Veilingdatum
29 juni 2020
Vanaf
18:00
Locatie
internet-only
Soort veiling
Executieveiling (hypotheek)
Dossiernummer
44793
Status
Gegund

Omschrijving

a) het woonhuis met garage, (onder)grond en verder aanbehoren, plaatselijk bekend Nigtevechtseweg 35, 3633 XR Vreeland, kadastraal bekend gemeente Vreeland, sectie B, nummer 1359, groot acht are negentig centiare;
(b) een perceel grasland, plaatselijk bekend Nigtevechtseweg te Vreeland, kadastraal bekend gemeente Vreeland, sectie B, nummer 1715, groot vierentwintig are zevenendertig centiare;
(c) een perceel grasland, plaatselijk bekend bij Nigtevechtseweg 35 te Vreeland, kadastraal bekend gemeente Vreeland, sectie B, nummer 1756, groot vijftien are vijftig centiare; en
(d) een weg, plaatselijk bekend Nigtevechtseweg te Vreeland, kadastraal bekend gemeente Vreeland, sectie B, nummer 1667, groot zes are vijfentwintig centiare,

Kenmerken

  • Type registergoed: Vrijstaande woning
  • Soort eigendom: Vol eigendom
  • Bouwjaar: 1969

Kadastrale informatie

a) kadastraal bekend gemeente Vreeland, sectie B, nummer 1359, groot acht are negentig centiare; (b) kadastraal bekend gemeente Vreeland, sectie B, nummer 1715, groot vierentwintig are zevenendertig centiare; (c) kadastraal bekend gemeente Vreeland, sectie B, nummer 1756, groot vijftien are vijftig centiare; en (d) kadastraal bekend gemeente Vreeland, sectie B, nummer 1667, groot zes are vijfentwintig centiare,

Download hier de kadastrale kaart: PDF

Bezichtigen

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Overige informatie

Woonhuis met garage, (onder)grond en verder aanbehoren.

gebruik/oplevering
Voor zover bekend is het Registergoed in eigen gebruik en dient op grond van de hypotheekvoorwaarden leeg en ontruimd te worden opgeleverd voor het tekenen van de kwitantiekooppenning.

oppervlakte
- Wonen circa 160 m².
- Overige inpandige ruimte circa 23 m²
- Externe bergruimte circa 55 m²
- Perceeloppervlakte 5.502 m².
Bovenvermelde metrages zijn niet conform de NEN-2580 norm opgemeten.

bouwjaar
1969.

energie (EPA)
Verkoper beschikt niet over een energieprestatiecertificaat of een daaraan gelijkwaardig document als bedoeld in de Regeling.

publiekrechtelijke beperkingen
Met betrekking tot bekende publiekrechtelijke beperkingen als bedoeld in artikel 2 van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken ten aanzien van het Registergoed, wordt te dezen vermeld dat er geen aantekening in voormelde openbare registers staat vermeld.

risico
Verkoper geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent datgene dat hij terzake het registergoed meedeelt, dan wel heeft meegedeeld of waarvan mededeling achterwege blijft.

ontruiming
De uitoefening van de in artikel 3:264 van het Burgerlijk Wetboek vermelde bevoegdheid (tot ontruiming) wordt aan de koper overgelaten. De uitoefening van de bevoegdheid geschiedt voor rekening en risico van de koper.

overige bepalingen
Voor erfdienstbaarheden en grensoverschrijdende afbakening wordt verwezen naar de bijzondere veilingvoorwaarden.

gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde object niet te gunnen en zal zich hierover uiterlijk op de zesde werkdag na de afslag uitspreken.

FINANCIËLE INFORMATIE

kosten koper
Voor rekening van koper komen:
a. de overdrachtsbelasting en de verschuldigde omzetbelasting;
b. het honorarium van de notaris;
c. het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherches;
d. de kosten van ontruiming.
e. eventueel verschuldigde omzetbelasting over de hiervoor genoemde bedragen.
Indicatie van de kosten € 13.424,25.

waarborgsommen
Koper dient uiterlijk 30 juni 2020 bij de notaris te storten een bedrag ter grootte van 10 procent van de verkoopprijs.

betaling koopsom
De koopsom dient uiterlijk vier weken na veiling te worden voldaan.

plok
1% incl. BTW t.l.v. verkoper.

belasting
Voor zover aan Schuldeiseres bekend is terzake van de levering van het Registergoed geen omzetbelasting, wel overdrachtsbelasting verschuldigd.

Financieel

Plok 1% incl BTW t.l.v. verkoper
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 08-06-2020 om 09:58)

Lasten

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Overige documenten PDF 44793_Bodemloketrapport (1).PDF
PDF 44793_def.Brochure Nigtechtseweg 35 te Vreeland veiling 29 juni 2020.PDF
PDF 44793_Geoloket ODRU Nigtevechtseweg 35 Vreeland.PDF
PDF 44793_kad. plannen.PDF
Kadastrale kaart PDF

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 14-06-2020 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.