Veilingdatum
03 december 2018
Vanaf
16:30
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Executieveiling (hypotheek)
Dossiernummer
43674
Status
Gesloten

Omschrijving

Het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie AL, complexaanduiding 244-A, appartementsindex 16, omvattende:
a. Het eenentwintig een duizend eenhonderd zestiende (21/1116e) aandeel in de gemeenschap bestaande uit het recht van het voortdurend recht van erfpacht van een perceel grond (in eigendom toebehorend aan de gemeente Amsterdam) met de rechten van de erfpachter op de zich op voormeld perceel bevindende opstallen zijnde een flatgebouw omvattende zesenvijftig woningen, bergruimten, een transformatieruimte, ruimten voor twee liftinstallaties, een ruimte voor de afvoer van huisafval alsmede veertien garages, met de rechten van de erfpachter op de onderliggende grond, plaatselijk bekend te Amsterdam aan Amerbos 150 tot en met 260 (even nummers) en 264 tot en met 288 (even nummers), ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie AL, nummer 219, tezamen groot tien are negenenveertig centiare (10 a 49 ca);
b. Het recht op het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op de zesde verdieping van het gebouw, met bijbehorende berging gelegen op de begane grond van het gebouw, plaatselijk bekend Amerbos 230 te 1025 ZS Amsterdam

Kenmerken

  • Type registergoed: Appartement - Galerijflat
  • Gebruik: Verhuurd
  • Soort eigendom: Erfpacht

Kadastrale informatie

Het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie AL, complexaanduiding 244-A, appartementsindex 16,

Bezichtigen

Geen bezichtiging mogelijk

Overige informatie

Het erfpachtrecht is voortdurend:
- de erfpachtcanon bedraagt € 220,08 per jaar,
halfjaarlijks bij vooruitbetaling te voldoen op 16 februari en 16 augustus elk jaar.
- Herziening van de canon geschiedt per 16 februari 2040.
- Achterstallige erfpachtcanon op grond van artikel 5:92 Burgerlijk Wetboek komt voor
rekening van koper;
- Op het erfpachtrecht zijn van toepassing verklaard de ''Algemene Bepalingen voor voortdurende
erfpacht 1955.

In de wijziging splitsingsakte is opgenomen dat de koper verplicht is de toestemming van de vergadering te vragen alvorens het privé gedeelte zelf in gebruik te nemen dan wel een ander als gebruiker daarvan toe te laten.

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt: het is verhuurd en/of in gebruik gegeven aan derden.
Volgens verkregen informatie bedraagt de huur thans € 900,00 per maand.

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding is bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank ingediend. Het verlof is toegekend en de ontruimingstermijn is vastgesteld op 6 weken na verkoop van de woning.
Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt:
- het notarieel honorarium;
- de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
- de eventuele ontruimingskosten;
- de achterstallige erfpachtscanon volgens artikel 5:29 Burgerlijk Wetboek;
- de achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum.

Achterstand VvE € 2.738,45
Bijdrage VvE per maand € 210,65 per maand. Mutatiekosten € 181,50
Ledenreservefonds € 19,00
Aandeel in het reservefonds bedraagt € 6.845,00
Achterstallige erfpacht € 440,16,

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 18 november 2018 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 15% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 13 januari 2019.

Info: www.veilingbiljet.nl
RoX Legal B.V., Weena 220, Postbus 2560, 3000 CN Rotterdam, tel. 010 2001 715, in behandeling bij Mw. V.D. Sibbes.

Woning op de 6e verdieping van het gebouw, met bijbehorende berging gelegen op de begane grond.

Het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie AL, complexaanduiding 244-A, appartementsindex 16, omvattende:
a. Het eenentwintig een duizend eenhonderd zestiende (21/1116e) aandeel in de gemeenschap bestaande uit het recht van het voortdurend recht van erfpacht van een perceel grond (in eigendom toebehorend aan de gemeente Amsterdam) met de rechten van de erfpachter op de zich op voormeld perceel bevindende opstallen zijnde een flatgebouw omvattende zesenvijftig woningen, bergruimten, een transformatieruimte, ruimten voor twee liftinstallaties, een ruimte voor de afvoer van huisafval alsmede veertien garages, met de rechten van de erfpachter op de onderliggende grond, plaatselijk bekend te Amsterdam aan Amerbos 150 tot en met 260 (even nummers) en 264 tot en met 288 (even nummers), ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie AL, nummer 219, tezamen groot tien are negenenveertig centiare (10 a 49 ca);
b. Het recht op het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op de zesde verdieping van het gebouw, met bijbehorende berging gelegen op de begane grond van het gebouw, plaatselijk bekend Amerbos 230 te 1025 ZS Amsterdam.

