Veilingdatum
02 december 2019
Vanaf
18:00
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Executieveiling (hypotheek)
Dossiernummer
44505
Status
Gegund

Attentie

LET OP: vergunning is te vinden onder het kopje "brochures"

Omschrijving

Een perceel bouwgrond van ongeveer 3 are en 92 centiare.

gebruik/oplevering
Het registergoed wordt, voor zover bekend, op dit moment niet gebruikt door de eigenaar.

publiekrechtelijke beperkingen
Als publiekrechtelijke beperking met betrekking tot het registergoed in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de kadastrale registratie is bekend:
Melding, bevel, beschikking of vordering Wet bodembescherming, afkomstig uit stuk 1331 van de Gemeente Zaanstad.
Dit blijkt uit informatie van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers.
In verband hiermee heeft de verkoper bij de gemeente Zaanstad geïnformeerd naar deze en eventuele andere publiekrechtelijke beperkingen.
Na ontvangst van deze informatie zal een en ander worden gepubliceerd op de veilingsite.
De koper aanvaardt deze beperking door een bod uit te brengen. De verkoper is niet bekend met feiten of omstandigheden waaruit blijkt dat deze informatie onjuist of onvolledig is of dat er andere inschrijfbare publiekrechtelijke beperkingen zijn, die niet zijn ingeschreven.
De koper is ervan op de hoogte dat overheidsorganen op grond van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen vier dagen de tijd hebben voor inschrijving van de beperking in het gemeentelijke beperkingenregister. Bij perceels veranderingen hebben overheidsorganen vier weken de tijd voor deze inschrijving. Inschrijvingen in de registers na vandaag zijn voor risico van de koper.

milieu
Het is de verkoper niet bekend of het registergoed is verontreinigd met giftige, chemische en/of andere gevaarlijke stoffen. Het is de verkoper ook niet bekend of zich in het registergoed (ondergrondse) olie- en/of septic tanks bevinden. Het is hem verder niet bekend of zich in het registergoed asbesthoudende en/of andere voor de gezondheid schadelijke materialen bevinden.

risico
Het registergoed is geen tot bewoning bestemd recht op een aandeel in een onroerende zaak. Op grond van artikel 19 van de AVVE is het registergoed voor risico van de koper vanaf het moment van gunning.

overige bepalingen
Voor Vestiging Erfdienstbaarheid en Vestiging Erfdienstbaarheden zie de bijzondere voorwaarden.

gunning
Als de verkoper niet tot gunning overgaat, worden:
- de kosten en heffingen die de verkoper al heeft betaald, terugbetaald;
- de waarborgsom terugbetaald en/of de bankgarantie teruggestuurd;
- de internetborg vrijgegeven.
Dit geldt niet als de bieder/koper in gebreke is.

FINANCIËLE INFORMATIE

kosten koper
Het registergoed is geen tot bewoning bestemde recht op een aandeel in een onroerende zaak. Op grond van artikel 9 lid 2 van de AVVE worden aan de koper in rekening gebracht:
- het honorarium van de notaris (waaronder begrepen de kosten van het maken, bespreken en ondertekenen van de koopovereenkomst en de leveringsakte bij onderhandse executoriale verkoop);
- de omzetbelasting;
- het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche;
- de kosten van ontruiming na de aflevering;
- de kosten waarvoor de koper op grond van de wet aansprakelijk is;
- de inzetpremie;
- de kosten van doorhaling van de inschrijvingen van hypotheken, beperkte rechten en beslagen;
- de kosten van advertenties en biljetten, afslagersloon, zaalhuur en/of de website;
- de eventuele andere kosten van de voorbereiding en organisatie van de executoriale verkoop.
In aanvulling daarop worden de volgende kosten aan de koper in rekening gebracht:
- de explootkosten;
- de kosten van het in beheer nemen van het registergoed, zoals door de verkoper aan de voorzieningenrechter verzocht en/of het onder zich nemen van het registergoed door de verkoper;
- (bij onderhandse executoriale verkoop) de kosten van de voorbereiding en indiening van het verzoekschrift, de behandeling ter zitting bij de voorzieningenrechter en alle overige werkzaamheden en kosten die met deze procedure verband houden, in de ruimste zin van het woord.

betaling koopsom
De volledige koopsom, te vermeerderen met de kosten, dienen uiterlijk dertig december tweeduizend negentien te zijn betaald, zulks in afwijking van de AVVE 2017 artikel 10.1.

plok
1% t.l.v. verkoper

belasting
Voor zover de verkoper bekend, is met betrekking tot de levering omzetbelasting, en dus geen overdrachtsbelasting verschuldigd.

Kenmerken

  • Type registergoed: Overige bog
  • Gebruik: Overig
  • Soort eigendom: Vol eigendom

Kadastrale informatie

Een perceel bouwgrond, te 1561 ZA Krommenie, Padlaan 12-A en 12-B, kadastraal bekend gemeente Krommenie, sectie B, nummer 9954, ongeveer groot drie are en tweeënnegentig centiare, aan welk perceel door het kadaster een voorlopige kadastrale grens en oppervlakte is toegekend, belast met een kwalitatieve verplichting zoals hierna onder erfdienstbaarheden vermeld.

