Veilingdatum
10 februari 2020
Vanaf
18:00
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Executieveiling (hypotheek)
Dossiernummer
44549
Status
Onderhands verkocht

Omschrijving

Het appartementsrecht omvattende de bevoegdheid tot het uitsluitend gebruik van de woning met balkon en terras gelegen op de vierde verdieping van na te melden gebouw alsmede een berging in het souterrain.

Kenmerken

  • Type registergoed: Bovenwoning
  • Soort eigendom: Erfpacht
  • Bouwjaar: 1988
  • Oppervlakte wonen: 57 m²
  • Inhoud: 160 m³

Bezichtigen

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Overige informatie

Appartement met balkon gelegen op de vierde verdieping, met berging in het souterrain.

gebruik/oplevering
Voor zover aan Schuldeiseres bekend is het Registergoed in gebruik bij Rechthebbenden en niet aan derden in huur of gebruik afgestaan.

oppervlakte
Circa 57 m² (indicatief en niet conform de NEN2580 opgemeten).

bouwjaar
Circa 1988 (bron BAG-viewer).

energie (EPA)
Verkoper beschikt niet over een energielabel of een daaraan gelijkwaardig document als bedoeld in de Regeling energieprestatie gebouwen en zal daar ook voorafgaand aan de levering niet over beschikken. Koper aanvaardt dit gegeven en maakt geen aanspraak op verstrekking van één van voornoemde documenten.

milieu
Er is geen technisch- of milieuonderzoek uitgevoerd door verkoper. Verkoper heeft geen asbestinventarisatie uit laten voeren. Alle in verband daarmede voorzienbare of te verwachten tekortkomingen komen volledig voor risico van koper. Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van asbest kan voortvloeien.
Voor zover aan verkoper bekend is/zijn in het object geen ondergrondse tank tank(s) voor het opslaan van milieuonvriendelijke (vloei)stoffen aanwezig.

risico
Koper dient zichzelf ervan te vergewissen dat het verkochte (inclusief installaties) beschikt over de normale en door koper specifiek gewenste eigenschappen. Verkoper staat er niet voor in dat het verkochte (inclusief installaties) bij de eigendomsoverdracht de feitelijke eigenschappen zal bezitten die voor het normale c.q. het door koper specifieke beoogde gebruik nodig zijn. Elk risico dat dit gebruik niet mogelijk of toegestaan zal zijn, is voor rekening van de koper. Koper dient genoegzaam bekend zijn met de staat van het verkochte, de zich daarop bevindende opstallen alsmede de fundering daarvan. Koper zal verkoper niet aanspreken voor eventuele aan het verkochte (inclusief installaties) geconstateerde of te constateren (verborgen) (technische) gebreken en tekortkomingen, door welke oorzaak ook ontstaan.

ontruiming
De Schuldenaar/Rechthebbenden, alsmede degenen die zich op het moment van de inschrijving van het proces-verbaal van toewijzing zonder recht of titel in het Registergoed bevinden en als zodanig niet bekend waren aan koper, zijn op grond van het bepaalde in artikel 525 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering genoodzaakt tot ontruiming.

VvE
Het aandeel in het reservefonds € 4.938,93.

Erfpachtvoorwaarden
Op voormeld erfpachtrecht zijn de erfpachtbepalingen van toepassing zoals omschreven in voormelde akte houdende splitsing in appartementsrechten, welke bepalingen geacht worden woordelijk in deze akte te zijn opgenomen. Van toepassing zijn de Algemene bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000 zoals vastgesteld door de Gemeenteraad van Amsterdam bij zijn besluit van vijftien november tweeduizend nummer 689 opgenomen in een notariële akte en met die akte ingeschreven in de openbare registers te Amsterdam op zevenentwintig december tweeduizend in deel 17109 nummer 37, welke Algemene Voorwaarden en bijzondere voorwaarden voor zover toepasselijk worden geacht in deze akte te zijn opgenomen en daarmee een geheel uit te maken. Volgens opgave van de grondeigenaar bedraagt de canon tweeduizend zevenhonderdvierentwintig euro en veertien cent (EUR 2.724,14) per jaar. Het huidige tijdvak loopt van een april negentienhonderdzevenentachtig tot en met eenendertig maart tweeduizend negenendertig. De canon is voor het huidige tijdvak afgekocht.

FINANCIËLE INFORMATIE

lasten
Servicekosten € 88,44/maand
Achterstallige servicekosten t/m 31 maart 2020 € 175,32

kosten koper
- de overdrachtsbelasting en de verschuldigde omzetbelasting;
- het honorarium van de notaris;
- het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherches;
- de kosten van ontruiming.
- mutatiekosten vereniging van eigenaars;
- de achterstallige bijdragen bij de vereniging van eigenaars die het lopende of voorafgaande boekjaar opeisbaar zijn geworden of nog zullen worden, op grond van artikel 5:122 lid 3 Burgerlijk Wetboek;
- eventueel verschuldigde omzetbelasting over de hiervoor genoemde bedragen.
Indicatie veilingkosten € 4.706,07.

betaling koopsom
De koopsom dient uiterlijk vier weken na veiling te worden betaald.

belasting
Voor zover aan Schuldeiseres bekend is terzake van de levering van het Registergoed geen omzetbelasting, wel overdrachtsbelasting verschuldigd.

Financieel

Plok 1% incl BTW t.l.v. verkoper
Indicatie veilingkosten € 4706 (per 08-01-2020 om 14:18 )
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 08-01-2020 om 11:41)

Lasten

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Overige documenten PDF Veilingbrochure Parelstraat 18 Amsterdam
Kadastrale kaart PDF

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 26-01-2020 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.