Veilingdatum
18 januari 2021
Vanaf
18:00
Locatie
internet-only
Soort veiling
Executieveiling (hypotheek)
Dossiernummer
45091
Status
Vervallen

Omschrijving

1. HET WOONHUIS met ondergrond, tuin en verdere bestanddelen, staande en gelegen te 1351 KH Almere, Overgouw 74, kadastraal bekend gemeente Almere, sectie G nummer 4048, groot een are en twintig centiare (1a 20ca);
2. DE BERGING met ondergrond, gelegen nabij de Overgouw 76 te Almere, kadastraal bekend gemeente Almere, sectie G nummer 2982, groot negen centiare (9 ca).

Kenmerken

  • Type registergoed: Tussenwoning
  • Gebruik: Bewoond/in eigen gebruik
  • Soort eigendom: Vol eigendom
  • Oppervlakte perceel: 129 m²

Kadastrale informatie

Kadastraal bekend gemeente Almere, sectie G nummer 4048, groot een are en twintig centiare (1a 20ca) (huis) en gemeente Almere, sectie G nummer 2982, groot negen centiare (9 ca) (berging).

Bezichtigen

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Overige informatie

Woonhuis met ondergrond, tuin en verdere bestanddelen, en berging met ondergrond, gelegen nabij de Overgouw 76.

gebruik/oplevering
Voor zover aan de Verkoper bekend, is de Onroerende Zaak thans in gebruik bij de Rechthebbende, al dan niet tezamen met de zijnen.

bouwjaar
1981.

energie (EPA)
Verkoper beschikt niet over een energielabel dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit energieprestaties gebouwen. De Koper is hiermee volledig bekend en vrijwaart de Verkoper voor alle (eventuele) aanspraken te dier zake. Koper is zich ervan bewust, dat indien hij een energielabel dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit energieprestatie gebouwen wenst te verkrijgen, hij daartoe zelf zorg dient te dragen.

milieu
Aan Verkoper is niet bekend dat in de onroerende zaak asbest is verwerkt anders dan ten tijde van de bouw (volgens de bag viewer van het Kadaster is het bouwjaar van de onroerende zaak 1981) te doen gebruikelijk. In de onroerende zaak kunnen derhalve asbesthoudende stoffen aanwezig zijn. Bij eventuele verwijdering van asbesthoudende materialen dienen op grond van de milieuwetgeving speciale maatregelen te worden genomen. Koper verklaart hiermee bekend te zijn en vrijwaart Verkoper voor alle aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van enig asbest in de onroerende zaak kan voortvloeien.

risico
Van Koper wordt verwacht dat hij zelf onderzoek instelt naar het gekochte, dan wel dat hij als hij dit onderzoek achterwege laat of gelaten heeft, hij welbewust de daaraan verbonden risico's aanvaardt zonder enig voorbehoud of enige aanspraak jegens de Verkoper of de Notaris.

ontruiming
De Koper wordt geadviseerd – doch is niet verplicht - om te onderzoeken of naar zijn oordeel de feitelijke levering van de Onroerende Zaak kan plaatsvinden in goed overleg met de Rechthebbende en/of de gebruikers van de Onroerende Zaak.

overige bepalingen
Voor de bijzondere lasten en beperkingen zoals Erfafscheidingen en Erfdienstbaarheden wordt verwezen naar de bijzondere voorwaarden onder artikel 4.

FINANCIËLE INFORMATIE

lasten per jaar
OZB (2019): € 225,22.
Rioolrecht (2019): € 161,71.
Waterschapsbelasting (2019): € 80,78.

achterstallige lasten
De achterstallige waterschapsbelasting (€ 233,70) komt voor rekening van de veilingkoper.

WOZ
€ 184.000 (peildatum 1-1-2019).

kosten koper
De betalingen door de Koper in handen van de Notaris strekken tot voldoening van hetgeen de Koper is verschuldigd uit hoofde van de Koopovereenkomst, en wel in de volgende volgorde:
1. de kosten en belastingen als bedoeld in artikel 9 AVVE 2017;
2. rente(s), boete(s) en schadevergoeding(en);
3. de Koopprijs.

In afwijking van het bepaalde in artikel 12 lid 1 AVVE 2017 bedraagt de waarborgsom ten minste vijftien duizend euro (€ 15.000,00).

plok
1% incl. BTW t.l.v. verkoper.

belasting
De wegens de verkrijging van het Registergoed verschuldigde overdrachtsbelasting is geheel voor rekening van de Koper.
Wegens de levering van het Registergoed is van rechtswege geen omzetbelasting verschuldigd.

Financieel

Plok 1% incl BTW t.l.v. verkoper.

Lasten

OZB belasting (2019) € 225,22 per jaar
Rioolrecht (aansluiting 2019) € 161,71 per jaar
Waterschapsbelasting (2019) € 80,78 per jaar

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Kadastrale kaart PDF

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 03-01-2021 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.