Bezichtigen

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Overige informatie

In aanvulling op de veilingvoorwaarden nog nadere informatie:
Er zijn heipalen aangebracht in de grond. Blijkens opgave van de gemeente zijn er een of meer constructieve gebreken in de funderingsbalken. Er is nog geen bodemsaneringsrapport voor het geval er werkzaamheden plaatsvinden op een niveau beneden een halve meter onder maaiveld. Bij werkzaamheden beneden maaiveld dient rekening te worden gehouden met verontreiniging waarnaar verwezen wordt in de omgevingsvergunning. De gemeente Zaanstad heeft aangegeven na te denken over net nemen van bestuursmaatregelen.
De koper wordt derhalve geadviseerd contact op te nemen met de gemeente Zaanstad voor overleg verdere afronding van het project.

Een perceel bouwgrond van ongeveer 3 are en 92 centiare.

gebruik
Het registergoed wordt, voor zover bekend, op dit moment niet gebruikt door de eigenaar.

publiekrechtelijke beperkingen
Als publiekrechtelijke beperking met betrekking tot het registergoed in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de kadastrale registratie is bekend:
Melding, bevel, beschikking of vordering Wet bodembescherming, afkomstig uit stuk 1331 van de Gemeente Zaanstad.
Dit blijkt uit informatie van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers.
In verband hiermee heeft de verkoper bij de gemeente Zaanstad geïnformeerd naar deze en eventuele andere publiekrechtelijke beperkingen.
Na ontvangst van deze informatie zal een en ander worden gepubliceerd op de veilingsite.
De koper aanvaardt deze beperking door een bod uit te brengen. De verkoper is niet bekend met feiten of omstandigheden waaruit blijkt dat deze informatie onjuist of onvolledig is of dat er andere inschrijfbare publiekrechtelijke beperkingen zijn, die niet zijn ingeschreven.
De koper is ervan op de hoogte dat overheidsorganen op grond van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen vier dagen de tijd hebben voor inschrijving van de beperking in het gemeentelijke beperkingenregister. Bij perceels veranderingen hebben overheidsorganen vier weken de tijd voor deze inschrijving. Inschrijvingen in de registers na vandaag zijn voor risico van de koper.

milieu
Het is de verkoper niet bekend of het registergoed is verontreinigd met giftige, chemische en/of andere gevaarlijke stoffen. Het is de verkoper ook niet bekend of zich in het registergoed (ondergrondse) olie- en/of septic tanks bevinden. Het is hem verder niet bekend of zich in het registergoed asbesthoudende en/of andere voor de gezondheid schadelijke materialen bevinden.

risico
Het registergoed is geen tot bewoning bestemd recht op een aandeel in een onroerende zaak. Op grond van artikel 19 van de AVVE is het registergoed voor risico van de koper vanaf het moment van gunning.

overige bepalingen
Voor Vestiging Erfdienstbaarheid en Vestiging Erfdienstbaarheden zie de bijzondere voorwaarden.

gunning
Als de verkoper niet tot gunning overgaat, worden:
- de kosten en heffingen die de verkoper al heeft betaald, terugbetaald;
- de waarborgsom terugbetaald en/of de bankgarantie teruggestuurd;
- de internetborg vrijgegeven.
Dit geldt niet als de bieder/koper in gebreke is.

FINANCIËLE INFORMATIE

kosten koper
Het registergoed is geen tot bewoning bestemde recht op een aandeel in een onroerende zaak. Op grond van artikel 9 lid 2 van de AVVE worden aan de koper in rekening gebracht:
- het honorarium van de notaris (waaronder begrepen de kosten van het maken, bespreken en ondertekenen van de koopovereenkomst en de leveringsakte bij onderhandse executoriale verkoop);
- de omzetbelasting;
- het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche;
- de kosten van ontruiming na de aflevering;
- de kosten waarvoor de koper op grond van de wet aansprakelijk is;
- de inzetpremie;
- de kosten van doorhaling van de inschrijvingen van hypotheken, beperkte rechten en beslagen;
- de kosten van advertenties en biljetten, afslagersloon, zaalhuur en/of de website;
- de eventuele andere kosten van de voorbereiding en organisatie van de executoriale verkoop.
In aanvulling daarop worden de volgende kosten aan de koper in rekening gebracht:
- de explootkosten;
- de kosten van het in beheer nemen van het registergoed, zoals door de verkoper aan de voorzieningenrechter verzocht en/of het onder zich nemen van het registergoed door de verkoper;
- (bij onderhandse executoriale verkoop) de kosten van de voorbereiding en indiening van het verzoekschrift, de behandeling ter zitting bij de voorzieningenrechter en alle overige werkzaamheden en kosten die met deze procedure verband houden, in de ruimste zin van het woord.

betaling koopsom
De volledige koopsom, te vermeerderen met de kosten, dienen uiterlijk dertig december tweeduizend negentien te zijn betaald, zulks in afwijking van de AVVE 2017 artikel 10.1.

belasting
Voor zover de verkoper bekend, is met betrekking tot de levering omzetbelasting, en dus geen overdrachtsbelasting verschuldigd.

Financieel

Plok 1% t.l.v. verkoper
Indicatie veilingkosten € 9200 (per 02-12-2019 om 09:08 )

Lasten

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Overige documenten PDF vergunning anoniem
Kadastrale kaart PDF

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 17-11-2019 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.