Veilingdatum
18 november 2019
Vanaf
18:00
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Executieveiling (hypotheek)
Dossiernummer
44435
Status
Gesloten

Omschrijving

Het woonhuis met ondergrond en verder toebehoren, plaatselijk bekend te 3526 VN Utrecht, Afrikalaan 6, kadastraal bekend gemeente Utrecht, sectie S, nummer 908 ter grootte van één are en zesenvijftig centiare (1 a 56 ca).

Kenmerken

  • Type registergoed: Woonhuis
  • Kamers: 0
  • Bouwjaar: 0
  • Oppervlakte wonen: 0 m²
  • Inhoud: 0 m³

Kadastrale informatie

Kadastraal bekend gemeente Utrecht, sectie S, nummer 908 ter grootte van één are en zesenvijftig centiare (1 a 56 ca).

Bezichtigen

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Overige informatie

Het woonhuis met ondergrond en verder toebehoren, plaatselijk bekend te 3526 VN Utrecht, Afrikalaan 6, kadastraal bekend gemeente Utrecht, sectie S, nummer 908 ter grootte van één are en zesenvijftig centiare (1 a 56 ca).

gebruik
De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt: in gebruik bij debiteur(en).

woonoppervlakte
Volgens BAG : 100m².

energie
Voorlopig energielabel: E.

belasting
Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd. De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de heffingsgrondslag en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

rechten en plichten
Rechten en plichten verbonden aan het registergoed zoals erfdienstbaarheden en bijzondere bepalingen zijn na te lezen in de bijzondere veilingvoorwaarden.

FINANCIËLE INFORMATIE
Voor rekening van koper komt:
- veiling honorarium notaris: € 4961,00 (inclusief 21% BTW)
- kadastrale rechten recherches: € 133,10 (inclusief 21% BTW)
- kadastraal tarief inschrijving akte: € 137,50 (onbelast)
- overdrachtsbelasting: 2% (over heffingsgrondslag)
- kosten eventuele ontruiming door deurwaarder: p.m.
- diversen: p.m.
Bovenstaand overzicht van de kosten is met de meeste zorg en nauwkeurigheid vastgesteld. Niettemin blijft het slechts een globale indicatie van de kosten van de veiling op basis van de thans (ook door derden ter beschikking gestelde) bekende gegevens. Aan bovenstaande opgave kunnen geen rechten worden ontleend. Bepalend blijft hetgeen in de veilingvoorwaarden is vermeld. Bij het uitbrengen van een bod accepteert de aspirant-koper bovenstaand kostenoverzicht en veilingvoorwaarden en vrijwaart hij RoX Legal B.V. voor alle aansprakelijkheid terzake mogelijke afwijkingen.

betaling
De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 27 december 2019.

voorwaarden
De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken. De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.
Tot en met 3 november 2019 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.
Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van NIIV en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 9.000,00. Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen. De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 27 december 2019. Info: www.veilingbiljet.nl RoX Legal B.V., Weena 220, Postbus 2560, 3000 CN Rotterdam, tel. 010 20 01 717, in behandeling bij Demi Hansum.

Financieel

Plok 1% van de inzetsom t.l.v. verkoper
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 14-10-2019 om 14:15)

Lasten

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Overige documenten PDF algemene verkoopsvoorwaarden 1956
PDF AVVE 2017
PDF BAG
PDF bodemloket
PDF gemeente ontvangen mail wkpb
PDF kostenoverzicht WONINGEN - PDF
PDF ruimtelijkeplannen.nl Beheersverordening Algemene regels actualiseren
PDF ruimtelijkeplannen.nl Dichterswijk, Kanaleneiland, Transwijk (Geconsolideerd)
PDF ruimtelijkeplannen.nl Dichterswijk, Kanaleneiland, Transwijk_1
PDF ruimtelijkeplannen.nl Verklaring voorbereiding provinciale ruimtelijke verordening geitenhouderijen procinvie Utrecht
PDF uittrekselkadastralekaart Utrecht-S-908
PDF voorlopig energielabel E
PDF Bijzondere veilingvoorwaarden
Kadastrale kaart PDF

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 03-11-2019 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.