Veilingdatum
05 oktober 2020
Vanaf
18:00
Locatie
internet-only
Soort veiling
Executieveiling (hypotheek)
Dossiernummer
44919
Status
Gegund

Attentie

Dit betreft een Internet-only Live veiling, bekijk Informatie/wijzevanveilen

Omschrijving

Appartement op de eerste verdieping met berging op de begane grond.

Oppervlakte volgens BAG: 64 m².

Kenmerken

  • Type registergoed: Appartement
  • Gebruik: Bewoond/in eigen gebruik
  • Soort eigendom: Vol eigendom

Kadastrale informatie

het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning op de eerste verdieping van na te melden gebouw, met de daarbij behorende berging gelegen op de begane grond, te 1628 BA Hoorn, Reiger 23, kadastraal bekend gemeente Hoorn, sectie L, nummer 1222 A-13, welk appartementsrecht uitmaakt het onverdeeld zes/eenhonderdnegenenzestigste (6/169e aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het appartementencomplex met ondergrond en erf plaatselijk bekend Reiger 11 tot en met 31, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Hoorn, sectie L, nummer 1213, groot zes honderd vier en negentig vierkante meter (694 m2);

Download hier de kadastrale kaart: PDF

Bezichtigen

Geen bezichtiging mogelijk

Overige informatie

Appartement op eerste verdieping met berging op de begane grond.

gebruik
Het registergoed wordt, voor zover bekend, op dit moment bewoond door de eigenaar. Volgens een bericht van de gemeente Hoorn, afdeling bevolking, met datum dertig juli tweeduizend twintig (30-07-2020), staan er geen andere personen als bewoner ingeschreven op het adres van het registergoed dan de eigenaar.

oppervlakte
Oppervlakte volgens BAG 64 m².

energie (EPA)
Voorlopig energielabel, te weten C.

milieu
Volgens een melding op de internetsite ''bodemloket'' ingezien op zevenentwintig juli tweeduizend twintig (27-07-2020), is het registergoed voldoende onderzocht. De resultaten van het uitgevoerde (historische) bodemonderzoek geven aan dat de (voormalige) activiteiten en/of onderzoekslocatie voldoende zijn onderzocht in het kader van de Wet bodembescherming.

risico
Het registergoed is een tot bewoning bestemd recht op een aandeel in een onroerende zaak. In aanvulling op artikel 525 lid 4 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering juncto artikel 18 van de AVVE is het registergoed voor risico van de koper vanaf de inschrijving van de akte van levering in de zin van artikel 3:89 Burgerlijk Wetboek.

ontruiming
Voor zover na de veiling blijkt dat sprake is van bewoning/gebruik door de eigenaar en/of personen die zich zonder recht of titel in het registergoed bevinden en als zodanig niet bekend waren aan de koper, kan de koper deze personen tot ontruiming dwingen op de wijze als in artikel 525 lid 3 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is bepaald. De ontruiming komt voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor de bevoegdheid van de koper tot ontruiming.

VvE
Vereniging van Eigenaars De Reiger II, gevestigd te Hoorn. De vereniging van eigenaars is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 37157056. Op grond van de statuten of het reglement van splitsing is geen toestemming nodig van de vereniging van eigenaars voor de overdracht van het appartementsrecht (‘ballotage’).

overige bepalingen
Acte de command is niet toegestaan.
Voor de ‘omschrijving bijzondere verplichtingen’ en ‘omschrijving erfdienstbaarheden’ verwijzen wij naar de bijzondere veilingvoorwaarden.

gunning
Gunningstermijn is 6 dagen.

FINANCIËLE INFORMATIE

lasten per jaar

OZB € 125,43
Rioolheffing € 109,45
Waterschapslasten € 22,05

achterstallige lasten
VvE € 1.898,88.
Deze kosten zijn nog niet betaald en komen met de lopende termijnen tot de datum van betaling voor rekening van de koper. Eventuele overige achterstallige en lopende eigenaarslasten komen niet voor rekening van de koper.

VvE
Bijdrage aan de vereniging van eigenaars € 79,12 per maand.

kosten koper
Aan de koper worden in rekening gebracht:
- het honorarium van de notaris op basis van een uurtarief van twee honderd vijf en twintig euro (€ 225,00) exclusief BTW voor alle veilingwerkzaamheden (waaronder indien de notaris deze werkzaamheden verricht, de kosten van het maken, bespreken en ondertekenen van de koopovereenkomst, het indienen en de behandeling van het verzoekschrift tot goedkeuring van de koopovereenkomst en het maken, bespreken en ondertekenen van de leveringsakte bij onderhandse executoriale verkoop);
- de overdrachtsbelasting;
- het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche;
- de kosten van ontruiming na de aflevering;
- de kosten waarvoor de koper op grond van de wet aansprakelijk is.
Indicatie van de veilingkosten € 6.157,03.

plok
1% incl BTW t.l.v. verkoper.

belasting
Voor zover de verkoper bekend, is met betrekking tot de levering geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.


Financieel

Plok 1% incl BTW t.l.v. verkoper
Indicatie veilingkosten € 6157 (per 04-09-2020 om 10:25 )
In de kostenopgave van de notaris is de achterstand VvE meegenomen (per 04-09-2020 om 10:25)

Lasten

OZB € 125,43 per jaar
Waterschapslasten € 22,05 per jaar
VvE € 949,44 per jaar

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Overige documenten PDF splitsingsakte met tekening
PDF splitsing model reglement
Kadastrale kaart PDF

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 20-09-2020 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.