Veilingdatum
02 november 2020
Vanaf
18:00
Locatie
internet-only
Soort veiling
Executieveiling (hypotheek)
Dossiernummer
44940
Status
Vervallen

Omschrijving

Woonhuis met ondergrond, erf, tuin en verdere aanhorigheden.
Gelegen op eigen grond.

Kenmerken

  • Type registergoed: Woonhuis
  • Gebruik: Leegstaand
  • Bouwjaar: 1985
  • Oppervlakte wonen: 151 m²
  • Oppervlakte perceel: 645 m²

Bezichtigen

Geen bezichtiging mogelijk

Overige informatie

Het woonhuis met ondergrond, erf, tuin en verdere aanhorigheden. Gelegen op eigen grond.

gebruik/oplevering
De woning is thans ontruimd en vrij van huur en de sleutels zijn in het bezit van de Directiemakelaar.

oppervlakte
De gebruiksoppervlakte van de begane grond volgens NEN bedraagt 84,9 m².
De gebruiksoppervlakte van de verdieping volgens NEN bedraagt 66,8 m².


bouwjaar
1985.

garanties/aansprakelijkheid
De verkoper geeft geen garantie / is niet aansprakelijk voor hetgeen mondeling danwel schriftelijk is medegedeeld.

milieu
Zie de gepubliceerde bodemrapportage.

risico
Conform artikel 18 van de AVVE 2017 is vanaf het moment van inschrijving bij het kadaster van het proces-verbaal van toewijzing het risico van het registergoed voor rekening van koper.

gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 24 uur na de veiling van het betreffende perceel/of combinatie van percelen.

FINANCIËLE INFORMATIE

Conform het bepaalde in artikel 9 lid 1 van de AVVE komen voor rekening van koper:
a. de overdrachtsbelasting;
b. het honorarium van de notaris;
c. het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherches;
d. de kosten van ontruiming.
e. eventueel verschuldigde omzetbelasting over de hiervoor genoemde bedragen.
De onroerende zaak belasting en andere heffingen ter zake van het Registergoed over het lopende jaar, komen voor rekening van de koper vanaf de voor de levering bepaalde dag of zoveel later als ingevolge deze bijzondere veilingvoorwaarden de koopsom moet worden betaald.

lasten per jaar
Onroerende zaak belasting € 344,25
Rioolrecht/aansluitrecht € 138,33
Afvalstoffenheffing € 276,00 (eenpersoonshuishouden)
Waterschapslasten € 117,86

WOZ-waarde
De WOZ-waarde op peildatum 01-01-2019 bedraagt: € 967.000.

kosten ontruiming
Zijn voor rekening en risico van de koper.

aanvaarding
Na betaling der kooppenningen en het verder ter zake de veiling verschuldigde.

verrekening baten en lasten
De baten en lasten zijn vanaf de betaling der kooppenningen voor rekening van de koper.

betaling koopsom
De koopsom en hetgeen overigens ter zake van de veiling door koper verschuldigd is, moet uiterlijk worden voldaan zes weken na de veilingdatum.

belasting
Wegens de levering is geen omzetbelasting verschuldigd. Er is echter wel overdrachtsbelasting verschuldigd.

verzekering
Koper dient het object vanaf het moment van de inschrijving van het proces verbaal van toewijzing zelf te verzekeren.

Financieel

Plok 1% incl BTW t.l.v. verkoper
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 30-07-2020 om 08:41)

Lasten

OZB € 344,25 per jaar
Rioolrecht/aansluitrecht € 138,33 per jaar
Waterschapslasten € 117,86 per jaar
Afvalstoffenheffing € 276,00 per jaar

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Overige documenten PDF bag viewer
PDF woz waarde
PDF 200618 bodemrapportage 11 6 2020
PDF meetrapport amstelveenseweg 1084 amsterdam
Kadastrale kaart PDF

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 18-10-2020 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.