Veilingdatum
15 april 2019
Vanaf
16:30
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Executieveiling (hypotheek)
Dossiernummer
43928
Status
Gesloten

Omschrijving

Het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Hilversum, sectie N, complexaanduiding 7217-A, appartementsindex 15, omvattende:
a. het één / dertigste (1/30ste) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit een perceel grond en het daarop gestichte appartementengebouw genaamd Groesterborgh aan de Groest te Hilversum, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Hilversum, sectie N, nummer 7214, groot twee are en vijfentachtig centiare (2 a 85 ca), nummer 6972, groot twee are en twaalf centiare (2 a 12 ca) en nummer 2259, groot vier are en tweeënzeventig centiare (4 a 72 ca); en
b. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning op de derde verdieping met afzonderlijke berging in de kelder en verder toebehoren, plaatselijk bekend Groest 73 flat 33 te 1211 EA Hilversum.

Kenmerken

  • Type registergoed: Appartement
  • Soort eigendom: Vol eigendom

Kadastrale informatie

Kadastraal bekend gemeente Hilversum, sectie N, nummer 7214, groot twee are en vijfentachtig centiare (2 a 85 ca), nummer 6972, groot twee are en twaalf centiare (2 a 12 ca) en nummer 2259, groot vier are en tweeënzeventig centiare (4 a 72 ca).

Bezichtigen

Geen bezichtiging mogelijk

Overige informatie

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt: administratief onbewoond en mogelijk verhuurd en/of in gebruik gegeven aan (een) derde(n).

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding is bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank ingediend. Bij beschikking van 5 april 2019 is door de voorzieningenrechter verlof verleend om het huurbeding in te roepen. De termijn als bedoeld in artikel 3:264 lid 6 van het Burgerlijk Wetboek is daarbij gesteld op veertien (14) dagen na betekening van deze beschikking. Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt:
- het notarieel honorarium;
- de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
- de eventuele ontruimingskosten;
- de achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum.

Achterstand VvE volgens opgave van de VvE € 2.125,-.
Bijdrage VvE per maand € 125,-.
Mutatiekosten pro memorie.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.
Tot en met 31 maart 2019 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 10 mei 2019.

Het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Hilversum, sectie N, complexaanduiding 7217-A, appartementsindex 15, omvattende:

a. het één / dertigste (1/30ste) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit een perceel grond en het daarop gestichte appartementengebouw genaamd Groesterborgh aan de Groest te Hilversum, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Hilversum, sectie N, nummer 7214, groot twee are en vijfentachtig centiare (2 a 85 ca), nummer 6972, groot twee are en twaalf centiare (2 a 12 ca) en nummer 2259, groot vier are en tweeënzeventig centiare (4 a 72 ca); en

b. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning op de derde verdieping met afzonderlijke berging in de kelder en verder toebehoren, plaatselijk bekend Groest 73 flat 33 te 1211 EA Hilversum.

Kadastraal bekend gemeente Hilversum, sectie N, nummer 7214, groot twee are en vijfentachtig centiare (2 a 85 ca), nummer 6972, groot twee are en twaalf centiare (2 a 12 ca) en nummer 2259, groot vier are en tweeënzeventig centiare (4 a 72 ca).


risico
De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt: administratief onbewoond en mogelijk verhuurd en/of in gebruik gegeven aan (een) derde(n).


Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding zal bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank worden ingediend.
Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.


Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

lasten VvE
Achterstand VvE volgens opgave van de VvE € 2.125,-.
Bijdrage VvE per maand € 125,-.
Mutatiekosten pro memorie.

kosten koper
Voor rekening van koper komt:
- het notarieel honorarium;
- de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
- de eventuele ontruimingskosten;
- de achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum.
De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 10 mei 2019.


overige
De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.
De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.
Tot en met 31 maart 2019 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.


gunning
Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.
Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan boven gestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners,lopen het risico te worden afgewezen.

Financieel

Plok 1% van de inzetsom
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 29-03-2019 om 15:23)

Lasten

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Overige documenten PDF BAG
Kadastrale kaart PDF

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 31-03-2019 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.