Veilingdatum
07 september 2020
Vanaf
18:00
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Executieveiling (hypotheek)
Dossiernummer
44884
Status
Vervallen

Omschrijving

Horeca-gelegenheid met woning op de verdieping.

Oppervlakte volgens BAG huisnummer 4 (woning) 60 m².
Oppervlakte volgens BAG huisnummer 6 (bedrijf) 55 m².

Kenmerken

  • Type registergoed: Bedrijfspand / woonhuis
  • Gebruik: Bewoond/in eigen gebruik
  • Soort eigendom: Vol eigendom
  • Oppervlakte perceel: 65 m²

Kadastrale informatie

Het woon- winkelhuis met ondergrond en toebehoren, te 3512 TH Utrecht, Jacobijnenstraat 4 en 6, kadastraal bekend gemeente Utrecht, sectie A, nummers 116 en 117, respectievelijk groot eenendertig centiare en vierendertig centiare;

Bezichtigen

Geen bezichtiging mogelijk

Overige informatie

Horeca-gelegenheid met woning op de verdieping.

gebruik/oplevering
Het registergoed, althans het woongedeelte, wordt, voor zover bekend, op dit moment bewoond/gebruikt door de eigenaar. Het registergoed is, voor zover de verkoper bekend, nu in gebruik als woonruimte/horecabedrijf.

oppervlakte
Oppervlakte van de woning volgens BAG: 60 m².
Oppervlakte van het bedrijf volgens BAG: 55 m².

bouwjaar
1956.

energie (EPA)
Op www.ep-online.nl staat nog geen definitief energielabel van het registergoed geregistreerd. Er is wel een voorlopig energielabel, te weten E.

milieu
Volgens een melding op de internetsite ''bodemloket'' ingezien op negentien juni tweeduizend twintig (19-06-2020), is geen informatie beschikbaar over bodemverontreiniging met betrekking tot het registergoed.

ontruiming
Voor zover na de veiling blijkt dat sprake is van bewoning/gebruik door de eigenaar en/of personen die zich zonder recht of titel in het registergoed bevinden en als zodanig niet bekend waren aan de koper, kan de koper deze personen tot ontruiming
dwingen op de wijze als in artikel 525 lid 3 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
is bepaald.

overige bepalingen
De bestemming volgens de BAG-viewer is: voor huisnummer 4: woonfunctie en voor huisnummer 6: woonfunctie/industriefunctie. Volgens de op de site gepubliceerde verklaring bestemming en gebruik van de gemeente is de bestemming van huisnummer 6 bestemd te gebruiken ten behoeve van horeca in de categorie d2 tot en met b.

gunning
Gunningstermijn is 6 dagen.FINANCIËLE INFORMATIE

lasten per jaar
OZB € 251,56
Rioolheffing € 221,89

kosten koper
Op grond van artikel 9 lid 2 van de AVVE worden
aan de koper in rekening gebracht:
- het honorarium van de notaris (waaronder begrepen de kosten van het maken, bespreken en ondertekenen van de koopovereenkomst en de leveringsakte bij onderhandse executoriale verkoop);
- de overdrachtsbelasting;
- het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche;
- de kosten van ontruiming na de aflevering;
- de kosten waarvoor de koper op grond van de wet aansprakelijk is;
- de inzetpremie;
- de kosten van doorhaling van de inschrijvingen van hypotheken, beperkte rechten en beslagen;
- de kosten van advertenties en biljetten, afslagersloon, zaalhuur en/of de website;
- de eventuele andere kosten van de voorbereiding en organisatie van de executoriale verkoop.
Indicatie van de veilingkosten: € 11.350,00.

In aanvulling daarop worden de volgende kosten aan de koper in rekening gebracht:
- de explootkosten;
- de kosten van het in beheer nemen van het registergoed, zoals door de verkoper aan de voorzieningenrechter verzocht en/of het onder zich nemen van het registergoed door de verkoper;
- de kosten van het door de verkoper inroepen van het huurbeding;
- (bij onderhandse executoriale verkoop) de kosten van de voorbereiding en indiening van het verzoekschrift, de behandeling ter zitting bij de voorzieningenrechter en alle overige werkzaamheden en kosten die met deze procedure verband houden, in de ruimste zin van het woord.

plok
1% incl. BTW t.l.v. koper.

belasting
Voor zover de verkoper bekend, is met betrekking tot de levering geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd. Omdat het hier om een gedeeltelijk woonruimte en gedeeltelijk ''industrieruimte'' betreft zal gedeeltelijk twee procent (2 %) overdrachtsbelasting en gedeeltelijk zes procent (6 %) overdrachtsbelasting over de koopsom aan de koper in de veiling in rekening worden gebracht. De verhouding zal na overleg tussen de koper in de veiling en de notaris worden vastgesteld.

Financieel

Plok 1% incl BTW t.l.v. koper
Indicatie veilingkosten € 11350 (per 04-08-2020 om 15:38 )

Lasten

OZB € 251,56 per jaar
Rioolheffing € 221,89 per jaar

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Overige documenten PDF horecavergunning 6 nov 2015
PDF verklaring bestemming en gebruik 19 febr 20
Kadastrale kaart PDF

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 23-08-2020 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.