Veilingdatum
20 mei 2019
Vanaf
16:30
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Executieveiling (hypotheek)
Dossiernummer
43996
Status
Gegund

Omschrijving

1. de woonboerderij genaamd "Zeldenrust", bestaande uit het woonhuis met schuren, erf, tuin en weiland te Westbroek, plaatselijk bekend Dr. Welfferweg 59 te 3615 AL Westbroek, kadastraal bekend gemeente Maartensdijk sectie N nummer 347, groot een en veertig are en zestig centiare en nummer 202, groot drie hectare, zes en veertig are en vijf en twintig centiare;
2. het recht van opstal tot het in eigendom hebben (onderhouden), beheren en zonodig vernieuwen van een infrastructureel werk inclusief toebehoren op een perceel grond, gelegen tegenover 3615 BJ Westbroek, Dr. Welfferweg 59, kadastraal bekend gemeente Maartensdijk sectie N, nummer 2270, groot negentien centiare, waarvan de eigendom belast met gemeld opstalrecht toebehoort aan de Gemeente De Bilt (correspondentieadres: Soestdijkseweg 173 te 3721 AB Bilthoven);
3. het recht van opstal tot het in eigendom hebben (onderhouden), beheren en zonodig vernieuwen van een infrastructureel werk inclusief toebehoren op een perceel grond, gelegen nabij en tegenover 3615 BJ Westbroek, Dr. Welfferweg 59, kadastraal bekend gemeente Maartensdijk sectie N, nummer 2260, groot dertien centiare, waarvan de eigendom belast met gemeld opstalrecht toebehoort aan het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (correspondentieadres: Korte Ouderkerkerdijk 7 te 1096 AC Amsterdam);

Kenmerken

  • Type registergoed: Woonboerderij
  • Gebruik: Bewoond/in eigen gebruik
  • Soort eigendom: Overige

Bezichtigen

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Overige informatie

Woonboerderij.1. de woonboerderij genaamd ''Zeldenrust'', bestaande uit het woonhuis met schuren, erf, tuin en weiland te Westbroek, plaatselijk bekend Dr. Welfferweg 59 te 3615 AL Westbroek, kadastraal bekend gemeente Maartensdijk sectie N nummer 347, groot een en veertig are en zestig centiare en nummer 202, groot drie hectare, zes en veertig are en vijf en twintig centiare;
2. het recht van opstal tot het in eigendom hebben (onderhouden), beheren en zonodig vernieuwen van een infrastructureel werk inclusief toebehoren op een perceel grond, gelegen tegenover 3615 BJ Westbroek, Dr. Welfferweg 59, kadastraal bekend gemeente Maartensdijk sectie N, nummer 2270, groot negentien centiare, waarvan de eigendom belast met gemeld opstalrecht toebehoort aan de Gemeente De Bilt (correspondentieadres: Soestdijkseweg 173 te 3721 AB Bilthoven);
3. het recht van opstal tot het in eigendom hebben (onderhouden), beheren en zonodig vernieuwen van een infrastructureel werk inclusief toebehoren op een perceel grond, gelegen nabij en tegenover 3615 BJ Westbroek, Dr. Welfferweg 59, kadastraal bekend gemeente Maartensdijk sectie N, nummer 2260, groot dertien centiare, waarvan de eigendom belast met gemeld opstalrecht toebehoort aan het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (correspondentieadres: Korte Ouderkerkerdijk 7 te 1096 AC Amsterdam).

bestemming woonboerderij
Het onderhavige vastgoed valt onder de bepalingen van het bestemmingsplan Buitengebied Maartensdijk 2012 met identificatienummer NL.IMRO.0310.00028P11004-VG03 van de gemeente De Bilt, vastgesteld op 12 april 2077. Conform dit plan is de bestemming van het onderhavige object: ''wonen''.

woonoppervlakte
Circa 491 m2 (bron: BAG-viewer) In tegenstelling tot de vermelde gegevens uit de BAG-viewer, blijkt uit de informatie die aan de directie-makelaar ter beschikking is gesteld de volgende onderverdeling in oppervlakten : Woonruimte Begane grond 222m2, Kantoorruimte Begane grond 90 m2, Kantoorruimte en reserve ruimte 1e etage 40 m2, Fitness ruimte 1e etage 90 m2, Overdekt zwembad Begane grond 137 m2, Garage Begane grond 130 m2, Bergruimte Begane grond 65 m2, Totaal 637 m2.
De opgegeven maatvoering is overgenomen uit een taxatierapport die door onze opdrachtgever aan ons ter beschikking is gesteld. De juistheid van deze maatvoering is door ons kantoor niet te controleren, derhalve dient deze informatie slechts en alleen ter indicatie.

