Veilingdatum
07 september 2020
Vanaf
18:00
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Executieveiling (hypotheek)
Dossiernummer
44851
Status
Gegund

Attentie

LET OP: er kan bezichtigd worden

Omschrijving

Entree appartement middels lift (of trap). Keuken bevindt zich aan de galerijkant. Woonkamer grenst aan balkon met uitzicht op Schiphol. 2 Slaapkamers. Badkamer.
In de onderbouw is een berging.

Oppervlakte volgens BAG: 58 m².

De bank heeft het huurbeding ingeroepen.

Kenmerken

  • Type registergoed: Appartement - Galerijflat
  • Kamers: 3
  • Gebruik: Leegstaand
  • Soort eigendom: Erfpacht
  • Bouwjaar: 1969
  • Oppervlakte wonen: 58 m²
  • Inhoud: 199 m³

Kadastrale informatie

1. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op de twaalfde verdieping van het flatgebouw, te 1069 EG Amsterdam, Langswater 772, kadastraal bekend gemeente Sloten Noord-Holland, sectie G, nummer 5998 A-103, uitmakende het onverdeeld achtenzestig/negenduizend vijfhonderd eenenzeventigste (68/9.571e) aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het voortdurend recht van erfpacht van de percelen grond, eigendom van de gemeente Amsterdam, met de rechten van de erfpachter op de zich op die grond bevindende opstallen van een flatgebouw, voorzien van centrale verwarming, bevattende vijfenzestig (65) driekamerwoningen en tweeënvijftig (52) vierkamerwoningen, bergruimten, drie (3) liftinstallaties, een centraal antennesysteem en andere dienstruimten, alsmede een (1) bijgebouw omvattende zeven (7) garageboxen en een (1) bijgebouw omvattende acht (8) garageboxen, plaatselijk bekend Langswater 668 tot en met 799 te Amsterdam, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Sloten Noord-Holland, sectie G, nummers 1300, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232 en 1234, tezamen groot elf are zevenentachtig centiare; 2. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de berging op de begane grond van het flatgebouw, plaatselijk niet nader aangeduid, kadastraal bekend gemeente Sloten Noord-Holland, sectie G nummer 5998 A-231, uitmakende het onverdeeld zeven/negenduizend vijfhonderd eenenzeventigste (7/9.571e) aandeel in de voormelde gemeenschap.

Download hier de kadastrale kaart: PDF

Bezichtigen

donderdag 20 augustus 2020, van 09:00 tot 10:00 uur
vrijdag 4 september 2020, van 16:00 tot 17:00 uur
De bezichtiging wordt begeleid door Geldhof Makelaardij.

Overige informatie

Op 12-de verdieping gelegen appartement. Entree appartement bereikbaar per lift (of trap). Keuken bevindt zich aan de galerijkant. Woonkamer grenst aan balkon met uitzicht op Schiphol. 2 Slaapkamers. Badkamer. In de onderbouw is een berging.

gebruik/oplevering
Het registergoed wordt, voor zover bekend, op dit moment niet meer bewoond door de eigenaar. Het huurbeding én het beheerbeding zijn toegewezen. Het appartement is leeg en ontruimd.

oppervlakte
Volgens BAG 58 m².

bouwjaar
1969.

energie (EPA)
Definitief energielabel: E.

milieu
Volgens een melding op de internetsite ''bodemloket'' ingezien op tien februari tweeduizend twintig (10-02-2020), is geen informatie beschikbaar over bodemverontreiniging met betrekking tot het registergoed.

risico
Het registergoed is een tot bewoning bestemd recht op een aandeel in een onroerende zaak. Op grond van artikel 525 lid 4 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering juncto artikel 18 van de AVVE is het registergoed voor risico van de koper vanaf het moment van inschrijving van het proces-verbaal van toewijzing in de openbare registers.

ontruiming
De door de voorzieningenrechter gegeven ontruimingstermijn is drie (3) dagen na betekening van de beschikking. Pas na het aflopen van deze termijn kan de koper tot ontruiming overgaan. De ontruiming komt voor rekening en risico van de koper. De verkoper doet hierbij een beroep op de nietigheid van huur-, pacht- of andere gebruiksrechten en van de vooruitbetaling van huur- of pachtpenningen, alles voor zover deze zijn aangegaan of verricht in strijd met het huurbeding ten behoeve van de verkoper.

