Veilingdatum
05 oktober 2020
Vanaf
18:00
Locatie
internet-only
Soort veiling
Executieveiling (hypotheek)
Dossiernummer
44957
Status
Vervallen

Omschrijving

1. het appartementsrecht dat recht geeft op het uitsluitend gebruik van de woning op de tweede verdieping met berging op de eerste verdieping, plaatselijk bekend Leonardo da Vinciplein 93 te 2037 RR Haarlem, kadastraal bekend gemeente Haarlem, sectie X, complexaanduiding 1320-A, appartementsindex 22;
2. het appartementsrecht dat recht geeft op het uitsluitend gebruik van het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de parkeerplaats in de parkeerkelder, plaatselijk ongenummerd; kadastraal bekend gemeente Haarlem, sectie X, complexaanduiding 1291-A, appartementsindex 158.

Kenmerken

  • Type registergoed: Appartement

Kadastrale informatie

1. het appartementsrecht dat recht geeft op het uitsluitend gebruik van de woning op de tweede verdieping met berging op de eerste verdieping, plaatselijk bekend Leonardo da Vinciplein 93 te 2037 RR Haarlem, kadastraal bekend gemeente Haarlem, sectie X, complexaanduiding 1320-A, appartementsindex 22; 2. het appartementsrecht dat recht geeft op het uitsluitend gebruik van het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de parkeerplaats in de parkeerkelder, plaatselijk ongenummerd; kadastraal bekend gemeente Haarlem, sectie X, complexaanduiding 1291-A, appartementsindex 158.

Bezichtigen

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Overige informatie

Woning op de tweede verdieping met berging op de eerste verdieping. Tevens parkeergarage in de parkeerkelder.

gebruik/oplevering
De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) als volgt: in gebruik bij debiteur(en).
Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Op verzoek van de executant wordt het huurbeding ingeroepen tegen alle ingeschreven entiteiten alsmede tegen alle onbekende zakelijke (onder)huurders en/of gebruikers middels het uitbrengen van een exploit. In dit exploit wordt tevens de ontruiming aangezegd.

energie (EPA)
Tot de Objectinformatie behoort geen (kopie van een) definitief energielabel.

publiekrechtelijke beperkingen
De Verkoper heeft voorts een onderzoek ingesteld naar de van toepassing zijnde publiekrechtelijke beperkingen, alsmede de overige bijzonderheden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de relevante informatie van de vereniging van eigenaren, voor zover van toepassing. De resultaten van deze onderzoeken worden zo spoedig mogelijk op de website gepubliceerd.

ontruiming
Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

VvE
''Vereniging van Eigenaars Meerwijk'', ''Vereniging van Eigenaars Parkeergarage Meerwijk'', ''vereniging van Eigenaars complex Erasmuslaan 1 en 3 en Leonardo da Vinciplein 73 tot en met 107 te Haarlem'' en ''Vereniging van Eigenaars woningen aan het Leonardo da Vinciplein 73 tot en met 107 te Haarlem''.

gunning
Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 15% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

FINANCIËLE INFORMATIE

VvE
Woning: Achterstand VvE volgens opgave van de VvE pro memorie.
Bijdrage VvE per maand/kwartaal pro memorie. Mutatiekosten pro memorie.
Parkeerplaats: Achterstand VvE volgens opgave van de VvE pro memorie.
Bijdrage VvE per maand/kwartaal pro memorie. Mutatiekosten pro memorie.

kosten koper
Voor rekening van koper komt:
- het notarieel honorarium;
- de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
- de eventuele ontruimingskosten;
- de achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum.
Indicatie van de veilingkosten € 5.544,75.

betaling koopsom
De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 16 november 2020.

plok
1% incl BTW t.l.v. verkoper.

belasting
Voor zover Verkoper bekend, is terzake van de levering geen omzetbelasting, wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de heffingsgrondslag van de woning en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.


Financieel

Plok 1% incl BTW t.l.v. verkoper
Indicatie veilingkosten € 5545 (per 04-09-2020 om 15:15 )
incl. BTW en excl. OVB, kosten eventuele ontruiming, achterstand VVE en div. (per 04-09-2020 om 15:15)
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 04-09-2020 om 15:15)

Lasten

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Overige documenten PDF BAG
PDF Bijzondere veilingvoorwaarden
PDF Bodemloketrapport
PDF energielabel voorlopig
PDF kostenoverzicht
PDF ruimtelijke plannen - Meerwijk
PDF ruimtelijke plannen - Parapluplan parkeernormen Haarlem 2018
PDF ruimtelijke plannen - Reparatieplan B Haarlem 2019
PDF AVVE 2017
PDF Algemene verkoopvoorwaarden 1962 gemeente Haarlem
PDF opgaaf vve

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 20-09-2020 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.