Veilingdatum
10 februari 2020
Vanaf
18:00
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Executieveiling (hypotheek)
Dossiernummer
44639
Status
Gegund

Omschrijving

Appartementsrecht, 3 kamer woning met tuin op de begane grond, aparte berging.

Uitgangspunt is de standaard indeling van de woning, zoals bekend uit het NVM systeem en eigen opnames ter plaatse: hal, toilet, badkamer, 2 slaapkamers, woonkamer, open keuken.

Kenmerken

  • Type registergoed: Appartement
  • Kamers: 3
  • Gebruik: Bewoond/in eigen gebruik
  • Soort eigendom: Vol eigendom
  • Bouwjaar: 1980
  • Oppervlakte wonen: 57 m²
  • Inhoud: 180 m³

Kadastrale informatie

1. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning op de begane grond, plaatselijk bekend 1357 BX Almere, Achterwerf 199, kadastraal bekend gemeente Almere, sectie H, nummer 283, appartementsindexnummer 3, uitmakende het zesentwintig/éénhonderdste (26/100e) onverdeeld aandeel in de gesplitste gemeenschap, ten tijde van de splitsing kadastraal bekend gemeente Zuidelijk Flevoland (thans gemeente Almere) sectie H nummer 265; en 2. de schuur met aan- en toebehoren, staande en gelegen te Almere, Achterwerf, kadastraal bekend gemeente Almere, sectie H, nummer 263, groot acht centiare;

Download hier de kadastrale kaart: PDF

Bezichtigen

Geen bezichtiging mogelijk

Overige informatie

Het huurbeding is ingeroepen en toegewezen

3 kamer appartement op de begane grond, met tuin en aparte berging.

Uitgangspunt is de standaard indeling van de woning, zoals bekend uit het NVM systeem en eigen opnames ter plaatse: hal, toilet, badkamer, 2 slaapkamers, woonkamer, open keuken.

gebruik/oplevering
Bewoond.

oppervlakte
57 m².

bouwjaar
1980.

publiekrechtelijke beperkingen
Het registergoed is, voor zover verkoper bekend, nu in gebruik als woonappartement. Blijkens inzage in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen is de (publiekrechtelijke) bestemming bewoning. Aan verkoper is niet bekend, dat het verkochte per heden onderhevig is aan gemeentelijke- en/of niet-gemeentelijke beperkingen als bedoeld in de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken, waarvan blijkt uit een aantekening in de Openbare Registers.

milieu
Het is verkoper niet bekend of het registergoed is verontreinigd met giftige, chemische en/of andere gevaarlijke stoffen. Het is verkoper verder niet bekend of zich in het registergoed (ondergrondse) olie- en/of septic tanks bevinden. Het is hem verder niet bekend of zich in het registergoed asbesthoudende en/of andere voor de gezondheid schadelijke materialen bevinden. Voor zover aan verkoper bekend, is in het registergoed geen ondergrondse tank voor het opslaan van vloeistoffen aanwezig.

risico
Het registergoed is voor risico van de koper vanaf het moment van de inschrijving van het proces-verbaal van toewijzing in de openbare registers.

VvE
Volgens een bericht met datum veertien december tweeduizend negentien heeft de vereniging van eigenaars besloten de financiële lasten met betrekking tot het registergoed per één mei tweeduizendtwintig te verhogen en wel naar vijftig euro (€ 50,00) per maand.
Aan het registergoed is tevens verbonden het aandeel van de verkoper in het aanwezige reserve- en/of onderhoudsfonds van de genoemde vereniging van eigenaars. Het aan het registergoed verbonden aandeel in het(de) reservefondsen van de vereniging van eigenaars bedraagt per heden éénduizend tweehonderdvijftig euro en drieëntwintig eurocent (€ 1.250,23).

