Veilingdatum
05 oktober 2020
Vanaf
18:00
Locatie
internet-only
Soort veiling
Executieveiling (hypotheek)
Dossiernummer
44915
Status
Vervallen

Omschrijving

Woonhuis met stuk grond.

Oppervlakte volgens BAG: 252 m².

Kenmerken

  • Type registergoed: Woonhuis
  • Gebruik: Verhuurd
  • Soort eigendom: Vol eigendom

Kadastrale informatie

Het woonhuis met ondergrond, erf, tuin en verdere aanhorigheden, te 1606 AK Venhuizen, Westerbuurt 41, kadastraal bekend gemeente Venhuizen, sectie G, nummer 4833, groot twee duizend zeven honderd zestig vierkante meter (2.760 m2); belast met een zakelijk recht als bedoeld in artikel 5 lid 3 onder b van de Belemmeringenwet Privaatrecht ten behoeve van de gemeente Drechterland;

Bezichtigen

Geen bezichtiging mogelijk

Overige informatie

Woonhuis met stuk grond.

gebruik/oplevering
Het registergoed wordt, voor zover bekend, op dit moment niet bewoond door de eigenaar. Wel staat de onderneming van de eigenaar volgens het Handelsregister op dat adres ingeschreven. Volgens een inzage in de Basis Registratie Personen, met datum zevenentwintig juli tweeduizend twintig (27-07-2020), staat er een andere (natuurlijk) persoon dan de eigenaar/rechtspersoon als bewoner ingeschreven op het adres van het registergoed, te weten de bestuurder van de eigenaar/persoon.

oppervlakte
Oppervlakte volgens BAG 252 m².
Perceeloppervlakte 2.760 m².

bouwjaar
1955.

energie (EPA)
Definitief energielabel van het registergoed: F. Dit label is geldig tot zesentwintig januari tweeduizend achtentwintig (26-01-2028).

publiekrechtelijke beperkingen
De verkoper heeft mij, notaris, verklaard, dat hem geen feiten of omstandigheden bekend zijn waaruit blijkt dat er inschrijfbare publiekrechtelijke beperkingen zijn die niet zijn ingeschreven.

milieu
Volgens een melding op de internetsite ''bodemloket'' ingezien op vijf augustus tweeduizend twintig (05-08-2020), is de locatie voldoende onderzocht. De resultaten van het uitgevoerde (historische) bodemonderzoek geven aan dat de (voormalige) activiteiten en/of de onderzoekslocatie voldoende zijn onderzocht in het kader van de Wet bodembescherming.

risico
Op grond van artikel 525 lid 4 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering juncto artikel 18 van de AVVE is het registergoed voor risico van de koper vanaf het moment van inschrijving van het proces-verbaal van toewijzing in de openbare registers.

ontruiming
De eventuele ontruiming komt voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor de bevoegdheid van de koper tot ontruiming.

overige bepalingen
De bank heeft het huurbeding ingeroepen.

gunning
Gunningstermijn is 6 dagen.

FINANCIËLE INFORMATIE

lasten per jaar
OZB € 439,92
Rioolheffing € 164,20
Waterschapslasten € 91,00

kosten koper
Aan de koper worden in rekening gebracht:
- het honorarium van de notaris op basis van een uurtarief van twee honderd vijf en twintig euro (€ 225,00) exclusief BTW voor alle veilingwerkzaamheden (waaronder indien de notaris deze werkzaamheden verricht, de kosten van het maken, bespreken en ondertekenen van de koopovereenkomst, het indienen en de behandeling van het verzoekschrift tot goedkeuring van de koopovereenkomst en het maken, bespreken en ondertekenen van de leveringsakte bij onderhandse executoriale verkoop);
- de overdrachtsbelasting;
- het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche;
- de kosten van ontruiming na de aflevering;
- de kosten waarvoor de koper op grond van de wet aansprakelijk is.
Indicatie van de veilingkosten 6.950,00.

plok
1% incl BTW t.l.v. verkoper.

belasting
Voor zover de verkoper bekend, is met betrekking tot de levering geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.


Financieel

Plok 1% incl BTW t.l.v. verkoper
Indicatie veilingkosten € 6950 (per 04-09-2020 om 10:43 )

Lasten

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 20-09-2020 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.