Veilingdatum
07 september 2020
Vanaf
18:00
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Executieveiling (hypotheek)
Dossiernummer
44788
Status
Gegund

Omschrijving

Woonhuis met ondergrond, erf, tuin en verdere bestanddelen, staande en gelegen te 1318 HJ Almere, plaatselijk bekend als Jeroen Boschplantsoen 148.

Oppervlakte volgens BAG: 110 m².

Kenmerken

  • Type registergoed: Tussenwoning
  • Gebruik: Overig
  • Soort eigendom: Vol eigendom
  • Oppervlakte perceel: 143 m²

Kadastrale informatie

Kadastraal bekend gemeente Almere, sectie P, nummer 2912, groot één are en drieënveertig centiare (01.43 are); belast met een beperkt recht ten behoeve van de naamloze vennootschap: Liander Infra N.V., gevestigd te Arnhem aan de Utrechtseweg 68, (postcode 6812 AH);

Bezichtigen

Geen bezichtiging mogelijk

Overige informatie

Tussenwoning met ondergrond, erf, tuin en verdere bestanddelen.

gebruik/oplevering
Voor zover aan de Verkoper bekend, is de Onroerende Zaak in strijd met het huurbeding als bedoeld in artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek geheel of gedeeltelijk verhuurd aan (een) derde(n).

oppervlakte
Oppervlakte volgens BAG 110 m².
Perceel oppervlakte 143 m².

bouwjaar
1999.

bijzondere lasten en beperkingen
Voor de diverse lasten en beperkingen verwijzen wij naar artikel 4 van de gepubliceerde bijzondere voorwaarden.

risico
De Onroerende Zaak wordt afgeleverd in de feitelijke staat waarin het zich op het moment van de Aflevering bevindt of blijkt te bevinden; ook indien deze afwijkt van de feitelijke staat ten tijde van het uitbrengen van het Bod waarvoor is gegund.
De Verkoper staat niet in voor de afwezigheid van materiële en/of immateriële gebreken in en/of aan de Onroerende Zaak, waaronder mede begrepen eventuele verontreiniging van de tot de Onroerende Zaak behorende bodem.
Het risico van aanwezigheid van bewoners en/of gebruikers in de Onroerende Zaak ten tijde van de Aflevering komt voor rekening van de Koper.
Het risico dat het feitelijke gebruik van de Onroerende Zaak vóór of ten tijde van de Verkoop dan wel het door de Koper voorgenomen gebruik van de Onroerende Zaak op publiekrechtelijke of privaatrechtelijke gronden al dan niet is toegestaan komt voor rekening van de Koper.

ontruiming
3.1 De Koper wordt geadviseerd – doch is niet verplicht - om te onderzoeken of naar zijn oordeel de feitelijke levering van de Onroerende Zaak kan plaatsvinden in goed overleg met de Rechthebbende en/of de gebruikers van de Onroerende Zaak.
3.2 Indien de Onroerende Zaak bij de Rechthebbende (en de zijnen) in gebruik is, dan kan de Koper de ontruiming van de Onroerende Zaak bewerkstelligen met behulp van een deurwaarder, desnoods eveneens met behulp van de sterke arm, uit kracht van:
1. in geval van de Onderhandse Verkoop: een grosse van de daartoe strekkende beschikking als bedoeld in artikel 3:268 lid 2 Burgerlijk Wetboek van de daartoe bevoegde voorzieningenrechter; dan wel
2. in geval van de Veiling: de grosse van het Proces-verbaal van toewijzing en de ondertekende Notariële verklaring betaling.
Indien de deurwaarder belast met de ontruiming van de Onroerende Zaak een nadere titel voor de ontruiming van de Onroerende Zaak verlangt, dan dient de Koper daarin voor eigen rekening en risico te voorzien.
3.3 Indien de Onroerende Zaak bij iemand in gebruik is die zich zonder recht of titel in de Onroerende Zaak bevindt en als zodanig niet bekend was aan de Koper, dan kan de Koper de ontruiming van de Onroerende Zaak bewerkstelligen op gelijke wijze als vermeld in Artikel 3.2.

overige bepalingen
De bank heeft voorafgaand aan de veiling een beroep op het huurbeding gedaan. Op 8 juli 2020 is de beschikking afgegeven, waarbij het beroep op het huurbeding is toegekend. De woning wordt thans anti-kraak bewoond en zal conform de beschikking niet voor 15 oktober 2020 mogen worden ontruimd. Een eventuele ontruiming komt voor rekening en risico van de veilingkoper.

Indien de voorgenomen veilingdatum van zeven september tweeduizend twintig uitgesteld zal worden, verschuift de datum van een eventuele ontruiming, zoals hiervoor bedoeld met zes (6) weken na datum van veiling en ingeval de veiling zal plaatsvinden ingevolge artikel 3:268 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek met vier (4) weken na datum van goedkeuring van de koopovereenkomst door de daartoe bevoegde rechter.

FINANCIËLE INFORMATIE

lasten per jaar
OZB € 302,33
Rioolheffing € 161,71
Waterschapsbelasting € 108,43

achterstallige lasten
Waterschapsbelasting € 323,70

WOZ
€ 247.000

kosten koper
Indicatie van de veilingkosten: € 5.000.

waarborgsommen
In afwijking van het bepaalde in artikel 12 lid 1 AVVE 2017 bedraagt de waarborgsom ten minste vijftien duizend euro (€ 15.000,00) te betalen uiterlijk twee (2) werkdagen na de Gunning.

betaling koopsom
De Koopprijs en al het overige dat de Koper uit hoofde van de Koopovereenkomst verschuldigd is: uiterlijk dertig (30) dagen na de datum waarop de daartoe bevoegde voorzieningenrechter de Koopovereenkomst onvoorwaardelijk zal hebben goedgekeurd dan wel uiterlijk dertig (30) dagen nadat de door de daartoe bevoegde voorzieningenrechter voorwaardelijk goedkeurde Koopovereenkomst onvoorwaardelijk zal zijn geworden, een en ander onder verrekening van de in artikel 12 AVVE 2017 bedoelde waarborgsom, alsmede de eventueel door de Notaris daarover te vergoeden rente.

plok
1% van de inzetsom t.l.v. de bank/verkoper.

belasting
De wegens de verkrijging van het Registergoed verschuldigde overdrachtsbelasting is geheel voor rekening van de Koper. Wegens de levering van het Registergoed is van rechtswege geen omzetbelasting verschuldigd.

Financieel

Plok 1% van de inzetsom t.l.v. van de bank/verkoper.
Indicatie veilingkosten € 5000 (per 05-03-2020 om 14:35 )
kosten eventuele onderhandse executieverkoop komen voor rekening van de veilingkoper en komen erbij (per 05-03-2020 om 14:29)

Lasten

waterschapsbelasting € 108,43 per jaar
rioolheffing € 161,71 per jaar
ozb belasting € 302,33 per jaar

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 23-08-2020 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.