overige bepalingen
Ten aanzien van de op het registergoed van toepassing zijnde erfdienstbaarheden, bijzondere bepalingen en/of bedingen wordt verwezen naar akte van levering (deel 57398 nummer 99), waarin ondermeer woordelijk staat vermeld:
''(aanvang citaat) Erfdienstbaarheden van voetpad. De comparanten verklaarden bij deze te vestigen de erfdienstbaarheden van pad, zoals in den brede omschreven in een akte op elf mei negentienhonderd negenenzeventig voor genoemde notaris Wemes verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Zwolle op veertien mei negentienhonderd negenenzeventig in deel 15 nummer 54 (Zuidelijk Flevoland), welke akte werd gerectificeerd bij akte op achttien mei negentienhonderd negenenzeventig voor genoemde notaris Wemes verleden, in welke eerstgenoemde akte onder meer staat vermeld: De comparant, handelend als gemeld, verklaarde dat in verband met de ligging van de diverse kavels zullen worden gevestigd: Erfdienstbaarheden van voetpad om te komen van en te gaan naar de openbare weg, ten aanzien van welke erfdienstbaarheden zullen gelden de navolgende bepalingen: 1. In het gebruik van de erfdienstbaarheid van voetpad is begrepen het recht een fiets, bromfiets, kinderwagen en dergelijke andere kleine voertuigen aan de hand te leiden. 2. Het is verboden vervoermiddelen als vorenbedoeld alsmede andere voorwerpen op het voetpad te plaatsen. 3. Het is verboden eventuele toegangshekjes tot de tuinen over het pad te laten scharnieren. 4. Het onderhoud van het voetpad, alsmede herstel en vernieuwing daarvan komt voor rekening van de krachtens zakelijk recht tot gebruik gerechtigden van dat pad, ieder voor een evenredig gedeelte, en wel: a. enzovoorts; j. voor het voetpad ter breedte van ongeveer twee meter met de daarnaast gelegen grond langs de achter- respectievelijk voorgrens liggende in de tuinen van de bouwnummers 127, 130, 131, 132, 133 en 138, deze erfdienstbaarheid over en weer ten nutte en ten laste van de bouwnummers 127, 130, 131, 132, 133 en 138, alsmede ten laste van die bouwnummers en ten nutte van bouwnummers 128, 134 en 136 zijnde het evenredig deel als hiervoor sub 4 bedoeld het één/negende gedeelte; (einde citaat).''
Voor zover in bovengenoemde bepalingen verplichtingen voorkomen, welke verkoper verplicht is aan koper/bieder op te leggen, doet hij dat bij deze en wordt één en ander bij deze door koper aanvaard. Voor zover het gaat om rechten die ten behoeve van derden zijn bedongen, worden die rechten bij deze tevens door verkoper voor die derden aangenomen.

FINANCIËLE INFORMATIE

lasten per jaar
OZB € 219,10
Rioolheffing € 154,45
Waterschapslasten € 74,13
Servicekosten VvE € 588,00

achterstallige lasten
OZB € 2.418,45
Servicekosten VvE € 434,20

kosten koper
- de overdrachtsbelasting;
- het honorarium van de notaris;
- het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche;
- de kosten van ontruiming na de aflevering;
- de kosten waarvoor een koper krachtens de wet aansprakelijk is.
Indicatie veilingkosten € 4.500,00.

waarborgsommen
10% van de verkoopprijs uiterlijk op de vijfde dag na veiling

betaling koopsom
Uiterlijk vier weken na gunning.

belasting
Voor zover verkoper bekend, is met betrekking tot de levering geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.


Financieel

Plok 1% incl BTW t.l.v. verkoper
Indicatie veilingkosten € 4500 (per 31-12-2019 om 09:14 )
vierduizend vijfhonderd euro (per 31-12-2019 om 09:14)

Lasten

Rioolheffing € 154,45 per jaar
Waterschapslasten € 74,13 per jaar
Servicekosten vve € 588 per jaar
OZB € 219,10 per jaar

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Kadastrale kaart PDF

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 26-01-2020 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.