voorzieningen
Gasgestookte combiketel met radiatoren voorzien van thermostaat kranen en deels vloerverwarming (woonkeuken en -kamer). Mechanische ventilatie (keuken, sanitaire ruimten en fitnessruimte). Op afstand bedienbaar hekwerk met videofooninstallatie, speciaal hang- en sluitwerk en alle opstallen zijn voorzien van bewakingscamera's en vermoedelijk aangesloten op de centrale van een bewakingsdienst.

bouwjaar
Circa 1800 (bron: BAG-viewer)

inzetpremie
De plokpenning bedraagt 1% van het hoogste opbod in veiling inclusief BTW ten laste van de opbrengst.

gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde object niet te gunnen en zal zich hierover uiterlijk op de zesde werkdag na de afslag voor 17:00 uur uitspreken.

veilingkosten
De veilingkosten inclusief BTW zullen voor zover mogelijk worden gespecificeerd in het kostenoverzicht dat zal worden gepubliceerd op www.eersteamsterdamse.nI en www.veiIingnotaris.nI

overdrachtsbelasting
Ter zake van de verkrijging van het verkochte zal door koper belasting overdrachtsbelasting verschuldigd zijn.

garanties
Verkoper geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent datgene dat hij terzake het registergoed meedeelt, dan wel heeft meegedeeld of waarvan mededeling achterwege blijft, De koper aanvaardt het Registergoed in alle opzichten op basis van het ''as is, where is'' principe, waaronder onder meer bedoeld de bouwkundige, juridische, milieukundige, technische en feitelijke toestand waarin het Registergoed zich bevindt.

milieu
Er is geen technisch- of milieuonderzoek uitgevoerd door verkoper. Verkoper heeft geen asbestinventarisatie uit laten voeren. Alle in verband daarmede voorzienbare of te verwachten tekortkomingen komen volledig voor risico van koper. Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van asbest kan voortvloeien.

ondergrondse tank
Voor zover aan verkoper bekend is/zijn in het object geen ondergrondse tank(s) voor het opslaan van milieuonvriendelijke (vloei)stoffen aanwezig.

bijzonderheden
Verkoper beschikt niet over een energielabel of een daaraan gelijkwaardig document als bedoeld in de Regeling energieprestatie gebouwen en zal daar ook voorafgaand aan de levering niet over beschikken. Koper aanvaardt dit gegeven en maakt geen aanspraak op verstrekking van één van voornoemde documenten.
Koper dient zichzelf ervan te vergewissen dat het verkochte (inclusief installaties) beschikt over de normale en door koper specifiek gewenste eigenschappen. Verkoper staat er niet voor in dat het verkochte (inclusief installaties) bij de eigendomsoverdracht de feitelijke eigenschappen zal bezitten die voor het normale c.q. het door koper specifieke beoogde gebruik nodig zijn. Elk risico dat dit gebruik niet mogelijk of toegestaan zal zijn, is voor rekening van de koper. Koper dient genoegzaam bekend zijn met de staat van het verkochte, de zich daarop bevindende opstallen alsmede de fundering daarvan. Koper zal verkoper niet aanspreken voor eventuele aan het verkochte (inclusief installaties) geconstateerde of te constateren (verborgen) (technische) gebreken en tekortkomingen, door welke oorzaak ook ontstaan.

gebruik
Ten tijde van de inspectie heeft de directie-makelaar de woning niet kunnen betreden, De directie-makelaar heeft niet kunnen constateren of het object ten tijde van de inspectie door de eigenaar in gebruik is, dan wel dat de woning door derde wordt bewoond, Volgens ingewonnen informatie is er niemand op het adres woonachtig.

Financieel

Plok 1% van de inzetsom ten laste van verkoper
Indicatie veilingkosten € 22680 (per 18-04-2019 om 09:30 )
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 18-04-2019 om 09:29)

Lasten

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Overige documenten PDF Brochure

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 05-05-2019 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.