Veilingdatum
02 november 2020
Vanaf
18:00
Locatie
internet-only
Soort veiling
Executieveiling (hypotheek)
Dossiernummer
45008
Status
Onderhands verkocht

Omschrijving

Hoekwoning met ondergrond en plaats. Het betreft Loodsgracht 10 en 11, met ieder eigen entree. Het pand kan dubbel gebruikt worden.
Benedenwoning (volgens archief): entree hal voor- en achterkamer, slaapkamer en keuken, toilet en achterdeur.
Verdieping (volgens archief): entree met trappopgang, hal, ruime woonkamer, keuken en buitenterras. Vaste trap naar 2de verdieping met mogelijkheid voor 2 slaapkamers.

Oppervlakte volgens BAG: 63 m² (huisnr 10) en 88 m² (huisnr 11)

Kenmerken

  • Type registergoed: Hoekhuis
  • Gebruik: Gedeeltelijk verhuurd
  • Soort eigendom: Vol eigendom
  • Oppervlakte perceel: 83 m²

Kadastrale informatie

a. de benedenwoning met ondergrond, erf en verdere aanhorigheden, te 1781 KL Den Helder, Loodsgracht 10 en de bovenwoning met verdere aanhorigheden te 1781 KL Den Helder, Loodsgracht 11, kadastraal bekend gemeente Den Helder, sectie E, nummer 3866, groot achtenzeventig vierkante meter (78 m²); b. een perceel grond, gelegen achter Loodsgracht 10 met ingang via de Hoogstraat, kadastraal bekend gemeente Den Helder, sectie E nummer 9776, groot vijf vierkante meter (5 m2);

Bezichtigen

Geen bezichtiging mogelijk

Overige informatie

Hoekpand met een benedenwoning en een bovenwoning waarbij iedere woning een zelfstandig entree (ingang) heeft. Een pand met een bijzondere gevel en centraal gelegen in Den Helder bij de Dijk en de binnenstad met alle winkels.

gebruik/oplevering
Het registergoed wordt, voor zover bekend, op dit moment bewoond door de eigenaar en zijn gezin.
Volgens een bericht van de gemeente Den Helder, afdeling Basisregistratie Personen, met datum vier september tweeduizend twintig (04-09-2020), staan er ook andere personen als bewoner ingeschreven op het adres van het registergoed dan de eigenaar en zijn gezin.
Het is niet bekend op welke grond deze personen staan ingeschreven op het adres van het registergoed.

oppervlakte
Oppervlakte volgens BAG voor nummer 10: 63 m².
Oppervlakte volgens BAG voor nummer 11: 88 m².

bouwjaar
1910.

energie (EPA)
Voorlopig energielabel C.

publiekrechtelijke beperkingen
De verkoper heeft mij, notaris, verklaard, dat hem geen feiten of omstandigheden bekend zijn waaruit blijkt dat er inschrijfbare publiekrechtelijke beperkingen zijn die niet zijn ingeschreven.

milieu
Volgens een melding op de internetsite ''bodemloket'' ingezien op drieëntwintig september tweeduizend twintig (23-09-2020), is geen informatie beschikbaar over bodemverontreiniging met betrekking tot het registergoed.

risico
Artikel 19 Ouderdomsclausule
De koper verklaart zich ermee bekend dat de onroerende zaak ouderdomsrisico heeft, hetgeen betekent dat de eisen die aan de bouwkundige kwaliteit gesteld mogen worden lager liggen dan bij nieuwere objecten. Tenzij de verkoper de kwaliteit heeft gegarandeerd, staat de verkoper niet in voor onder andere de kwaliteit van de vloeren, het dak, leidingen voor elektriciteit, water, gas, riolering, eventuele afwezigheid van ongedierte casu quo schimmels (zoals houtworm, boktor, zwam etcetera) en de eventuele aanwezigheid van doorslaand of optrekkend vocht. Het betekent eveneens dat in de onroerende zaak asbesthoudend materiaal verwerkt kan zijn (bijvoorbeeld door (rook) kanalen, (dak)beschot, en nabij verwarming en warmwatertoestellen.
Koper verklaart ermee bekend te zijn dat er voor verwijdering van dergelijk materiaal milieuvoorschriften gelden. Eventuele bouwkundige kwaliteitsgebreken worden geacht niet belemmerend te werken op het hiervoor omschreven gebruik. Het risico ter-zake van verontreiniging van de onroerende zaak, van welke aard ook, rust bij de koper. Indien na het eigendomsoverdracht en/of van de feitelijke levering blijkt dat de onroerende zaaks is verontreinigd, in welke zin dan ook, dan is de verkoper niet aansprakelijk, tenzij hij met de verontreiniging bekend was.
De koper heeft de onroerende zaak wel bouwkundig laten keuren en verklaart dat de onroerende zaak de eigenschappen bezit die de koper op grond van gesloten overeenkomst mag verwachten.”

ontruiming
Verlof voor het inroepen van het huurbeding is gevraagd. Als de beschikking van de voorzieningenrechter bekend is, wordt de uitkomst daarvan geplaatst op de website bij de objectgegevens van het registergoed, onder vermelding van de ontruimingstermijn, of wordt de uitkomst door mij, notaris, in de veilingzaal vermeld. De uitoefening van de bevoegdheden op grond van artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek wordt aan de koper overgelaten. De verkoper staat niet in voor de bevoegdheid van de koper tot ontruiming. Voor gebruik op andere grond dan huur geldt dat wat hiervoor is vermeld over de ontruiming.

overige bepalingen
Verlof voor het inroepen van het huurbeding is gevraagd.

FINANCIËLE INFORMATIE

lasten per jaar
OZB € 160,32
Rioolheffing € 130,00

kosten koper
Aan de koper worden in rekening gebracht:
- het honorarium van de notaris op basis van een uurtarief van twee honderd vijf en twintig euro (€ 225,00) exclusief BTW voor alle veilingwerkzaamheden (waaronder indien de notaris deze werkzaamheden verricht, de kosten van het maken, bespreken en ondertekenen van de koopovereenkomst, indienen en de behandeling van het verzoekschrift tot goedkeuring van de koopovereenkomst en het maken, bespreken en ondertekenen van de leveringsakte bij onderhandse executoriale verkoop);
- de overdrachtsbelasting;
- het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche;
- de kosten van ontruiming na de aflevering;
- de kosten waarvoor de koper op grond van de wet aansprakelijk is.
Indicatie van de veilingkosten € 5.300,00.

plok
1% incl. BTW t.l.v. verkoper.

belasting
Voor zover de verkoper bekend, is met betrekking tot de levering geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.

Financieel

Plok 1% incl BTW t.l.v. verkoper
Indicatie veilingkosten € 5300 (per 30-09-2020 om 10:21 )

Lasten

OZB € 160,32 per jaar
Rioolheffing € 130,00 per jaar

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 18-10-2020 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.