Veilingdatum
16 september 2019
Vanaf
18:00
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Executieveiling (hypotheek)
Dossiernummer
44204
Status
Gesloten

Omschrijving

Appartement gelegen op de eerste verdieping met dakterras en verder toebehoren.

Kenmerken

  • Type registergoed: Appartement
  • Kamers: 0
  • Bouwjaar: 0
  • Oppervlakte wonen: 0 m²
  • Inhoud: 0 m³

Kadastrale informatie

Het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Abstede, sectie B, complexaanduiding 6719-A, appartementsindex 2, omvattende: a. het één/vierde (1/4e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap bestaande uit een woonhuis met ondergrond, erf, tuin en verder toebehoren, plaatselijk bekend Adriaanstraat 1, 1A en 1B te 3581 SB Utrecht, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Abstede, sectie B, nummer 5507, groot achtenzestig centiaren (68 ca); b. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op de eerste verdieping met dakterras en verder toebehoren, plaatselijk bekend te 3581 SB Utrecht, Adriaanstraat 1A;

Bezichtigen

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Overige informatie

De gebruikssituatie van voormeld registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt: in gebruik bij debiteur(en).Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen. Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

kosten koper
- het notarieel honorarium
- de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches
- de eventuele ontruimingskosten
- de achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum. Achterstand VvE volgens opgave van de VvE pro memorie. Bijdrage VvE per maand/kwartaal pro memorie. Mutatiekosten pro memorie.

voorwaarden
De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen. Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt.

gunning
Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 15% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.
Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

betaling koopsom
De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 25 oktober 2019.

Financieel

Plok 1% van de inzetsom t.l.v. verkoper
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 12-08-2019 om 10:45)

Lasten

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Overige documenten PDF Afschrift openbaar register Hyp4 dl 13089 nr 81 reeks UTRECHT
PDF AVVE 2017
PDF BAG
PDF Bodemloket
PDF gemeente ontvangen mail informatie
PDF gemeente ontvangen verklaring bestemming en gebruik
PDF kostenoverzicht - PDF
PDF kostenoverzicht - PDF_1
PDF Ruimtelijke plannen Chw Algemene regels voor bouwen en gebruik
PDF Ruimtelijke plannen Wilhelminapark, Buiten-Wittevrouwen
PDF uittrekselkadastralekaart Abstede-B-6719-2
PDF voorlopig energielabel Adriaanstraat 1a
PDF Bijzondere veilingvoorwaarden

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 01-09-2019 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.