Veilingdatum
02 november 2020
Vanaf
18:00
Locatie
internet-only
Soort veiling
Executieveiling (hypotheek)
Dossiernummer
45006
Status
Vervallen

Omschrijving

Op 9-de verdieping gelegen appartement.

Oppervlakte volgens BAG: 65 m².

Kenmerken

  • Type registergoed: Appartement
  • Gebruik: Bewoond/in eigen gebruik
  • Soort eigendom: Vol eigendom

Kadastrale informatie

Het onderappartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op de negende verdieping te 1103 GZ Amsterdam, Grubbehoeve 827, kadastraal bekend gemeente Weesperkarspel, sectie L, nummer 8567 A-248, uitmakende het zevenenzestig/twintigduizend tweehonderddrieëndertigste (67/20.233e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, van het hoofdappartementsrecht A-1, welke gemeenschap bestaande uit het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van tweehonderd drieëntwintig (223) woningen, zevenendertig (37) bergingen, eenentwintig (21) zelfstandige (bedrijfs)ruimten en twaalf (12) onzelfstandige bedrijfsruimten, gelegen op de begane grond tot en met de tiende verdieping, fietsenstallingen, entree's, liften en trappenhuizen, plaatselijk bekend Grubbehoeve te Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Weesperkarspel, sectie L, nummer 8567 A-1, uitmakende het twintigduizend tweehonderddrieëndertig/achtentwintigduizend achthonderdvierde (20.233/28.804e) aandeel in de gemeenschap omvattend de voortdurende erfpacht van een terrein gelegen te Amsterdam aan de Grubbehoeve, eigendom van de gemeente Amsterdam, kadastraal bekend Gemeente Weesperkarspel, sectie L, nummer 3008, groot tweeënveertig are, met de rechten op de daarop gestichte opstallen, bestaande uit een gebouw bevattende totaal driehonderddertien (313) woningen, vierenzestig (64) bergingen en veertien (14) onzelfstandige (bedrijfs)ruimten en negenentwintig (29) zelfstandige (bedrijfs)ruimten;

Download hier de kadastrale kaart: PDF

Bezichtigen

Geen bezichtiging mogelijk

Overige informatie

Appartement op de negende verdieping.

gebruik/oplevering
Het registergoed wordt, voor zover bekend, op dit moment bewoond door de eigenaar en haar gezin.

oppervlakte
Oppervlakte volgens BAG 65 m².

bouwjaar
1970.

energie (EPA)
Voorlopig energielabel E.

publiekrechtelijke beperkingen
Er zijn geen publiekrechtelijke beperkingen met betrekking tot het registergoed bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de kadastrale registratie. Dit blijkt uit informatie van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers.
De verkoper heeft mij, notaris, verklaard, dat hem geen feiten of omstandigheden bekend zijn waaruit blijkt dat er inschrijfbare publiekrechtelijke beperkingen zijn die niet zijn ingeschreven.

milieu
Volgens een melding op de internetsite ''bodemloket'' ingezien op zeventien september tweeduizend twintig (17-09-2020), is geen informatie beschikbaar over bodem verontreiniging met betrekking tot het registergoed.

ontruiming
De verkoper heeft het verlof tot inroepen van het huurbeding niet gevraagd.
Na de executoriale verkoop kan de koper tot ontruiming overgaan. De ontruiming komt voor rekening en risico van de koper.

VvE
Vereniging van Eigenaars van het gebouw “VvE Grubbehoeve Museumflat” gelegen aan Grubbehoeve te Amsterdam, gevestigd te Amsterdam. De vereniging van eigenaars is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 34363485.
Op grond van de statuten of het reglement van splitsing is geen toestemming nodig van de vereniging van eigenaars voor de overdracht van het appartementsrecht (‘ballotage’).

overige bepalingen
Het registergoed is aangewezen als rijksmonument in de zin van de Erfgoedwet.
De erfpachtcanon is afgekocht tot een april tweeduizend vierenvijftig (01-04-2054).
De bestemming “sociale huurwoning” dient op het moment van overdracht van de woning, na betaling van de jaarlijks door Burgemeester en Wethouders vast te stellen eenmalige bijdrage, gewijzigd te worden in “koopwoning”.

gunning
Gunningstermijn is 6 dagen.

FINANCIËLE INFORMATIE

lasten per jaar
OZB € 69,42
Rioolheffing € 138,33

VvE
Bijdrage VvE € 221,05/maand.

erfpachtcanon
De canons dienen bij vooruitbetaling in halfjaarlijkse termijnen te worden voldaan op een april en een oktober van elk jaar.

kosten koper
Aan de koper worden in rekening gebracht:
- het honorarium van de notaris op basis van een uurtarief van twee honderd vijf en twintig euro (€ 225,00) exclusief BTW voor alle veilingwerkzaamheden (waaronder indien de notaris deze werkzaamheden verricht, de kosten van het maken, bespreken en ondertekenen van de koopovereenkomst, het indienen en de behandeling van het verzoekschrift tot goedkeuring van de koopovereenkomst en het maken, bespreken en ondertekenen van de leveringsakte bij onderhandse executoriale verkoop);
- de overdrachtsbelasting;
- het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche;
- de kosten van ontruiming na de aflevering;
- de kosten waarvoor de koper op grond van de wet aansprakelijk is.
Indicatie van de veilingkosten € 9.700,00.

plok
1% incl. BTW t.l.v. verkoper.

belasting
Voor zover de verkoper bekend, is met betrekking tot de levering geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.

Financieel

Plok 1% incl BTW t.l.v. verkoper
Indicatie veilingkosten € 9700 (per 05-10-2020 om 09:19 )
In de notariskosten is de achterstand bij de VvE verwerkt (per 30-09-2020 om 10:16)

Lasten

OZB € 69,42 per jaar
Rioolheffing € 138,33 per jaar
VvE € 2652,60 per jaar

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Overige documenten PDF algemene bepalingen erfpacht amsterdam 2000
PDF splitsingsakte hoofd met tekening
PDF splitsing aanvulling
PDF splitsting onder 2004 met tekening
PDF uitgifte tijdelijke erfpacht1989
PDF uitgifte voortdurend erfpacht conversie 2002
Kadastrale kaart PDF

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 18-10-2020 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.