Oppervlakte volgens BAG: 79 m².

Het erfpachtrecht is voortdurend:
- de erfpachtcanon bedraagt € 220,08 per jaar,
halfjaarlijks bij vooruitbetaling te voldoen op 16 februari en 16 augustus elk jaar.
- Herziening van de canon geschiedt per 16 februari 2040.
- Eventuele achterstallige erfpachtcanon op grond van artikel 5:92 Burgerlijk Wetboek komt voor
rekening van koper;
- Op het erfpachtrecht zijn van toepassing verklaard de ''Algemene Bepalingen voor voortdurende
erfpacht 1955.

In de wijziging splitsingsakte is opgenomen dat de koper verplicht is de toestemming van de vergadering te vragen alvorens het privé gedeelte zelf in gebruik te nemen dan wel een ander als gebruiker daarvan toe te laten.

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt: het is verhuurd en/of in gebruik gegeven aan derden.
Volgens verkregen informatie bedraagt de huur thans € 900,00 per maand.

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding zal bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank worden ingediend.
Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt:
- het notarieel honorarium;
- de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
- de eventuele ontruimingskosten;
- de eventuele achterstallige erfpachtscanon volgens artikel 5:29 Burgerlijk Wetboek;
- de achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum.

Achterstand VvE pro memorie.
Bijdrage VvE per maand € 210,00 per maand. Mutatiekosten pro memorie.
Aandeel in het reservefonds bedraagt € 5.971,00.
Door de VvE is een meerjaren onderhoudsplan opgesteld wat loopt tot 31 december 2050.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 18 november 2018 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 15% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 13 januari 2019.

Info: www.veilingbiljet.nl
RoX Legal B.V., Weena 220, Postbus 2560, 3000 CN Rotterdam, tel. 010 2001 715, in behandeling bij Mw. V.D. Sibbes.

Financiële informatie

Overzicht van de kosten die voor rekening van de koper komen met betrekking tot bovenstaande veiling:
- veiling honorarium notaris: € € 4.598,00 (inclusief 21% BTW)
- kadastrale rechten recherches: € € 121,00 (inclusief 21% BTW)
- kadastraal tarief inschrijving akte: € 126,00 (onbelast)
- overdrachtsbelasting: 2% (over koopsom)
- achterstallige bijdragen Vereniging van Eigenaren: p.m.
- achterstallige bijdragen erfpachtscanon: p.m.
- kosten eventuele ontruiming door deurwaarder: p.m.
- kosten deurwaarder betekening beschikking huurbeding: € 500,00 (geschat)
- diversen: p.m.

Bovenstaand overzicht van de kosten is met de meeste zorg en nauwkeurigheid vastgesteld. Niettemin blijft het slechts een globale indicatie van de kosten van de veiling op basis van de thans (ook door derden ter beschikking gestelde) bekende gegevens. Aan bovenstaande opgave kunnen geen rechten worden ontleend. Bepalend blijft hetgeen in de veilingvoorwaarden is vermeld. Bij het uitbrengen van een bod accepteert de aspirantkoper bovenstaand kostenoverzicht en veilingvoorwaarden en vrijwaart hij RoX Legal B.V. voor alle aansprakelijkheid terzake mogelijke afwijkingen.

Financieel

Plok één procent (1%) van de inzetsom.
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 30-11-2018 om 15:36)

Lasten

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Overige documenten PDF AB 1995
PDF AVVE 2017
PDF bag-viewer-Amerbos 230 Amsterdam
PDF bijzondere veilingvoorwaarden
PDF Bodemloketrapport
PDF energielabel
PDF erfpachtsakte 4269-123
PDF Gewijzigde erfpachtsvoorwaarden
PDF Jaarverslag 2017 VVE
PDF ruimtelijke plannen
PDF Splitsingsakte
PDF uittrekselkadastralekaart Amsterdam-AL-244-16
PDF vve info geanonimiseerd
PDF wijziging splitsing
PDF kostenoverzicht Amerbos 230 Amsterdam_1
PDF Achterstand erfpacht opgave
PDF Erfpachtgegevens

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 18-11-2018 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.