Veilingdatum
03 december 2018
Vanaf
16:30
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Vrijwillige veiling
Dossiernummer
43673
Status
Gegund

Omschrijving

Een goed onderhouden pand aan de Oude Leliestraat 1 te Amsterdam, bestaande uit een winkelruimte op de begane grond met een kelderruimte, een atelier op de eerste verdieping en een woning op de tweede en derde verdieping.

De Oude Leliestraat is een typerend straatje voor de Jordaan en qua uitstraling het best te vergelijken met één van "de negen straatjes". De Oude Leliestraat is een autovrije straat, dus geen overlast van auto's en vrachtverkeer voor uw deur. De locatie is ideaal gelegen ten opzichte van tal van faciliteiten, van de Albert Heijn tot vele leuke winkels, restaurants en cafés. Alles is binnen handbereik en kan lopend of met de fiets bereikt worden.

oplevering
Het registergoed is verhuurd voor een bedrag van € 1.898,85 per maand. Over de huur wordt geen BTW berekend

energie (EPA)
Het registergoed beschikt over een voorlopig energielabel F. Verkoper zal uiterlijk op het moment van het tekenen van de kwitantiekooppenningen het definitieve label overhandigen aan de koper.

NEN 2580
Conform het meetrapport, heeft het registergoed een brutovloeroppervlakte van 64,8 m².

garanties/aansprakelijkheid
Verkoper verleent generlei garanties en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent wat is medegedeeld of waarvan mededelingen achterwege is gebleven. Zie veilingvoorwaarden.

aanschrijvingen
Niet van toepassing.

publiekrechtelijke beperkingen
Niet van toepassing

milieu
M.b.t. het registergoed verklaart verkoper te verwijzen naar de inhoud van Bodemrapportage Oude Leliestraat 1 te Amsterdam van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en overigens is niets bekend aan verkoper.

risico
Alle risico’s, waaronder het krakersrisico, zijn vanaf de gunning voor rekening van de koper.

ontruiming
Niet van toepassing.

VvE
Niet van toepassing.

overige bepalingen
Op 1 februari 1999 is de gehele Amsterdamse binnenstad (binnen de Singelgracht) aangewezen als rijksbeschermd stadsgezicht, waarbinnen het object is gelegen.
Het object is niet opgenomen als Rijksmonument in de zin van de Erfgoedwet.
(Dit zijn omstandigheden die bekend zijn en voor de koper van belang, die hierboven niet besproken zijn: splitsing, erfpacht, kettingbeding, kwalitatieve verplichtingen, erfdienstbaarheden etc.)

gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen vierentwintig (24) uur na de veiling van het betreffende perceel.

Kenmerken

  • Type registergoed: Herenhuis
  • Gebruik: Verhuurd

Kadastrale informatie

Kadastraal bekend gemeente Amsterdam, Sectie E, nummer 8726, groot eenentwintig (21) ca.

Bezichtigen


Indien mogelijk kan het object uitsluitend op afspraak bezichtigd worden.

Overige informatie

Een goed onderhouden pand aan de Oude Leliestraat 1 te Amsterdam, bestaande uit een winkelruimte op de begane grond met een kelderruimte, een atelier op de eerste verdieping en een woning op de tweede en derde verdieping.

De Oude Leliestraat is een typerend straatje voor de Jordaan en qua uitstraling het best te vergelijken met één van ''de negen straatjes''. De Oude Leliestraat is een autovrije straat, dus geen overlast van auto's en vrachtverkeer voor uw deur. De locatie is ideaal gelegen ten opzichte van tal van faciliteiten, van de Albert Heijn tot vele leuke winkels, restaurants en cafés. Alles is binnen handbereik en kan lopend of met de fiets bereikt worden.

oplevering
Het registergoed is verhuurd voor een bedrag van € 1.898,85 per maand. Over de huur wordt geen BTW berekend

energie (EPA)
Het registergoed beschikt over een voorlopig energielabel F. Verkoper zal uiterlijk op het moment van het tekenen van de kwitantiekooppenningen het definitieve label overhandigen aan de koper.

NEN 2580
Conform het meetrapport, heeft het registergoed een brutovloeroppervlakte van 64,8 m².

garanties/aansprakelijkheid
Verkoper verleent generlei garanties en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent wat is medegedeeld of waarvan mededelingen achterwege is gebleven. Zie veilingvoorwaarden.

aanschrijvingen
Niet van toepassing.

publiekrechtelijke beperkingen
Niet van toepassing

milieu
M.b.t. het registergoed verklaart verkoper te verwijzen naar de inhoud van Bodemrapportage Oude Leliestraat 1 te Amsterdam van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en overigens is niets bekend aan verkoper.

risico
Alle risico’s, waaronder het krakersrisico, zijn vanaf de gunning voor rekening van de koper.

ontruiming
Niet van toepassing.

