Veilingdatum
03 december 2018
Vanaf
16:30
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Executieveiling (hypotheek)
Dossiernummer
43640
Status
Gesloten

Omschrijving

1. Het voortdurend recht van erfpacht van het appartementsrecht, eigendom van de gemeente Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Sloten Noord-Holland, sectie L, complexaanduiding 3727-A, appartementsindex 139, omvattende:
a. Het negenentwintig tienduizend zeshonderd achtentachtigste (29/10688e) aandeel in de gemeenschap bestaande uit het gebouw met onder- en bijliggende grond en verder toebehoren, plaatselijk niet nader aangeduid, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Sloten Noord-Holland, sectie L, nummer 3724, groot zeventien are en tachtig centiaren (17 a 80 ca);
belast met:
- Een zelfstandig recht van opstal voor een Koelinstallatie met bijbehorende
leidingen en werken, gevestigd bij akte vestiging opstalrechten op drie
februari tweeduizend twaalf voor mr. M.G. Brummelhuis, notaris te
Amsterdam, verleden, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst
voor het kadaster en de openbare registers in register Hypotheken 4 op drie
februari tweeduizend twaalf in deel 61103 nummer 193;
- Een zelfstandig recht van opstal voor een Stadsverwarmingsinstallatie met
bijbehorende leidingen en werken, gevestigd bij vorenbedoelde akte
vestiging opstalrechten (deel 61103 nummer 193);
b. Het recht op het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op de vijfde verdieping van het gebouw, plaatselijk bekend te 1055 AA Amsterdam, Bos en Lommerplantsoen 89 M;
2. Het voortdurend recht van erfpacht van het appartementsrecht, eigendom van de gemeente Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Sloten Noord-Holland, sectie L, complexaanduiding 3727-A, appartementsindex 350, omvattende:
a. Het zes tienduizend zeshonderd achtentachtigste (6/10688e) aandeel in de hiervoor onder 1.a. gemelde gemeenschap;
b. Het recht op het uitsluitend gebruik van de berging gelegen in het souterrain van het gebouw, plaatselijk bekend te 1055 AA Amsterdam, nabij het Bos en Lommerplantsoen.

Kenmerken

  • Type registergoed: Appartement - Galerijflat
  • Gebruik: Bewoond/in eigen gebruik
  • Soort eigendom: Erfpacht

Kadastrale informatie

1. Kadastraal bekend gemeente Sloten Noord-Holland, sectie L, complexaanduiding 3727-A, appartementsindex 139' en 2. Kadastraal bekend gemeente Sloten Noord-Holland, sectie L, complexaanduiding 3727-A, appartementsindex 350.

Bezichtigen

Geen bezichtiging mogelijk

Overige informatie

Woning op de 5e verdieping en de berging gelegen in het souterrain.

1. Het voortdurend recht van erfpacht van het appartementsrecht, eigendom van de gemeente Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Sloten Noord-Holland, sectie L, complexaanduiding 3727-A, appartementsindex 139, omvattende:
a. Het negenentwintig tienduizend zeshonderd achtentachtigste (29/10688e) aandeel in de gemeenschap bestaande uit het gebouw met onder- en bijliggende grond en verder toebehoren, plaatselijk niet nader aangeduid, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Sloten Noord-Holland, sectie L, nummer 3724, groot zeventien are en tachtig centiaren (17 a 80 ca);
belast met:
- Een zelfstandig recht van opstal voor een Koelinstallatie met bijbehorende
leidingen en werken, gevestigd bij akte vestiging opstalrechten op drie
februari tweeduizend twaalf voor mr. M.G. Brummelhuis, notaris te
Amsterdam, verleden, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst
voor het kadaster en de openbare registers in register Hypotheken 4 op drie
februari tweeduizend twaalf in deel 61103 nummer 193;
- Een zelfstandig recht van opstal voor een Stadsverwarmingsinstallatie met
bijbehorende leidingen en werken, gevestigd bij vorenbedoelde akte
vestiging opstalrechten (deel 61103 nummer 193);
b. Het recht op het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op de vijfde verdieping van het gebouw, plaatselijk bekend te 1055 AA Amsterdam, Bos en Lommerplantsoen 89 M;
2. Het voortdurend recht van erfpacht van het appartementsrecht, eigendom van de gemeente Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Sloten Noord-Holland, sectie L, complexaanduiding 3727-A, appartementsindex 350, omvattende:
a. Het zes tienduizend zeshonderd achtentachtigste (6/10688e) aandeel in de hiervoor onder 1.a. gemelde gemeenschap;
b. Het recht op het uitsluitend gebruik van de berging gelegen in het souterrain van het gebouw, plaatselijk bekend te 1055 AA Amsterdam, nabij het Bos en Lommerplantsoen.

