Veilingdatum
20 april 2020
Vanaf
18:00
Locatie
internet-only
Soort veiling
Executieveiling (hypotheek)
Dossiernummer
44771
Status
Gegund

Omschrijving

Een kavel bouwterrein, gelegen aan de Bosstraat 109-111 te Winkel, gemeente Niedorp,
kadastraal bekend gemeente Niedorp sectie B nummer 1576, groot dertien are zeventig
centiare.

Kenmerken

  • Type registergoed: Overige bog
  • Gebruik: Overig
  • Soort eigendom: Vol eigendom
  • Oppervlakte perceel: 1370 m²

Kadastrale informatie

Een kavel bouwterrein, gelegen aan de Bosstraat 109-111 te Winkel, gemeente Niedorp, kadastraal bekend gemeente Niedorp sectie B nummer 1576, groot dertien are zeventig centiare.

Bezichtigen

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Overige informatie

Een kavel bouwterrein.

gebruik/oplevering
Het registergoed is, voor zover bekend, op dit moment in gebruik bij de eigenaar. Uit onderzoek ter plaatse is niet gebleken van gebruik van het registergoed door de eigenaar of anderen.

oppervlakte
1370 m².

bouwjaar
n.v.t.

energie (EPA)
n.v.t.

publiekrechtelijke beperkingen
Er zijn geen publiekrechtelijke beperkingen met betrekking tot het registergoed bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de kadastrale registratie. Dit blijkt uit informatie van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers. De koper aanvaardt deze beperking(en) door een bod uit te brengen. De verkoper is niet bekend met feiten of omstandigheden waaruit blijkt dat deze informatie onjuist of onvolledig is of dat er andere inschrijfbare publiekrechtelijke beperkingen zijn, die niet zijn ingeschreven. De koper is ervan op de hoogte dat overheidsorganen op grond van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen vier dagen de tijd hebben voor inschrijving van de beperking in het gemeentelijke beperkingenregister. Bij perceelsveranderingen hebben overheidsorganen vier weken de tijd voor deze inschrijving. Inschrijvingen in de registers na vandaag zijn voor risico van de koper.

milieu
Het is de verkoper niet bekend of het registergoed is verontreinigd met giftige, chemische en/of andere gevaarlijke stoffen. Het is de verkoper ook niet bekend of zich in het registergoed (ondergrondse) olie- en/of septic tanks bevinden. Het is hem verder niet bekend of zich in het registergoed asbesthoudende en/of andere voor de gezondheid schadelijke materialen bevinden. Volgens een bericht van Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD) met datum dertig januari tweeduizend twintig, is geen informatie beschikbaar over bodemverontreiniging met betrekking tot het registergoed.

risico
Het registergoed is geen tot bewoning bestemde onroerende zaak. Op grond van artikel 19 van de AVVE is het registergoed voor risico van de koper vanaf het moment van gunning.

overige bepalingen
- kwalitatieve verplichtingen
In het kader van voormelde koopovereenkomst is door verkoper en koper bedongen dat met betrekking tot het verkochte een kwalitatieve verplichting, 5 zoals bedoeld in artikel 6:252 van het Burgerlijk Wetboek, dient te worden gevestigd. Ter uitvoering van het vorenstaande wordt bij deze gevestigd ten behoeve van verkoper en ten laste van de rechthebbende van het verkochte en de rechtverkrijgende(n) in de eigendom de navolgende kwalitatieve verplichting: de verplichting tot het gedogen dat in, aan, boven of onder het verkochte en/of de daarop te stichten opstallen, zodanige palen, kabels, draden, isolatoren, rozetten en pijpleidingen in verband met geleidingen voor water, gas, elektriciteit, telefoon, radio, televisie of andere openbare doeleinden alsmede verkeers- en/of straatnaamborden worden aangebracht en onderhouden als verkoper en/of (een) openbaar nutsbedrijf of nutsbedrijven nodig achten. De vestiging van deze verplichting is geschied om niet, en onder het beding dat de verplichting overgaat op de rechthebbende(n) onder bijzondere titel en dat mede gebonden zullen zijn degenen die van de rechthebbende(n) een recht tot gebruik zullen verkrijgen met betrekking tot het verkochte.
- erfdienstbaarheden
De hiervoor gemelde kwalitatieve verplichting wordt bij deze voor zover mogelijk en noodzakelijk tevens gevestigd als erfdienstbaarheid ten behoeve en ten laste van het verkochte en ten behoeve en ten laste van de overige goederen onderdeel uitmakende van het bouwplan.

FINANCIËLE INFORMATIE

lasten per jaar
OZB € 199,00
Waterschapslasten € 15,44 (tarief 2019)

kosten koper
An de koper worden in rekening gebracht:
- het honorarium van de notaris (waaronder begrepen de kosten van het maken, bespreken en ondertekenen van de koopovereenkomst en de leveringsakte bij onderhandse executoriale verkoop);
- de omzetbelasting;
- het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche, begroot op driehonderdveertien euro en vijftig cent (€ 314,50);
- de (eventuele) kosten van ontruiming na de aflevering;
- de kosten waarvoor de koper op grond van de wet aansprakelijk is;
- de inzetpremie;
- de kosten van doorhaling van de inschrijvingen van hypotheken, beperkte rechten en beslagen;
- de kosten van advertenties en biljetten, afslagersloon, zaalhuur en/of de website;
- de eventuele andere kosten van de voorbereiding en organisatie van de executoriale verkoop.
In aanvulling daarop worden de volgende kosten aan de koper in rekening gebracht:
- de explootkosten.

Indicatie veilingkosten € 5.350,00.

waarborgsommen
De in artikel 27 lid 6 van de AVVE vermelde opschortende voorwaarde is niet van toepassing op de verplichting van de koper tot betaling van de waarborgsom.

belasting
Voor zover de verkoper bekend, is met betrekking tot de levering wél omzetbelasting, maar géén overdrachtsbelasting verschuldigd.

Financieel

Plok 1% incl BTW t.l.v. verkoper
Indicatie veilingkosten € 5350 (per 29-01-2020 om 12:22 )
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 20-04-2020 om 10:44)

Lasten

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Overige documenten PDF Eigendomsbewijs
PDF Ruimtelijke plannen 2 Bosstraat 109-111
PDF Ruimtelijke plannen Bosstraat 109-111
PDF Tekening perceel
PDF Foto perceel Bosstraat 109-111
PDF uittreksel_kadastrale_kaart_1731SC109109a_TERREIN (NIEUWBOUW BEDRIJVIGHEID)_29-01-2020_10-51-17
PDF INTERNET Rectificatie veilingvoorwaarden 2020-02-28_12 49
Kadastrale kaart PDF

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 05-04-2020 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.