VvE
Niet van toepassing.

overige bepalingen
Op 1 februari 1999 is de gehele Amsterdamse binnenstad (binnen de Singelgracht) aangewezen als rijksbeschermd stadsgezicht, waarbinnen het object is gelegen.
Het object is niet opgenomen als Rijksmonument in de zin van de Erfgoedwet.
(Dit zijn omstandigheden die bekend zijn en voor de koper van belang, die hierboven niet besproken zijn: splitsing, erfpacht, kettingbeding, kwalitatieve verplichtingen, erfdienstbaarheden etc.)

gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen vierentwintig (24) uur na de veiling van het betreffende perceel.

Financiële informatie

huuropbrengst
per maand: € 1.898,85
per jaar: € 22.789,20
waarborgsom: € 5.250

jaarlijkse lasten
- onroerende zaak belasting € 177,15
- rioolrecht/aansluitrecht € 125,83
- waterschapslasten € 62,64
- totale lasten per jaar € 365,62

WOZ-waarde
De WOZ-waarde op peildatum 1 januari 2017 bedraagt: € 428.000,00

VvE
Niet van toepassing

kosten verkoper
Uiterlijk binnen acht (8) dagen dient verkoper te betalen:
- de kosten als bedoeld in art. 9 lid 2 onder a t/m d van de AVA 2001;
- de kosten van het veilinghuis volgens haar tarief art. 1.1.;
- courtage makelaar-verkoper, indien aangewezen;
- plokpenning ad € p.m. inclusief BTW;
- eventuele plaatsing extra veilingadvertentie in Het FD € 450,00 exclusief BTW;
een en ander te verhogen met de eventueel verschuldigde omzetbelasting.

kosten koper
Uiterlijk binnen acht (8) dagen dient koper te betalen:
- de kosten als bedoeld in art. 9 lid 1 onder a t/m d van de AVA 2001;
- de waarborgsom;
- de kosten van het veilinghuis volgens haar tarief art. 1.2.;
- courtage makelaar-koper, indien aangewezen;
- overdrachtsbelasting of BTW;
- kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche;
- de kosten van ontruiming,
- het honorarium volgens het tarief van het kantoor van de, notaris, zijnde 1,25% van de koopsom, met een minimum van € 3.000,00, exclusief BTW.
een en ander te verhogen met de eventueel verschuldigde omzetbelasting.

kosten ontruiming
Niet van toepassing

waarborgsommen
Door huurders zijn wel waarborgsommen betaald. De door de huurders betaalde waarborgsommen worden wel met de koper verrekend.

aanvaarding
Na betaling der kooppenningen en het verder ter zake de veiling verschuldigde.

verrekening baten en lasten
De baten en lasten zijn vanaf de betaling der kooppenningen voor rekening van de koper.

betaling koopsom
De koopsom en hetgeen overigens ter zake van de veiling door koper verschuldigd is, moet uiterlijk worden voldaan op 3 januari 2019, doch verkoper is bereid om te kwiteren voor 31 december 2018 indien koper dat wenst.

plok
De plokpenning bedraagt 1% van het hoogste opbod inclusief B.T.W. ten laste van de verkoopopbrengst.

belasting
Wegens de levering is geen omzetbelasting verschuldigd. Er is echter wel overdrachtsbelasting verschuldigd naar een tarief van 6% voor zover het de bedrijfsruimte betreft en naar een tarief van 2% voor zover het de bedrijfswoning betreft. Toerekening geschiedt proportioneel op basis van oppervlakte en overigens zoals in de bijzondere veilingvoorwaarden is bepaald.

verzekering
Het object is wel verzekerd voor een bedrag van € 200.100,00 bij een solide Nederlandse verzekeringsmaatschappij.
Koper kan de verzekering niet overnemen.

Financieel

Plok 1% van het hoogste opbod incl. BTW t.l.v. verkoper
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 02-11-2018 om 09:22)

Lasten

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Overige documenten PDF 181103 brochure Oude Leliestraat 1 Amsterdam
PDF 181102 bag-viewer-0363010000766865
PDF 181102 eigendomsinformatie_1016BD1_24-10-2018_09-54-42
Kadastrale kaart PDF

Onderhands bod

Ook u kunt op een veiling een bod uitbrengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Indien u na het lezen van de spelregels toch onzeker bent, schakel dan een deskundige in, bijvoorbeeld uw makelaar.