Veilingdatum
10 februari 2020
Vanaf
18:00
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Executieveiling (hypotheek)
Dossiernummer
44614
Status
Gegund

Omschrijving

Vermoedelijke indeling van de woning:
Entree, hal, toilet, trapopgang, woonkamer met open keuken.
1-ste verdieping: 3 slaapkamers met badkamer.
2-de verdieping: zolderruimte met al dan niet gerealiseerde extra slaapkamer

Oppervlakte volgens BAG: 152m²

De eigenaar woont er zelf, alsmede "andere personen" die niet tot zijn gezin behoren. Het huurbeding is toegewezen bij beschikking van 14 augustus 2019. De beschikking is betekend op 21 augustus 2019, zodat vanaf die datum de ontruimingstermijn van 30 dagen is aangevangen.
De koper kan te zijner tijd de ontruiming ter hand nemen.

Kenmerken

  • Type registergoed: Tussenwoning
  • Kamers: 4
  • Gebruik: Gedeeltelijk verhuurd
  • Soort eigendom: Vol eigendom
  • Bouwjaar: 1999
  • Oppervlakte wonen: 152 m²
  • Inhoud: 480 m³
  • Oppervlakte perceel: 176 m²

Kadastrale informatie

De tussenwoning met ondergrond, erf, tuin en verdere aanhorigheden, staande en gelegen te 8043 EM Zwolle, Koperslagerstraat 97, kadastraal bekend gemeente Zwolle, sectie S, nummer 1475, groot een are en zesenzeventig centiare; met het hiervoor beschreven kadastraal nummer 1475 is als ''mandelig eigendom'' onlosmakelijk verbonden, het één/achtste (1/8e) onverdeeld aandeel in het open terrein, aangeduid als binnenterrein achter het voormelde woonhuis, kadastraal bekend gemeente Zwolle, sectie S nummer 1479 geheel groot twee are tachtig centiare. Dit onverdeelde mandelig eigendom van nummer 1479, gaat automatisch mee in de overdracht van de eigendom van het kadastrale nummer 1475 op grond van de toepasselijke wettelijke bepalingen;

Download hier de kadastrale kaart: PDF

Bezichtigen

Geen bezichtiging mogelijk

Overige informatie

Tussenwoning met garage, tuin, berging en aandeel in achtergelegen mandelig terrein.

gebruik/oplevering
De eigenaar woont er zelf, alsmede ''andere personen'' die niet tot zijn gezin behoren. Het huurbeding is toegewezen bij beschikking van 14 augustus 2019. De beschikking is betekend op 21 augustus 2019, zodat vanaf die datum de ontruimingstermijn van 30 dagen is aangevangen.
De koper kan te zijner tijd de ontruiming ter hand nemen.

oppervlakte
152 m² (BAG).

bouwjaar
1999.

energie (EPA)
Voorlopig energielabel: B.

milieu
Het is de verkoper niet bekend of het registergoed is verontreinigd met giftige, chemische en/of andere gevaarlijke stoffen. Het is de verkoper ook niet bekend of zich in het registergoed (ondergrondse) olie- en/of septic tanks bevinden. Het is hem verder niet bekend of zich in het registergoed asbesthoudende en/of andere voor de gezondheid schadelijke materialen bevinden. Volgens een melding op de internetsite ''bodemloket'' ingezien op zeventien juli tweeduizend negentien, geven de resultaten van het uitgevoerde (historische) bodemonderzoek aan, dat de (voormalige) activiteiten en/of onderzoekslocatie voldoende zijn onderzocht in het kader van de Wet bodembescherming.

risico
Het registergoed is een tot bewoning bestemd recht op een aandeel in een onroerende zaak. Op grond van artikel 525 lid 4 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering juncto artikel 18 van de AVVE is het registergoed voor risico van de koper vanaf het moment van inschrijving van het proces-verbaal van toewijzing in de openbare registers.

ontruiming
Voor zover na de veiling blijkt dat sprake is van bewoning/gebruik door de eigenaar en/of personen die zich zonder recht of titel in het registergoed bevinden en als zodanig niet bekend waren aan de koper, kan de koper deze personen tot ontruiming dwingen op de wijze als in artikel 525 lid 3 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is bepaald. Bij onder handse verkoop kan de koper de eigenaar en de zijnen na de levering dwingen tot ontruiming op grond van de beschikking van de voorzieningen-rechter, als de voorzieningenrechter deze personen hiertoe veroordeelt. De ontruiming komt voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor de bevoegdheid van de koper tot ontruiming.

overige bepalingen
Omdat het registergoed woonruimte betreft waarop de artikelen 7:271 tot en met 277 Burgerlijk Wetboek van toepassing zijn, is verlof van de voorzieningenrechter nodig voor het inroepen van het huurbeding. De verkoper heeft dit verlof gevraagd.
Het verlof is verleend bij beschikking van de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel de dato veertien augustus tweeduizend negentien (14-08-2019). De bij exploot aangezegde ontruimingstermijn is inmiddels verstreken.
De uitoefening van de in artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek bedoelde bevoegdheid wordt aan de koper overgelaten en vindt plaats voor rekening en risico van de koper. De ontruiming komt voor rekening en risico van de koper. De verkoper doet hierbij een beroep op de nietigheid van huur-, pacht- of andere gebruiksrechten en van de vooruitbetaling van huur- of pachtpenningen, alles voor zover deze zijn aangegaan of verricht in strijd met het huurbeding ten behoeve van de verkoper. Voor gebruik op andere grond dan huur geldt dat wat hiervoor is vermeld over de ontruiming.

FINANCIËLE INFORMATIE

lasten per jaar
OZB € 373,01
Rioolheffing € 105,86
Waterschapslasten € 123,49

kosten koper
Indicatie veilingkosten € 3.750,00.
- het honorarium van de notaris op basis van een uurtarief van twee honderd vijf en twintig euro (€ 225,00) exclusief BTW voor alle veilingwerkzaamheden (waaronder indien de notaris deze werkzaamheden verricht, de kosten van het maken, bespreken en ondertekenen van de koopovereenkomst, het indienen en de behandeling van het verzoekschrift tot goedkeuring van de koopovereenkomst en het maken, bespreken en ondertekenen van de leveringsakte bij onderhandse executoriale verkoop);
- de overdrachtsbelasting;
- het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche;
- de kosten van ontruiming na de aflevering;
- de kosten waarvoor de koper op grond van de wet aansprakelijk is.

belasting
Voor zover de verkoper bekend, is met betrekking tot de levering geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.

Overige eigendomgegevens

De eigenaar woont er zelf, alsmede "andere personen" die niet tot zijn gezin behoren. Het huurbeding is toegewezen bij beschikking van 14 augustus 2019. De beschikking is betekend op 21 augustus 2019, zodat vanaf die datum de ontruimingstermijn van 30 dagen is aangevangen. De koper kan te zijner tijd de ontruiming ter hand nemen.

Financieel

Plok 1% incl BTW t.l.v. verkoper
Indicatie veilingkosten € 3750 (per 02-01-2020 om 14:18 )

Lasten

OZB € 373,01 per jaar
Rioolheffing € 105,86 per jaar
Waterschapslasten € 123,49 per jaar

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Kadastrale kaart PDF

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 26-01-2020 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.