Met betrekking tot onderhavig recht van erfpacht geldt het volgende:
- het erfpachtrecht is voortdurend;
- de canon bedraagt vijfhonderd éénentachtig euro en negen cent (€ 581,09) en dient in halfjaarlijkse termijnen bij vooruitbetaling te worden voldaan op één juni en één december van elk jaar.
- Herziening van de canon geschiedt per één december tweeduizend achttien.
- Eventuele achterstallige erfpachtcanon op grond van artikel 5:92 Burgerlijk Wetboek komt voor rekening van koper;
- Op het erfpachtrecht zijn van toepassing verklaard de ''Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000 Amsterdam.

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt: in gebruik bij de debiteur.

Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

voor rekening van koper komt:
- het notarieel honorarium;
- de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
- de eventuele ontruimingskosten;
- de eventuele achterstallige erfpachtscanon ad € 1.768,88
- de achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum.

Achterstand VvE volgens opgave van de VvE € 433,24
Bijdrage VvE per maand € 108,31 Mutatiekosten pro memorie.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 18 november 2018 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 31 december 2018.

Info: www.veilingnotaris.nl
RoX Legal B.V., Weena 220, Postbus 2560, 3000 CN Rotterdam, tel. 010 2001 716, in behandeling bij V. Sibbes.

Financiële informatie

Overzicht van de kosten die voor rekening van de koper komen met betrekking tot bovenstaande veiling:
- veiling honorarium notaris: € 4.416,50 (inclusief 21% BTW)
- kadastrale rechten recherches: € 242,00 (inclusief 21% BTW)
- kadastraal tarief inschrijving akte: € 126,00 (onbelast)
- overdrachtsbelasting: 2% (over koopsom)
- achterstallige bijdragen Vereniging van Eigenaren: € 433,24
- achterstallige bijdragen erfpachtscanon: € 2.959,21 per 8-11-2018
- kosten eventuele ontruiming door deurwaarder: € 500,00 (geschat)
- diversen: p.m.

Bovenstaand overzicht van de kosten is met de meeste zorg en nauwkeurigheid vastgesteld. Niettemin blijft het slechts een globale indicatie van de kosten van de veiling op basis van de thans (ook door derden ter beschikking gestelde) bekende gegevens. Aan bovenstaande opgave kunnen geen rechten worden ontleend. Bepalend blijft hetgeen in de veilingvoorwaarden is vermeld. Bij het uitbrengen van een bod accepteert de aspirantkoper bovenstaand kostenoverzicht en veilingvoorwaarden en vrijwaart hij RoX Legal B.V. voor alle aansprakelijkheid terzake mogelijke afwijkingen.

Financieel

Plok één procent (1%) van de inzetsom.
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 16-11-2018 om 17:18)

Lasten

Documenten

Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Overige documenten PDF ab2000 erfpachtvoorwaarden gemeente Amsterdam
PDF AVVE 2017
PDF bag-viewer-Bos en Lommerplantsoen 89 M Amsterdam
PDF BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN
PDF Bodemloketrapport Bos en Lommerplantsoen 89M Amsterdam
PDF energielabel B
PDF kostenoverzicht Bos en Lommerplantsoen 89 M Amsterdam
PDF ruimtelijke plannen Bos en Lommerplantsoen 89 M te Amsterdam
PDF splitsingsakte_1
PDF VVE info
PDF opgave erfpacht
Kadastrale kaart PDF

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 18-11-2018 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.