Veilingdatum
16 maart 2020
Vanaf
18:00
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Executieveiling (hypotheek)
Dossiernummer
44713
Status
Onderhands verkocht

Omschrijving

Vrijstaande woning met tuin.

Begane grond;
Voortuin met twee parkeerplaatsen, entree, hal, meterkast en stadsverwarming, kantoor/slaapruimte, toilet met fonteintje, woonkamer met open keuken en toegang tot de tuin gelegen aan het water.
Vanuit de hal via een luik naar de kelder.
Eerste verdieping; drie slaapkamers waarvan 1 slaapkamer met een badkamer voorzien douche en wastafel. Bij de twee andere slaapkamers, toilet met fonteintje en een wasruimte met wasmachine aansluiting.

Kenmerken

  • Type registergoed: Vrijstaande woning
  • Kamers: 5
  • Soort eigendom: Erfpacht
  • Bouwjaar: 2013
  • Oppervlakte wonen: 191 m²
  • Inhoud: 596 m³
  • Oppervlakte perceel: 290 m²

Kadastrale informatie

Gemeente Amsterdam, sectie AU, nummer 2835.

Bezichtigen

Geen bezichtiging mogelijk

Overige informatie

Vrijstaande woning met tuin.

gebruik/oplevering
Ten tijde van de inspectie heeft de directie-makelaar de woning niet kunnen betreden. De directie-makelaar heeft niet kunnen constateren of het object ten tijde van de inspectie door de eigenaar in gebruik is, dan wel dat de woning door derde wordt bewoond. Volgens ingewonnen informatie is de woning bewoond.

oppervlakte
191 m².

bouwjaar
2013.

energie (EPA)
Verkoper beschikt niet over een energielabel of een daaraan gelijkwaardig document als bedoeld in de Regeling energieprestatie gebouwen en zal daar ook voorafgaand aan de levering niet over beschikken. Koper aanvaardt dit gegeven en maakt geen aanspraak op verstrekking van één van voornoemde documenten. De koper is zich ervan bewust dat indien hij een energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen wenst te verkrijgen, hij daartoe zelf dient zorg te dragen.

milieu
Er is geen technisch- of milieuonderzoek uitgevoerd door verkoper. Verkoper heeft geen asbestinventarisatie uit laten voeren. Alle in verband daarmede voorzienbare of te verwachten tekortkomingen komen volledig voor risico van koper. Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van asbest kan voortvloeien.

risico
Koper dient zichzelf ervan te vergewissen dat het verkochte (inclusief installaties) beschikt over de normale en door koper specifiek gewenste eigenschappen. Verkoper staat er niet voor in dat het verkochte (inclusief installaties) bij de eigendomsoverdracht de feitelijke eigenschappen zal bezitten die voor het normale c.q. het door koper specifieke beoogde gebruik nodig zijn. Elk risico dat dit gebruik niet mogelijk of toegestaan zal zijn, is voor rekening van de koper. Koper dient genoegzaam bekend zijn met de staat van het verkochte, de zich daarop bevindende opstallen alsmede de fundering daarvan. Koper zal verkoper niet aanspreken voor eventuele aan het verkochte (inclusief installaties) geconstateerde of te constateren (verborgen) (technische) gebreken en tekortkomingen, door welke oorzaak ook ontstaan.

erfpacht
Voortdurend recht van erfpacht (Gemeente Amsterdam). Datum vestiging 1 november 2008. De erfpacht is afgekocht. De eerstkomende herzieningsdatum canon en indexering is 1 november 2058.

gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde object niet te gunnen en zal zich hierover uiterlijk op de zesde werkdag na de afslag voor 17:00 uur uitspreken.

FINANCIËLE INFORMATIE

kosten koper
De notaris geeft hieronder een opgave per voormelde datum van de door koper verschuldigde kosten bij de onderhavige executoriale verkoop (zowel via de openbare veiling ex artikel 3: 268 lid 1 BW als via de onderhandse verkoop ex artikel 3: 268 lid 2 BW).
Deze opgave is een schatting van de kosten en met zorg berekend. Dit geeft geen garantie voor een juiste en volledige opgave. Mogelijk zijn de kosten hogen dan hieronder opgegeven. Dat is voor risico van de koper.

Voor rekening van de koper komen honorarium notaris, kadastrale recherche en kadastrale inschrijving begroot op totaal excl. BTW € 3.600,30 (totaal incl. BTW € 4.500,86).

overige kosten:
- Overdrachtsbelasting (over de waarde van woning is niet 6% maar 2/o overdrachtsbelasting verschuldigd).
- Eventuele kosten akte de command € 285,00 excl btw (inclusief kosten KNB kwaliteitsfonds)
- Eventuele kosten van ontruiming

waarborgsommen
Betaling waarborgsom of afgifte bankgarantie:
In afwijking van het bepaalde in artikel 10 lid 1 sub b AVVE dient door de koper uiterlijk vijf werkdagen na de gunning de waarborgsom volgens artikel 12 lid 1 van de AVVE te worden voldaan of dient volgens artikel 12 lid 4 een garantieverklaring te worden afgegeven.

In afwijking van artikel 10 AVVE dient de koper uiterlijk zeventien maart tweeduizend twintig om veertien uur bij de notaris te storten een bedrag ter grootte van tien procent van de koopprijs ter voldoening van de kosten als vermeld onder artikel 9 lid 1 van de AVVE.

betaling koopsom
In afwijking van het bepaalde in artikel 10 lid 1 onder c AVVE dient de koopsom uiterlijk vier weken na veiling te worden betaald.

belasting
Voor zover aan Schuldeiseres bekend is terzake van de levering van het Registergoed geen omzetbelasting, wel overdrachtsbelasting verschuldigd.Financieel

Plok 1% incl BTW t.l.v. verkoper
Indicatie veilingkosten € 4501 (per 14-02-2020 om 13:55 )
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 14-02-2020 om 13:51)

Lasten

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Overige documenten PDF Bestemmingsplan IJburg 1e fase
PDF bestemmingsplanregels
PDF Bodemloketrapport (1)
PDF Bodemrapportage_makelaar_Dynamisch_Rapport
PDF geo93-algemene_bepalingen_amsterdam_verzameld
PDF Ruimtelijke plannen
PDF Uittreksel kadastrale kaart met omgevingskaart Amsterdam AU 2835
PDF uittreksel veilingvoorwaarden Mattenbiesstraat 116 te Amsterdam
PDF 44713_DEF. Veilingbrochure Mattenbiesstraat 116 1087 ER Amsterdam executie 16 maart 2020.PDF

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 01-03-2020 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.