Veilingdatum
20 april 2020
Vanaf
18:00
Locatie
internet-only
Soort veiling
Executieveiling (hypotheek)
Dossiernummer
44699
Status
Vervallen

Omschrijving

Bedrijfspand met werkplaats en (bedrijfs)woning, ondergrond en verder toebehoren te 2152 NA Nieuw-Vennep, plaatselijk bekend als IJweg 1438, (achter het woonhuis met nummer 1440), bij het kadaster bekend als gemeente HAARLEMMERMEER sectie AE, nummers:
- 589, groot tweeduizend vierhonderd zestig vierkante meter (2.460 m2);
- 594, groot tweeduizend éénhonderd veertig vierkante meter (2.140 m2);
- 595, groot vijfduizend tweehonderd tachtig vierkante meter (5.280 m2);
gemelde percelen 594 en 595 zijn belast met een opstalrecht nutsvoorzieningen op een gedeelte van het perceel ten behoeve van het Hoogheemraadschap van Rijnland, gevestigd in Leiden; en dat bij gemelde percelen 594 en 595 de navolgende aantekening is opgenomen:

"Publiekrechtelijke beperking Basisregistratie Kadaster: Besluit op basis van Belemmeringenwet Privaatrecht;
Betrokken bestuursorgaan: De Staat (Infrastructuur en Waterstaat)
Vermeld in stukken:
Hyp4 72868/00136, ingeschreven op 29-03-2018 om 09:00, Naamswijziging rechtspersoon Hyp4 59220/00014, ingeschreven op 08-12-2010 om 12:40, Naamswijziging rechtspersoon Afkomstig uit stuk: Hyp4 56584/130, ingeschreven op 04-06-2009 om 09:00
Aanvullend stuk: Hyp4 56804/1, ingeschreven op 17-06-2009 om 09:00
Is aanvulling op Hyp4 56584/130”

Kenmerken

  • Type registergoed: Bedrijfspand
  • Gebruik: Onbekend
  • Oppervlakte perceel: 9880 m²

Bezichtigen

Geen bezichtiging mogelijk

Overige informatie

Bedrijfspand met werkplaats en (bedrijfs)woning, ondergrond en verder toebehoren.

gebruik/oplevering
Blijkens opgave van de gemeente waar het registergoed is gelegen, staat de eigenaar niet ingeschreven als bewoner op het adres van het registergoed.
Volgens opgaaf van de gemeente staan geen personen ingeschreven als bewoner.
Het registergoed is, voor zover verkoper bekend, nu in gebruik als terrein voor akkerbouw.
Het registergoed wordt geleverd onder gestanddoening van de lopende huurovereenkomst.
Indien het registergoed is verhuurd, gaan de rechten en plichten uit de huur op de koper over voor zover de wet dit voorschrijft.
Indien het registergoed ten tijde van de levering in gebruik is en niet vrij van gebruik wordt geleverd, is het aan de koper om op zijn kosten ontruiming van het registergoed te bewerkstelligen.

oppervlakte
3 percelen grond met totale oppervlakte van 9.880 m².

energie (EPA)
Verkoper verklaarde geen eigenaar te zijn geweest van het registergoed en beschikt derhalve niet over een definitieve energielabel.

milieu
Het is verkoper niet bekend of het registergoed is verontreinigd met giftige, chemische en/of andere gevaarlijke stoffen. Het is verkoper verder niet bekend of zich in het registergoed (ondergrondse) olie- en/of septic tanks bevinden. Het is hem verder niet bekend of zich in het registergoed asbesthoudende en/of andere voor de gezondheid schadelijke materialen bevinden.

risico
Het registergoed is voor risico van koper vanaf de inschrijving van de akte van levering.

FINANCIËLE INFORMATIE

huuropbrengst
€ 1.500/maand
(blijkens huurovereenkomst voor onbepaalde tijd, ingegaan op 1-1-2007).

lasten per jaar
OZB € 435,77

WOZ
€ 149.000

kosten koper
Honorarium notaris € 3.872,00
Kadastrale rechten recherches (3 percelen) € 363,00
Kadastraal tarief inschrijving akten € 144,50
Kosten kwaliteitsfonds KNB (3x) € 29,85
Deurwaarder aanzeggen veiling € 413,62
Leges gemeente € 15,45
Griffierecht rechtbank uitbetaling gelden € 130,00
Griffierecht rechtbank zuivering € 130,00
Openbareverkoop.nl € 1.294,70
St. regioveiling € 1.512,50
Totaal € 7.905,62.

overige kosten:
- 6% overdrachtsbelasting
- Kosten eventuele ontruiming

betaling koopsom
De betaling moet plaatsvinden binnen vier (4) weken nadat de goedkeuring van koopovereenkomst is verleend.

belasting
Voor zover verkoper bekend, is met betrekking tot de levering geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.

Financieel

Plok 1% incl BTW t.l.v. koper
Indicatie veilingkosten € 8000 (per 02-04-2020 om 09:45 )
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 02-04-2020 om 09:45)

Lasten

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Overige documenten PDF Bodemrapportage
PDF huurovereenkomsten uit taxatierapport oktober 2019 aangeleverd door eigenaar
PDF E-mail gemeente Haarlemmermeer 5-2-2020
PDF brondocument 16692-44-HYP4 onroerende zaken
PDF brondocument 56584-130-HYP4 onroerende zaken
Kadastrale kaart PDF

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 05-04-2020 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.