VvE
De vereniging van eigenaars met de naam: Vereniging van Eigenaars Langswater 668 tot en met 799 te Amsterdam, gevestigd te Amsterdam, is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 58582827.
- verklaring vereniging van eigenaars
Aan het bestuur van de vereniging van eigenaars is tijdig gevraagd verklaringen af te geven als bedoeld in artikel 5:122 leden 5 en 6 Burgerlijk Wetboek. Daarin staat wat de eigenaar tot op vandaag aan de vereniging van eigenaars is verschuldigd en wat de omvang is van het reservefonds van de vereniging van eigenaars. Van het bestuur is ten tijde van het passeren van de onderhavige akte geen opgave ontvangen.
- toestemming vereniging van eigenaars
Op grond van de statuten of het reglement van splitsing is toestemming nodig van de vereniging van eigenaars voor de overdracht van het appartementsrecht (‘ballotage’).

erfpacht
1. Op het verkochte zijn van toepassing de Algemene bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000, zoals deze zijn vastgesteld door de Raad van de Gemeente Amsterdam bij zijn besluit van vijftien november tweeduizend nummer 689 en opgenomen in een notariële akte en met die akte ingeschreven ten kantore van de Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers (destijds te Amsterdam) op zevenentwintig december tweeduizend in deel 17109 nummer 37 en voorts de bijzondere bepalingen zoals hiervoor vermeld.
2. Het recht van erfpacht is voortdurend. Het recht van erfpacht kan voor het eerst worden herzien per een november tweeduizend eenenveertig, terwijl de canon kan worden aangepast, voor het eerst op een november tweeduizend achttien.
3. De in de erfpachtvoorwaarden toegestane bestemming is koopwoning casu quo berging.
4. De canon is gesplitst.
5. De canon bedraagt voor de periode 1 november 2019 tot 31 oktober 2020 eenenvijftig euro en tweeëntwintig eurocent (€ 51,22) per jaar, te voldoen in halfjaarlijkse termijnen per de eerste mei en eerste november van ieder jaar.

De einddatum van het tijdvak en het erfpachtrecht is 31 oktober 2041. Deze einddatum blijft na de splitsing in appartementsrechten ongewijzigd. Per 1 november 2041 zal een nieuw tijdvak aanvangen en zullen de canon en de grondwaarde worden herzien, volgens de procedure zoals is vastgesteld in artikel 11 van de AB 2000, met alle hieraan verbonden rechtsgevolgen.

overige bepalingen
Akte de command is niet mogelijk.
Het huurbeding én het beheerbeding zijn toegewezen.

gunning
Gunningstermijn is 6 dagen.

FINANCIËLE INFORMATIE

lasten per jaar
Canon € 51,22
OZB € 60,88
Rioolheffing € 138,33
Waterschapslasten € 51,22

achterstallige lasten
Canon € 156,03
VvE € 3.946,36

VvE
Jaarlijkse bijdrage € 2.152,56.

kosten koper
Aan de koper in rekening gebracht:
- het honorarium van de notaris op basis van een uurtarief van twee honderd vijf en twintig euro (€ 225,00) exclusief BTW voor alle veilingwerkzaamheden (waaronder indien de notaris deze werkzaamheden verricht, de kosten van het maken, bespreken en ondertekenen van de koopovereenkomst, het indienen en de behandeling van het verzoekschrift tot goedkeuring van de koopovereenkomst en het maken, bespreken en ondertekenen van de leveringsakte bij onderhandse executoriale verkoop);
- de overdrachtsbelasting;
- het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche;
- de kosten van ontruiming na de aflevering;
- de kosten waarvoor de koper op grond van de wet aansprakelijk is.
Indicatie veilingkosten € 5.350,00.

plok
1% incl. BTW t.l.v. verkoper.

belasting
Voor zover de verkoper bekend, is met betrekking tot de levering geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.


Overige eigendomgegevens

Tijdvak erfpacht loopt tot 31 oktober 2041. Algemene bepalingen 2000 zijn van toepassing. De canon bedraagt voor de periode 1 november 2019 tot 31 oktober 2020 € 51,22 per jaar en wordt jaarlijks geïndexeerd.

Financieel

Plok 1% incl BTW t.l.v. verkoper
Indicatie veilingkosten € 11450 (per 07-09-2020 om 10:14 )
In de kosten van de notaris is de achterstand VvE verwerkt, de achterstand canon en mutatiekosten (per 31-07-2020 om 10:35)

Lasten

Canon € 51,22 per jaar
OZB € 60,88 per jaar
Rioolheffing € 138,33 per jaar
Waterschapslasten € 51,22 per jaar
VvE € 2152,56 per jaar

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Overige documenten PDF algemene bepalingen erfpacht amsterdam 2000
PDF splitsingsakte met tekening
Kadastrale kaart PDF

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 23-08-2020 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.