t.l.v. verkoper
Indicatie veilingkosten € 5301 (per 13-11-2020 om 09:32 )
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 13-11-2020 om 09:32)

Lasten

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Kadastrale kaart PDF

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 29-11-2020 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.