Veilingdatum
18 maart 2019
Vanaf
16:30
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Executieveiling (hypotheek)
Dossiernummer
43844
Status
Gegund

Omschrijving

1. Het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Utrecht, sectie S, complexaanduiding 1958-A, appartementsindex 80, omvattende:
a. Het tweeënzestig / negenduizendste (62/9000ste) onverdeeld aandeel in de
gemeenschap bestaande uit een flatgebouw met grond, omvattende kantoorruimten, éénhonderd twee woningen, bergingen en verder aan- en toebehoren, staande en gelegen te Utrecht aan den Beneluxlaan 2 tot en met 6 (even) en de Van Weerden Poelmanlaan 2 tot en met 204 (even), ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Utrecht, sectie S, nummer 1186, groot negentien aren en zes centiaren (19a 6 ca); en
b. Het recht op het uitsluitend gebruik van de woning op de vijftiende
verdieping, plaatselijk bekend Van Weerden Poelmanlaan 154 te 3527 KS Utrecht,
2. Het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Utrecht, sectie S, complexaanduiding 1958-A, appartementsindex 158, omvattende:
a. het drie / negenduizendste (3/9000ste) onverdeeld aandeel in de onder sub 1.a genoemde gemeenschap; en
b. Het recht op het uitsluitend gebruik van de berging op de begane grond, gelegen aan de Van Weerden Poelmanlaan, plaatselijk ongenummerd.

Oppervlakte volgens BAG: 70 m².

Kenmerken

  • Type registergoed: Appartement

Kadastrale informatie

Kadastraal bekend gemeente Utrecht, sectie S, complexaanduiding 1958-A, appartementsindices 80 en 158.

Bezichtigen

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Overige informatie

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt: in gebruik bij debiteur(en) en mogelijk verhuurd en/of in gebruik gegeven aan (een) derde(n).

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding zal bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank worden ingediend.
Bij beschikking van 13 maart 2019 is verlof verleend om het huurbeding te mogen inroepen en de termijn als bedoeld in artikel 3:264 lid 6 van het Burgerlijk Wetboek is daarbij bepaald op veertien (14) dagen na de datum van betekening van de beschikking.
Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt:
- het notarieel honorarium;
- de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
- de eventuele ontruimingskosten;
- de achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum.

Achterstand VvE volgens opgave van de VvE pro memorie.
Bijdrage VvE per maand € 263,85 inclusief voorschot verwarming van €60,60.
Mutatiekosten pro memorie.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 3 maart 2019 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 15% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 26 april 2019.

Info: www.veilingbiljet.nl
RoX Legal B.V., Weena 220, Postbus 2560, 3000 CN Rotterdam, tel. 010 20 01 708, in behandeling bij Sabina de Jong.

1. Het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Utrecht, sectie S, complexaanduiding 1958-A, appartementsindex 80, omvattende:
a. Het tweeënzestig / negenduizendste (62/9000ste) onverdeeld aandeel in de
gemeenschap bestaande uit een flatgebouw met grond, omvattende kantoorruimten, éénhonderd twee woningen, bergingen en verder aan- en toebehoren, staande en gelegen te Utrecht aan den Beneluxlaan 2 tot en met 6 (even) en de Van Weerden Poelmanlaan 2 tot en met 204 (even), ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Utrecht, sectie S, nummer 1186, groot negentien aren en zes centiaren (19a 6 ca); en
b. Het recht op het uitsluitend gebruik van de woning op de vijftiende
verdieping, plaatselijk bekend Van Weerden Poelmanlaan 154 te 3527 KS Utrecht,
2. Het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Utrecht, sectie S, complexaanduiding 1958-A, appartementsindex 158, omvattende:
a. het drie / negenduizendste (3/9000ste) onverdeeld aandeel in de onder sub 1.a genoemde gemeenschap; en
b. Het recht op het uitsluitend gebruik van de berging op de begane grond, gelegen aan de Van Weerden Poelmanlaan, plaatselijk ongenummerd.

Oppervlakte volgens BAG: 70 m².

financiële informatie

Overzicht van de kosten die voor rekening van de koper komen met betrekking tot bovenstaande veiling:
- veiling honorarium notaris: € 4.598,00 (inclusief 21% BTW)
- kadastrale rechten recherches: € 266,20 (inclusief 21% BTW)
- kadastraal tarief inschrijving akte: € 137,50 (onbelast)
- overdrachtsbelasting: 2% (over heffingsgrondslag)
- achterstallige bijdragen Vereniging van Eigenaren: € 3.142,26
- kosten eventuele ontruiming door deurwaarder: p.m.
- kosten deurwaarder betekening beschikking huurbeding: € 500,00 (geschat)
- diversen: p.m.

Bovenstaand overzicht van de kosten is met de meeste zorg en nauwkeurigheid
vastgesteld. Niettemin blijft het slechts een globale indicatie van de kosten van de veiling op basis van de thans (ook door derden ter beschikking gestelde) bekende gegevens. Aan bovenstaande opgave kunnen geen rechten worden ontleend. Bepalend blijft hetgeen in de veilingvoorwaarden is vermeld. Bij het uitbrengen van een bod accepteert de aspirantkoper bovenstaand kostenoverzicht en veilingvoorwaarden en vrijwaart hij RoX Legal B.V. voor alle aansprakelijkheid terzake mogelijke afwijkingen.

Financieel

Plok 1% van de inzetsom
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 15-02-2019 om 11:49)

Lasten

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Overige documenten PDF Algemene Voorwaarden gemeente Utrecht
PDF AVVE 2017
PDF BAG
PDF Bijzondere veilingvoorwaarden
PDF Bodemloketrapport
PDF Energielabel
PDF Kadastrale kaart
PDF Ruimtelijke plannen
PDF Van gemeente ontvangen informatie
PDF Van VVE ontvangen informatie
PDF kostenoverzicht_1
Kadastrale kaart PDF

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 03-03-2019 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.