Veilingdatum
18 november 2019
Vanaf
18:00
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Executieveiling (hypotheek)
Dossiernummer
44476
Status
Gegund

Omschrijving

Eengezinswoning nabij het centrum.
Indeling niet bekend. Het pand is alleen van buiten geinspecteerd.

Kenmerken

  • Type registergoed: Hoekhuis
  • Gebruik: Onbekend
  • Soort eigendom: Vol eigendom
  • Bouwjaar: 1890
  • Oppervlakte perceel: 69 m²

Kadastrale informatie

Gemeente Den Helder, sectie C, nummer 9646.

Bezichtigen

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Overige informatie

Het definitief bedrag van de achterstand bij de executant is onbekend en volgt nog.

Het woonhuis met ondergrond en verder toebehoren, plaatselijk bekend te 1781 SW Den Helder, Stakman Bossestraat 33, kadastraal bekend gemeente Den Helder, sectie C, nummer 9646 ter grootte van negenenzestig centiare (69 ca). De eengezinswoning is nabij het centrum. Indeling niet bekend. Het pand is alleen van buiten geinspecteerd.

gebruik
De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt: mogelijk verhuurd en/of in gebruik gegeven aan (een) derde(n).
Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding zal bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank worden ingediend. Op verzoek van de executant wordt voorts het huurbeding ingeroepen tegen alle ingeschreven entiteiten alsmede tegen alle onbekende zakelijke (onder)huurders en/of gebruikers middels het uitbrengen van een exploit. In dit exploit wordt tevens de ontruiming aangezegd. Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

woonoppervlakte
Volgens BAG : 55m²

belasting
Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd. De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

FINANCIËLE INFORMATIE
Voor rekening van koper komt:
- veiling honorarium notaris: € 4.416,50 (inclusief 21% BTW)
- kadastrale rechten recherches: € 133,10 (inclusief 21% BTW)
- kadastraal tarief inschrijving akte: € 137,50 (onbelast)
- overdrachtsbelasting: 2% (over heffingsgrondslag)
- kosten eventuele ontruiming door deurwaarder: p.m.
- kosten deurwaarder betekening beschikking huurbeding: € 500,00
- diversen: p.m.
Bovenstaand overzicht van de kosten is met de meeste zorg en nauwkeurigheid vastgesteld. Niettemin blijft het slechts een globale indicatie van de kosten van de veiling op basis van de thans (ook door derden ter beschikking gestelde) bekende gegevens. Aan bovenstaande opgave kunnen geen rechten worden ontleend. Bepalend blijft hetgeen in de veilingvoorwaarden is vermeld. Bij het uitbrengen van een bod accepteert de aspirant-koper bovenstaand kostenoverzicht en veilingvoorwaarden.

lasten per jaar
Rioolrecht € 130,00
OZB € 78,88
Waterschap € 25,98

WOZ
€ 58.000,00

betaling
De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 27 december 2019.

belasting
Er is 2% overdrachtsbelasting verschuldigd.

voorwaarden
De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken. De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen. Tot en met 3 november 2019 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen. Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van NIIV en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 15% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.
Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

Overige eigendomgegevens

n.v.t.

Financieel

Plok 1% van de inzetsom t.l.v. verkoper
specificatie veilingkosten in pdf (per 15-10-2019 om 14:26)
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 15-10-2019 om 14:07)

Lasten

Rioolrecht € 130,00 per jaar
OZB € 78,88 per jaar
Waterschap € 25,98 per jaar

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Overige documenten PDF ruimtelijke plannen
PDF Bodemloketrapport
PDF BAG
Kadastrale kaart PDF

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 03-11-2019 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.