Veilingdatum
17 juni 2019
Vanaf
16:30
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Executieveiling (hypotheek)
Dossiernummer
44096
Status
Gegund

Omschrijving

Woonhuis met bijbehorende berging, ondergrond, tuin en verder aanbehoren, gelegen te 1509 XR Zaandam, Buinerdiep 24, kadastraal bekend gemeente Zaandam, sectie B nummer 3010, ter grootte van een are en negenenzeventig centiare (1 a 79 ca),

oppervlakte conform BAG: 122m2

Kenmerken

  • Type registergoed: Eengezinswoning
  • Gebruik: Onbewoond
  • Soort eigendom: Vol eigendom
  • Bouwjaar: 1977
  • Oppervlakte perceel: 179 m²

Kadastrale informatie

Kadastraal bekend gemeente Zaandam, sectie B nummer 3010, ter grootte van een are en negenenzeventig centiare (1 a 79 ca),

Bezichtigen

vrijdag 24 mei 2019, van 14:00 tot 15:00 uur
vrijdag 31 mei 2019, van 14:00 tot 15:00 uur

Overige informatie

Het huurbeding is ingeroepen en toegewezen, de woning is reeds ontruimt en de sleutels zijn in bezit bij de makelaar.

Het tot de achtertuin behorende perceel kadastraal bekend gemeente Zaandam, sectie B nummer 3122, groot achtentwintig centiare (28 ca) en is géén onderdeel van de executieveiling en zal later moeten worden gekocht van de huidige eigenaar.
De gele arcering zoals aangegeven op de tevens op deze website vermelde tekening is bij benadering. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleent.

Woonhuis met bijbehorende berging, ondergrond, tuin en verder aanbehoren, gelegen te 1509 XR Zaandam, Buinerdiep 24, kadastraal bekend gemeente Zaandam, sectie B nummer 3010, ter grootte van een are en negenenzeventig centiare (1 a 79 ca).Het huurbeding is ingeroepen en toegewezen, de woning is reeds ontruimd en de sleutels zijn in bezit bij de makelaar. Het tot de achtertuin behorende perceel kadastraal bekend gemeente Zaandam, sectie B nummer 3122, groot achtentwintig centiare (28 ca) en is géén onderdeel van de executieveiling en zal later moeten worden gekocht van de huidige eigenaar.

oppervlakte
Conform BAG: 122m²
Perceel: 179m²
milieu
Het is de verkoper niet bekend of het registergoed is verontreinigd met giftige, chemische en/of andere gevaarlijke stoffen. Het is de verkoper ook niet bekend of zich in het registergoed (ondergrondse) olie- en/of septic tanks bevinden. Het is hem verder niet bekend of zich in het registergoed asbesthoudende en/of andere voor de gezondheid schadelijke materialen bevinden.
Volgens informatie verkregen van de website van de gemeente Zaanstad is geen informatie beschikbaar over bodemverontreiniging met betrekking tot het registergoed.
Voor zover aan de verkoper bekend, is in het registergoed geen ondergrondse tank voor het opslaan van vloeistoffen aanwezig.

funderingsinformatie
Volgens inzage op de website van de gemeente Zaanstad zijn met betrekking tot het registergoed geen funderingsproblemen bekend.

bouwwerken zonder bouwvergunning
Volgens inzage op de website van de gemeente Zaanstad, zijn ten aanzien van het registergoed geen besluiten genomen in de zin van artikel 2.1 tot en met 2.3a Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (bouwwerken waarvoor geen omgevingsvergunning is verleend). Ook zijn er geen handhavingsacties in verband met artikel 2.1 tot en met 2.3a Wet algemene bepalingen omgevingsrecht te verwachten en zijn er in verband met artikel 2.1 tot en met 2.3a Wet algemene bepalingen omgevingsrecht geen dwangsommen opgelegd. De verkoper staat niet in voor de juistheid en/of volledigheid van de verkregen informatie.

bouwkundige staat
Blijkens een taxatierapport van de verkoper de dato twaalf maart tweeduizend negentien is de onderhouds- en bouwkundige staat van het registergoed voldoende en is het verkochte slordig gebruikt.

energielabel
Op www.energielabel.nl staat geen definitief energielabel van het registergoedgeregistreerd en is ten aanzien van het registergoed een voorlopig energielabel C afgegeven.
De eigenaar/schuldenaar is wettelijk verplicht een definitief energielabel van het registergoed te verstrekken. De eigenaar/schuldenaar heeft geen definitief energielabel verstrekt aan verkoper. De afwezigheid van het energielabel komt voor rekening en risico van koper.

gebruik
Het registergoed wordt, voor zover bekend, op dit moment niet bewoond door de eigenaar daar deze elders verblijft.
Volgens een bericht van de gemeente Zaanstad, met datum achtentwintig januari tweeduizend negentien, staan er geen andere personen als bewoner ingeschreven op het adres van het registergoed dan de eigenaar.Het registergoed is reeds in opdracht van verkoper ontruimd. De sleutels zijn in bezit bij de makelaar.

kosten koper
Het volledige veilinghonorarium voor de notaris (inclusief werkzaamheden die verricht worden bij een eventuele onderhandse verkoop op grond van artikel 3:268 lid 2 Burgerlijk Wetboek) voor de notaris op basis van een uurtarief ad
tweehonderdvijfentwintig euro (€ 225,00) exclusief eenentwintig procent (21%) omzetbelasting;
- de overdrachtsbelasting, twee procent (2%);
- het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche, begroot op driehonderdeen euro en vijftig cent (€ 301,50);
- de kosten van ontruiming na de aflevering;
- de kosten waarvoor de koper op grond van de wet aansprakelijk is.
- onroerendezaakbelasting: driehonderdtweeënvijftig euro (€ 352,00);
- rioolheffing: gebruikerslasten;
- waterschapslasten: éénhonderddrieëndertig euro en vijftig cent (€ 133,50).
Eventuele achterstallige en lopende eigenaarslasten komen niet voor rekening van de koper.

belasting
Voor zover de verkoper bekend, is met betrekking tot de levering geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.

Financieel

Plok 1% van de inzetsom
Indicatie veilingkosten € 6200 (per 08-05-2019 om 12:54 )
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 14-05-2019 om 17:06)

Lasten

Waterschapslasten € 133,50 per jaar
Onroerende zaakbelasting € 352 per jaar

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Overige documenten PDF kadastrale kaart met arcering
PDF Tekening satelliet
PDF Eigendomsbewijs
PDF Funderingsgegevens pdf

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 02-06-2019 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.