Veilingdatum
03 december 2018
Vanaf
16:30
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Executieveiling (hypotheek)
Dossiernummer
43545
Status
Gegund

Omschrijving

Het perceel grond met de zich op die grond bevindende opstallen, bestaande uit een woonhuis met tuin, schuur en verder aan- en toebehoren, plaatselijk bekend te 1181 VA Amstelveen, Heemraadschapslaan 75, kadastraal bekend gemeente Amstelveen sectie H nummer 12119, groot een are en vijfenzeventig centiare (01.75 are).

Kenmerken

  • Type registergoed: Woonhuis
  • Gebruik: Bewoond/in eigen gebruik
  • Soort eigendom: Vol eigendom

Kadastrale informatie

gemeente Amstelveen sectie H nummer 12119

Bezichtigen

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Overige informatie

Het perceel grond met de zich op die grond bevindende opstallen, bestaande uit een woonhuis met tuin, schuur en verder aan- en toebehoren, plaatselijk bekend te 1181 VA Amstelveen, Heemraadschapslaan 75, kadastraal bekend gemeente Amstelveen sectie H nummer 12119, groot een are en vijfenzeventig centiare (01.75 are).

bijzondere veilingvoorwaarden
In afwijking van/in aanvulling op art. 5 AVVE 2017 geldt het volgende:
Bieden voor een ander
Artikel 5
1. Artikel 5 lid 3 van de AVVE 2017 wordt als volgt gewijzigd:
Deze verklaring dient op de Veiling, direct na Inzet hetzij Afslag, door de Bieder aan de Notaris te worden gedaan en door de vertegenwoordigde schriftelijk te zijn bevestigd. Van deze verklaring, bevestiging en de acceptatie bedoeld in lid 4, dient te blijken uit het procesverbaal van Inzet en/of Afslag, waardoor de vertegenwoordigde in de rechten en verplichtingen van de Bieder treedt, alsof hij zelf het Bod heeft uitgebracht, onverminderd het hierna in lid 5 bepaalde.
Het is een Bieder uitdrukkelijk niet toegestaan middels een Akte de command een derde als Koper aan te wijzen.
2. Artikel 5 lid 4 van de AVVE 2017 wordt als volgt gewijzigd:
De Verkoper heeft het recht de vertegenwoordigde te accepteren of niet te accepteren. Als de Verkoper de vertegenwoordigde niet accepteert, wordt de Bieder geacht uitsluitend voor zichzelf te hebben geboden. Als de Verkoper de vertegenwoordigde wel accepteert, wordt de vertegenwoordigde geacht zelf het Bod te hebben uitgebracht, behoudens het hierna in lid 5 van dit artikel bepaalde.
3. Artikel 5 lid 6 van de AVVE 2017 wordt als volgt gewijzigd:
Het in de voorgaande leden bepaalde geldt ook voor degene die verklaart te bieden als gevolmachtigde of vertegenwoordigingsbevoegd orgaan van een rechtspersoon.

Financiële informatie

indicatie veilingkosten
€ 3.817

jaarlijkse lasten
- OZB € 293,75
- rioolheffing € 203,50
- waterschapslasten € 55,76

Financieel

Plok 1% van de hoogste bieding bij opbod (tlv verkoper)
Indicatie veilingkosten € 3817 (per 02-11-2018 om 13:56 )
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 02-11-2018 om 13:56)

Lasten

OZB € 293,75 per jaar
Rioolheffing € 203,50 per jaar
Waterschapslasten € 55,76 per jaar

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 18-11-2018 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.