Veilingdatum
02 november 2020
Vanaf
18:00
Locatie
internet-only
Soort veiling
Executieveiling (hypotheek)
Dossiernummer
44994
Status
Gegund

Omschrijving

Een 3-kamerappartement met tuin gelegen aan de Uilenburgergracht in het centrum van Amsterdam. Het appartement ligt tussen de Prins Hendrikkade, het Waterlooplein, het Centraal Station en Artis! Op loopafstand van diverse winkels voor de dagelijkse boodschappen. Het appartement is bijzonder goed bereikbaar met de metro, tram en per eigen vervoer.

1. het appartementsrecht, omvattende de bevoegdheid tot het exclusief gebruik van de woning, gelegen op de begane grond aan de achterzijde, plaatselijk bekend als Valkenburgerstraat 138D te 1011 NA Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie P complexaanduiding 3580-A indexnummer 77, uitmakende het 159/7.417 de onverdeeld aandeel in de gemeenschap van het eeuwigdurende erfpacht van het appartementsrecht met index 1, omvattende het uitsluitend gebruik van 38 woningen gelegen op de begane grond tot en met de vijfde verdieping, alsmede de parkeergarage omvattende 47 parkeerplaatsen en 20 bergingen gelegen op niveau -1;
2. het appartementsrecht omvattende de bevoegdheid tot het uitsluitend gebruik van de parkeerplaats, gelegen op niveau -1, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie P complexaanduiding 3580-A indexnummer 41, uitmakende het onverdeeld 20/7.417 aandeel in de gemeenschap;
3. het appartementsrecht omvattende de bevoegdheid tot het uitsluitend gebruik van de berging, gelegen op niveau -1, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie P complexaanduiding 3580-A indexnummer 11, uitmakende het onverdeeld 5/7.417 aandeel in de gemeenschap.

Kenmerken

  • Type registergoed: Appartement - Portiekflat
  • Kamers: 3
  • Gebruik: Bewoond/in eigen gebruik
  • Soort eigendom: Erfpacht
  • Bouwjaar: 2015
  • Oppervlakte wonen: 95 m²
  • Inhoud: 285 m³

Kadastrale informatie

De appartementsrechten zijn kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie P complexaanduiding 3580-A indexnummers 77, 41 en 11.

Bezichtigen


Bezichtiging is mogelijk doch alleen op afspraak.

Overige informatie

Een 3-kamerappartement met tuin gelegen aan de Uilenburgergracht in het centrum van Amsterdam. Het appartement ligt tussen de Prins Hendrikkade, het Waterlooplein, het Centraal Station en Artis! Op loopafstand van diverse winkels voor de dagelijkse boodschappen. Het appartement is bijzonder goed bereikbaar met de metro, tram en per eigen vervoer.

gebruik/oplevering
Ten tijde van de inspectie heeft de directie-makelaar kunnen constateren dat het appartement in gebruik is bij de eigenaar.

oppervlakte
95 m².

bouwjaar
2015.

energie (EPA)
Energielabel A, geldig tot 22 november 2027.

milieu
Er is geen technisch- of milieuonderzoek uitgevoerd door verkoper. Verkoper heeft geen asbestinventarisatie uit laten voeren. Alle in verband daarmede voorzienbare of te verwachten tekortkomingen komen volledig voor risico van koper. Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van asbest kan voortvloeien.
Voor zover aan verkoper bekend is zijn in het object geen ondergrondse tank tank(s) voor het opslaan van milieuonvriendelijke (vloei)stoffen aanwezig.

ontruiming
Voor zover na de veiling blijkt dat sprake is van bewoning/gebruik door de eigenaar en/of personen die zich zonder recht of titel in het registergoed bevinden en als zodanig niet bekend waren aan de koper, kan de koper deze personen tot ontruiming dwingen op de wijze als in artikel 525 lid 3 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is bepaald. De ontruiming komt voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor de bevoegdheid van de koper tot ontruiming.

VvE
Vereniging van Eigenaars ondersplitsing gebouw “The Double Amsterdam”. De ondervereniging van eigenaars is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 62479393. Op grond van de statuten of het reglement van splitsing is geen toestemming nodig van de vereniging van eigenaars voor de overdracht van het appartementsrecht (‘ballotage’).

overige bepalingen
Particuliere erfpacht
Het recht van erfpacht, ingaande op 9 december 2014 is eeuwigdurend. De bloot-eigenaar is Urban Studio’s C.V. te Hilversum. De canon is verrekend in de maandelijkse servicebijdragen en wordt jaarlijks geïndexeerd. De canon kan niet worden afgekocht. Omdat het hier om particuliere erfpacht gaat, dient hierbij gemeld te worden dat voor dit recht een “Groene” notariële opinie is afgegeven. Een groene oftewel positieve Notariële Opinie op een erfpachtcontract houdt in dat de bepalingen in het erfpachtcontract voldoen aan de criteria zoals opgesteld door de Koninklijke Notariële Beroepsvereniging (KNB) en de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).

gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde object niet te gunnen en zal zich hierover uiterlijk op de zesde werkdag na de afslag voor 17:00 uur uitspreken.

FINANCIËLE INFORMATIE

lasten per jaar
Rioolheffing € 138,33.
Servicekosten € 1.854,49/maand, inclusief erfpachtcanon.

WOZ
€ 726.000.

VvE
De bijdrage is inbegrepen in de service kosten.

achterstallige lasten
Bijdrage VvE € 54.613,74.

kosten koper
Aan de koper worden in rekening gebracht:
- het honorarium van de notaris voor alle veilingwerkzaamheden (waaronder, indien de notaris deze werkzaamheden verricht, de kosten van het maken, bespreken en ondertekenen van de koopovereenkomst, het indienen en de behandeling van het verzoekschrift tot goedkeuring van de koopovereenkomst en het maken, bespreken en ondertekenen van de leveringsakte bij onderhandse executoriale verkoop);
- de overdrachtsbelasting;
- het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche;
- de kosten van ontruiming na de aflevering;
- de kosten waarvoor de koper op grond van de wet aansprakelijk is.
En de eventuele kosten akte de command € 350,00 (exclusief BTW).

plok
1% incl. BTW t.l.v. verkoper.

belasting
Voor zover de verkoper bekend, is met betrekking tot de levering geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.Overige eigendomgegevens

Betreft particuliere erfpacht.

Financieel

Plok 1% incl BTW t.l.v. verkoper
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 08-10-2020 om 16:17)

Lasten

Rioolheffing € € 138,33 per jaar
Bijdragen VvE, waarin EUR 1.368,91 aan canon € € 1.854,49 per jaar

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Overige documenten PDF hoofdsplitsing
PDF ondersplitsing A-1
PDF erfpacht
PDF begroting 2020
PDF 2019.Liq.prognose Parkeergarage
PDF 816 HR The Double 20190110
PDF jaarverslag 2018
PDF notulen 1 april 2019
PDF Veilingbrochure Valkenburgerstraat 138-D Amsterdam

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 18-10-2020 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.